Language planning and language policy in the ecological perspective
PDF

Słowa kluczowe

Language planning and policy
Language ecology
Multilingualism
Linguistic diversity
Global language
Natural language protection
Translingualism

Jak cytować

Wiertlewska, J. (2012). Language planning and language policy in the ecological perspective. Glottodidactica, 39(1), 117–126. https://doi.org/10.14746/gl.2012.39.1.11

Abstrakt

The paper deals with the issue of language planning and policy both in the historical as well as the ecological perspective. The problem of linguistic diversity protection and maintenance in opposition to monolingual global world is explored.
https://doi.org/10.14746/gl.2012.39.1.11
PDF

Bibliografia

Bang, J., Door, J., 2000. Ecology, ethics and communication. In: Dialectical Linguistics 1, 53–84.

Begon, M., Collin, R., Townsend, J., Harper, L., 2006. Ecology: from individuals to ecosystems. Oxford: Blackwell Publishing.

Block, D., Cameron, D. (eds), 2000. Globalization and language teaching. London–New York: Routledge.

Clyne, M., 1994. Intercultural communication at work. Cultural values in discourse. Cambridge: Cambridge University Press.

Crystal, D., 2000. Language death. Cambridge: Cambridge University Press.

Darquennes, J., Nedle, P., 2011. Multilingualism and language planning. . 20.01.2011.

Fairclough, N., 2006. Language and globalization. London–New York: Routledge.

Fasold, R., 1990. Sociolinguistics of language. Oxford: Blackwell.

Fill, A., 2001. Ecolinguistics: state of art. In: Fill, A., P. Müllhausler (eds.). Ecolinguistic studies. New York: Continuum, 43–53.

Fishman, J., 1968a. Sociolinguistics and the language problems of the developing countries. In: Fishman, A., Ferguson, Ch., Das Gupta, J. (eds). Language Problems of the Developing Nations. New York: Wiley and Sons, 3–16.

Fishman, J., 1968b. Some contrasts between linguistically homogeneous and linguistically heterogeneous polities. In: Fishman, A., Ferguson, Ch., Das Gupta, J. (eds). Language Problems of Developing Nations. New York: Wiley and Sons, 53–68.

Jernudd, J., Das Gupta, J., Rubin, J., 1971. Towards a theory of language planning. In: Can language be planned? Sociolinguistic theory and practice for developing nations. Honolulu: The University Press of Hawaii, 195–215.

Jung, M., 2001. Ecological criticism of language. In: The Ecolinguistic Reader. Language, Ecology and Environment 68. 1, 4–10.

Kaplan, B., Baldauf, R. (senior), Baldauf, R. (junior), 1997. Language planning from practice to theory. Clevedon: Multilingual Matters ltd.

Kloss, H., 1968. Notes Concerning a Language. Nation Typology. In: Fishman J.A. (ed.). Language Problems of Developing Nations. New York–London: John Wiley and Sons.

Lambert, D., Shohamy, E., 2000. Language policy and pedagogy. Amsterdam: John Benjamins.

McArthur, T. (ed.), 1992. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford University Press.

Mufwene, S., 2001. The ecology of language evolution. Cambridge: Cambridge University Press.

Mufwene, S., 2008. Language evolution: contact, competition and change. London: Continuum.

Mühlhäusler, P., 1991. Linguistic ecology, language change and linguistic imperialism in the Pacific Rim. London: Routledge.

Mühlhäusler, P., 2003. Language of environment – environment of language. A course in ecolinguistics. London: Battlebridge Publications.

Mühlhausler, P., 2005. Language planning and language ecology. In: Current Issues in language Planning 1, No. 3, 303–326.

Odum, E.P., 2004. Fundamentals of ecology. New York: Thompson Brooks–Cole Date.

Patten, A., 2001. Political theory and language policy. In: Political Theory 29, 691–715.

Pennycook, A., 1994. The cultural politics of English as an international language. London: Longman.

