Rola zaufania w budowaniu kapitału społecznego w środowisku zawodowym bibliotekarzy. Wyniki badania
PDF

Słowa kluczowe

zaufanie
kapitał społeczny
sieci społeczne
biblioteki

Jak cytować

Wojciechowska, M. (2020). Rola zaufania w budowaniu kapitału społecznego w środowisku zawodowym bibliotekarzy. Wyniki badania. Biblioteka, (24 (33), 277–301. https://doi.org/10.14746/b.2020.24.10

Abstrakt

W artykule podjęto zagadnienie „zaufania”, które uważane jest za warunek niezbędny do budowania kapitału społecznego. Kapitał społeczny oraz zaufanie odgrywają istotną rolę w działalności wielu instytucji i społeczności, także bibliotek. Wzmacniają relacje z otoczeniem, usprawniają współpracę z partnerami i współpracownikami, ograniczają lęk i konflikty, są również stymulantami rozwoju. W celu dokonania diagnozy tego zjawiska w środowisku bibliotek przeprowadzono badania, które objęły 20 krajów świata. Analiza zaprezentowana w artykule objęła zarówno ustalenie poziomu zaufania wśród grupy zawodowej bibliotekarzy, jak i skorelowanie z innymi czynnikami (zmienne niezależne, takie jak wiek, typ biblioteki, stanowisko itd.) oraz zmienne zależne. Ustalono, że bibliotekarze posiadają wysoki poziom zaufania do innych ludzi, natomiast respondenci, którzy zadeklarowali, że ufają innym, charakteryzują się również wyższym poziomem indywidualnego kapitału społecznego, mają większą sieć społeczną, bardziej angażują się w działania charytatywne i obywatelskie, są też bardziej nastawieni na życie rodzinne oraz kontakty przyjacielskie. Wydaje się, że takie postawy społeczne mogą być szczególnie pożądane na określonych stanowiskach bibliotecznych.

https://doi.org/10.14746/b.2020.24.10
PDF

Bibliografia

American Library Association, Guidelines for outreach to immigrant populations, https://tinyurl.com/3tf6233a [dostęp: 12.12.2019].

Bazuń D., Kwiatkowski M., Lubuskie sieci inkluzji: tożsamość regionalna, kapitał społeczny, aktywna integracja, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2015.

Cox E., A safe place to go. Libraries and social capital, https://www.sl.nsw.gov.au/sites/default/files/safe_place.pdf [dostęp: 10.09.2020].

Działek J., Murzyn-Kupisz M., Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim, „Zarządzanie Biblioteką” 2014, nr 1, s. 9–32.

Feliksiak M. (oprac.), Oceny działalności instytucji publicznych, 2018, nr 40, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_040_18.PDF [dostęp: 10.11.2018].

Growiec K., Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, Warszawa: Academica 2011.

Johnoson C.A., How do public libraries create social capital? An analysis of interactions between library staff and patrons, „Library and Information Science Research” 2012, nr 34, s. 52–62.

Johnson C.A., Social capital and the search for information: examining the role of social capital in information seeking behavior in Mongolia, „Journal of the American Society for Information Science and Technology” 2007, nr 58, s. 883–894.

Kapitał społeczny: interpretacje, impresje, operacjonalizacja, red. M. Klimowicz, W. Bokajło, Warszawa: CeDeWu 2010.

Kisilowska M., Czy lubicie się Państwo zakładać? O zaufaniu w bibliotece, w: Biblioteka jako trzecie miejsce. Międzynarodowa Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, red. M. Wrocławska, J. Jerzyk-Wojtecka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011, s. 7–17.

Paul M., Wpływ społeczny bibliotek publicznych. Na przykładach inicjatywy bibliotecznej „Wykiełkuj na rynku pracy” oraz korzystania z mazowieckich bibliotek publicznych, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2018, praca doktorska.

Putnam R., Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008.

Putnam R.D., Leonardi R., Nanetti R.Y., Making democracy work: civic traditions in modern Italy, Princeton: Princeton University Press 1993.

Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, Warszawa 2008, https://zds.kprm.gov.pl/przegladaj-raport-o-kapitale-intelektualnym [dostęp: 27.10.2018].

Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl [dostęp: 10.06.2020].

Szałkowski A., Składniki kapitału społecznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2007, nr 755, s. 7–20.

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak 2007.

Vårheim A., Gracious space: library programming strategies towards immigrants as tools in the creation of social capital, „Library & Information Science Research” 2011, nr 1, s. 12–18.

Vårheim A., Public libraries: places creating social capital?, „Library Hi Tech” 2009, nr 3, s. 372–381.

Vårheim A., Steinmo S., Ide E., Do libraries matter? Public libraries and the creation of social capital, „Journal of Documentation” 2008, nr 6, s. 877–892.

Wojciechowska M., Kształtowanie kapitału społecznego – ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej, Warszawa: Difin 2019.

Wojciechowska M., Indywidualny kapitał społeczny i aktywność społeczna kadry kierowniczej bibliotek. Przegląd wyników badań z dwudziestu krajów świata, „Przegląd Biblioteczny” 2020, z. 4, s. 445–460.

Wojciechowska M., Kamińska J., Żołędowska-Król B., Jaskowska B., Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2019.