Polskie czasopisma humanistyczne i teologiczne w bazie Scopus: w kierunku umiędzynarodowienia
PDF

Słowa kluczowe

czasopismo naukowe
Scopus
czasopisma humanistyczne
czasopisma teologiczne
ocena czasopism

Jak cytować

Drabek, A. (2024). Polskie czasopisma humanistyczne i teologiczne w bazie Scopus: w kierunku umiędzynarodowienia. Biblioteka, (27 (36), 225–256. https://doi.org/10.14746/b.2023.27.10

Liczba wyświetleń: 134


Liczba pobrań: 90

Abstrakt

Ukazanie się w 2019 roku Wykazu czasopism punktowanych wywołało w środowisku polskich humanistów sporo komentarzy wskazujących na niedocenienie wielu polskich czasopism naukowych. W Polsce wydaje się ponad 3,5 tys. czasopism naukowych, z czego tylko kilkaset zostało uwzględnionych w tym wykazie. Naukowcy wyrażali obawy co do możliwości poszerzenia listy i wskazywali, że międzynarodowe bazy danych Web of Science oraz Scopus nie będą zainteresowane polskimi czasopismami humanistycznymi publikującymi przede wszystkim w języku polskim. Pomimo kontrowersji wiele redakcji podjęło trud wprowadzenia czasopism do tych baz.
Celem artykułu jest analiza polskich czasopism humanistycznych i teologicznych indeksowanych w bazie Scopus oraz sprawdzenie, jak obecnie – w 2023 roku – wygląda ich umiędzynarodowienie mierzone kryterium rejestracji w tej bazie. W latach 2017–2023 do bazy włączono 98 polskich czasopism humanistycznych i teologicznych
Na podstawie danych z bazy Scopus oraz Arianta przygotowano wykaz 187 czasopism aktualnie rejestrowanych bazie Scopus, które przeanalizowano pod kątem dyscyplin, modelu publikacji oraz typu instytucji wydawcy. W drugiej części zbadane zostały artykuły opublikowane w tych czasopismach, przede wszystkim pod kątem języka publikacji, a także afiliacji (kraj i instytucja) autorów. Całość kończą rekomendacje dla redakcji czasopism.

https://doi.org/10.14746/b.2023.27.10
PDF

Bibliografia

Asubiaro T.V., Onaolapo S., A comparative study of the coverage of African journals in Web of Science, Scopus, and CrossRef, „Journal of the Association for Information Science and Technology” 2023, t. 74, s. 745-758. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.24758

Drabek A., Międzynarodowa obecność polskich czasopism (na podstawie Emerging Sources Citation Index), w: Biblioteka przyszłości: wyzwania - trendy - zagrożenia. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych, red. M.W. Sidor, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University 2018, s. 141-160.

Drabek A., Bemke-Świtilnik M., O wykazach, punktozie i polskich czasopismach humanistycznych, „Forum Akademickie” 2020, nr 11, s. 24-27. DOI: https://doi.org/10.21697/fp.2021.1.03

Gzoyan E., Mirzoyan A., Sargsyan A., Yeghikyan M., Maisano D., Sargsyan S., International visibility of Armenian domestic journals: the role of scientific diaspora, „Journal of Data and Information Science” 2023, t. 8, nr 2, s. 93-117. DOI: https://doi.org/10.2478/jdis-2023-0011

Hintz M., Nęcka E., Prostak R., Welfe A., Jak powstał nowy wykaz czasopism naukowych, „Forum Akademickie” 2019, nr 11, https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2019/11/jak-powstal-nowy-wykaz-czasopism-naukowych/ [dostęp: 24.07.2023].

Igielska B., Cichy zamach na polską naukę? Kontrowersje wokół listy czasopism, 2 września 2019, https://www.prawo.pl/student/lista-czasopism-2019-a-nauki-humanistyczne,465315.html [dostęp: 24.07.2023].

Jamali H.R., Wakeling S., Abbasi A., Scholarly journal publishing in Australia, „Learned Publishing” 2022, t. 35, nr 2, s. 198-208. DOI: https://doi.org/10.1002/leap.1446

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych, https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/komunikat_mnisw_29-05-2013.pdf [dostęp: 18.12.2023].

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych [dostęp: 18.12.2023]. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 roku o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych [do- stęp: 18.12.2023].

Kulczycki E., Rozkosz E.A., Drabek A., Internationalization of Polish Journals in the Social Sciences and Humanities: Transformative Role of the Research Evaluation System, „Canadian Journal of Sociology” 2019, t. 44, nr 1, s. 9-38. DOI: https://doi.org/10.29173/cjs28794

Mitrović G., Zastupljenost hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa u bazama podataka Web of Science i Scopus s osvrtom na društveno humanističke znanosti [Indexing of Croatian scientific and professional journals in citing databases Web of Science and Scopus with regard on social and humanities sciences], „Vjesnik Bibliotekara Hrvatske” 2013, t. 56, nr 4, s. 129-144, https://hrcak.srce.hr/142383 [dostęp: 18.12.2023].

Plan S. Zasady i implementacja, przeł. W. Fenrich, N. Gruenpeter, konsultacja: J. Szprot, T. Lewandowski, K. Siewicz, https://otwartanauka.pl/plan-s/tlumaczenie/ [dostęp: 4.09.2023].

RPO zaniepokojony nowymi zasadami dotyczącymi czasopism naukowych, 25 stycznia 2019, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-zaniepokojony-nowymi-zasadami-dotyczacymi-czasopism-naukowych [dostęp: 24.07.2023].

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (tekst jedn.: Dz.U. 2020, poz. 94 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023, poz. 742).