Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych
PDF

Słowa kluczowe

komputeryzacja
usługi wirtualne
chmura
biblioteka elektroniczna
użytkownicy wirtualni
Libsmart.

Jak cytować

Karwasiński, P., & Wesołowska-Mis, H. (2015). Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych. Biblioteka, (19(28), 159–183. https://doi.org/10.14746/b.2015.19.08

Liczba wyświetleń: 334


Liczba pobrań: 253

Abstrakt

W artykule omówiono zagadnienia związane z procesami informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W celu dokładnego scharakteryzowania przemian, prócz rysu historycznego, przedstawiono obszary, które wyraźnie poprawiły jakość pracy personelu i obsługę czytelników oraz przyczyniły się do poznania, upowszechniania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zaprezentowano proces zmian w zakresie funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Horizon i współpracy z narodowym katalogiem centralnym NUKAT. Opisano etapy rozwoju elektronicznej przestrzeni informacyjnej, w tym budowania elektronicznych zasobów wiedzy i tworzenia narzędzi do ich obsługi i wykorzystania w procesach wyszukiwania źródeł informacji. Zaprezentowano Bibliotekę Uniwersytecką jako partnera w aranżowaniu instytucjonalnych platform cyfrowych do deponowania i udostępniania dorobku intelektualnego społeczności naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wskazano także funkcjonalność zaprojektowanych i wdrożonych innowacyjnych usług wirtualnych pakietu Libsmart, optymalizujących funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej.
https://doi.org/10.14746/b.2015.19.08
PDF

Bibliografia

Aharony N., An analysis of American academic libraries’ websites: 2000–2010, „The Electronic Library” 2012, nr 30 (6), s. 764–776.

Beard C., Bawden D., University libraries and the postgraduate student: physical and virtual spaces, „New Library World” 2012, nr 113 (9/10), s. 439–447.

Bolin M.K., Catalog design, catalog maintenance, catalog governance, „Library Collections, Acquisitions, and Technical Services” 2000, nr 24 (1), s. 53–63.

Caldwell-Stone D., Chapter 6: RFID in Libraries, „Library Technology Reports” 2010, nr 46 (8), s. 38, http://search.ebscohost.com.academicsearchcompleteidesx1148.bu-169.bu.amu.edu.pl/login.aspx?direct=truedb=f5h&AN=55483467&site=ehost-live.

Chow A.S., Croxton R.A., A Usability Evaluation of Academic Virtual Reference Services, „College & Research Libraries” 2014, nr 75 (3), s. 309–361.

Cox A.M., Corrall S., Evolving academic library specialties, „Journal of the American Society for Information Science and Technology” 2013, nr 64 (8), s. 1526–1542.

Hollender H., Kasprzyk A., Library cooperation the Polish way: toward NUKAT and WorldCat in Poland, „New Library World” 2008, nr 109 (9/10), s. 457–465.

Karwasiński P., Karwasińska E., Libsmart Assistant – nowy standard komunikacji bibliotecznej w przestrzeni wirtualnej, w: IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia 11, red. D. Dudziak, M. Ziółek, Wrocław 2014, s. 57–74.

Kilgour F.G., History of Library Computerization, „Information Technology and Libraries” 2013, nr 3 (3), s. 218–229.

Munde G., Everyday HR: A Human Resources Handbook for Academic Library Staff, 2013, http://search.ebscohost.com.ebokacademicsubscriptioncollectio-worldwideidxi13035.bu169.bu.amu.edu.pl/login.aspx?direct=truedb=e000xww&AN=789965&site=ehost-live.

Nikisch J.A., Jakiego konsorcjum potrzebujemy i jakie mamy? Z doświadczeń Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, „EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” 2002, nr 7 (36), http://www.ebib.pl/2002/36/nikisch.php.

Wilson T.C., The Systems Librarian: Designing Roles, Defining Skills, 1998, http://search.ebscohost.com.ebookacademicsubscriptioncollection-worldwideidxi13031.bu169.bu.amu.edu.pl/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=45033&site=ehost-live.

Wusteman J., Editorial. Virtual research environments, „Library Hi Tech” 2009, nr 27 (2), s. 169–173.

Yang S.Q., Dalal H.A., Delivering Virtual Reference Services on the Web: An Investigation into the Current Practice by Academic Libraries, „The Journal of Academic Librarianship” 2015, nr 41 (1), s. 68–86.