Pennycook, A., 2007. Global englishes and transcultural flow. London–New York: Routledge.

Phillipson, R., 1992. Linguistic imperialism. Oxford: Oxford University Press.

Phillipson, R., Skuttnabb-Kangas, T., 1996a. English Only Worldwide or Language Ecology. In: TESOL QUARTERLY 30, 429–450.

Phillipson, R., Skuttnabb-Kangas, T., 1996b. Historical and theoretical perspectives in language planning. In: Journal of Sociolinguistics 4/2, 436–447.

Puppel, S., 2004. An outline of a domain – resource – agent – access – management (DRAAM) model of human communication. Poznań: Adam Mickiewicz University, Department of Ecocommunication. Electronic journal Oikeios Logos 1.

Puppel, S., 2007a. Interlingwalizm czy translingwalizm? Interkomunikacja czy transkomunikacja? Uwagi w kontekście współistnienia języków naturalnych w ramach globalnej wspólnoty kulturowo – językowo – komunikacyjnej In: Społeczeństwo – Kultura – Język. Scripta de Communicatione Posnaniensi I, 79–94.

Puppel, S. (ed.), 2007b. Ochrona języków naturalnych. In: Scripta de Communicatione Posnaniensi I.

Puppel, S., 2008. Remarks on the sustainability of natural languages. In: Puppel, S., Bogusławska-Tafelska, M. (eds). New Pathways in Linguistics, 275–285.

Puppel, S., 2009a. The protection of language diversity – fancy or duty? In: Scripta Neophilologica Posnaniensia X, 97–109.

Puppel, S., 2009b. Remarks on the sustainability of natural languages In: Puppel, S., Bogusławska-Tafelska, M. (eds.). New pathways in linguistics, 275–285.

Puppel, S., Puppel, J., 2005. Zagadnienie percepcji języka naturalnego w triadzie: język – ojczysty – język globalny – język sąsiedni na przykładzie triady: język polski – język angielski – język niemiecki w ujęciu ekolingwistycznym: próba typologii. In: Scripta Neophilologica Posnaniensia VII, 55–95.

Ricento, T., 2000. Historical and theoretical perspectives in language policy and planning. In: Journal of Sociolinguistics 4/2, 196-213.

Ricento, T., 2006. Language policy. Theory and method. Oxford: Blackwell Publishing.

Ricento, T., Hornberger, N., 1996. Unpeeling the onion: language planning and policy and ELT professional. In: TESOL QUARTERLY 30.3, 401- 427.

Rubin, J., Fishman, J., Jernudd, B., Das Gupta, J., Ferguson C. (eds), 1977. Language Planning Process. The Hague: Mouton.

Rubin, J., Jernudd, B., 1971. A view towards the future. In: Can language be planned? Sociolinguistic theory and practice for developing nations. Honolulu: The University Press of Hawaii, 307–310.

Ruiz R., 1984. Orientations in language planning. In: National Association for Bilingual Education 8 (2), 15–34.

Said, E., 1993. Culture and imperialism. New York: Vintage Books.

Skutnabb-Kangas, T., 1966. English only worldwide or language ecology. In: TESOL Quarterly 30 (3), 429–452.

Skutnabb-Kangas, T., 2000. Linguistic genocide in education – or worldwide diversity and human rights? Hillsdale, N.Y.: Lawrence Earlbaum Associates.

Spolsky, B., 2004. Language policy. Cambridge: Cambridge University Press.

Tsuda, Y., 1994. The dominance of English and linguistic discrimination. In: Media Development, 34 (1), 32–34.

Weinreich, U., 1974. Languages in contact. Findings and problems. The Hague: Mouton.

Wiertlewska, J., 2010. W stronę nowego paradygmatu nauczania języków obcych w triadzie: język ojczysty – język globalny – drugi język obcy – podejście ekolingwistyczne. UAM Poznań. Unpublished doctoral dissertation.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.