Numer specjalny czasopisma Glottodidactica - 2022/2

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania propozycji do  numeru specjalnego naszego czasopisma planowanego na 2022 rok (numer 2 ukaże się w grudniu 2022 roku).  W numerze znajdą się prace dotyczące aktualnych wyników badań nad między- i transkulturowością w projektach wymiany szkolnej. Szczegółowo zostaną omówione m.in. takie tematy jak: 1. wyobrażenia o sobie i wyobrażenia o innych/stereotypy, 2. kulturowo-refleksyjne uczenie się w międzynarodowych wymianach studenckich, 3. konkretne przykłady wymiany oraz 4. wyzwania i perspektywy wymian szkolnych. Prace mogą być zarówno teoretyczne (modele i koncepcje), jak i koncentrować się na praktyce projektów wymiany, odnosząc się do następujących kwestii:

- Jaką rolę odgrywa międzykulturowe i transkulturowe uczenie się w projektach międzynarodowej wymiany szkolnej (dla uczniów, dla nauczycieli, dla wsparcia akademickiego)?

- W jaki sposób różnice i podobieństwa między- i transkulturowe mogą być uwzględniane w projektach wymiany szkolnej i jaka jest wartość dodana takich projektów wymiany, zarówno na poziomie językowym, jak i międzykulturowym?

- Jakie są możliwości, trudności i ograniczenia oraz wynikające z nich propozycje rozwiązań, np. w zakresie celów, punktów ciężkości tematycznej, narzędzi dydaktyczno-metodycznych, struktury i procesu wymiany, różnych form wymiany oraz koncepcji wsparcia?

Zainteresowani autorzy proszeni są o przygotowanie artykułów zgodnie z naszymi wytycznymi (por. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/about/submissions) oraz przesłanie ich za pośrednictwem platformy Pressto do 30 kwietnia 2022 r.