Nauczanie języka galicyjskiego jako drugiego za pomocą śpiewników ludowych na przykładzie dopełnienia bliższego [+ osoba] w złożeniu z przyimkiem a
PDF (English)

Słowa kluczowe

learning Galician as a second language
traditional songbooks
Galician culture
Galician language

Jak cytować

Sánchez Rei, X. M. (2023). Nauczanie języka galicyjskiego jako drugiego za pomocą śpiewników ludowych na przykładzie dopełnienia bliższego [+ osoba] w złożeniu z przyimkiem a. Glottodidactica, 50(2), 85–99. https://doi.org/10.14746/gl.2023.50.2.5

Abstrakt

Wyjaśnienie struktur gramatycznych charakteryzujących system języka galicyjskiego osobom uczących się tego języka jako drugiego (J2) wiąże się z pewnymi trudnościami, zarówno w zakresie kontaktu z językiem hiszpańskim, jak i ze względu na jego charakter jako J2. Musimy wziąć pod uwagę, że większość uczniów galicyjskiego to osoby, dla których język pierwszy to z reguły hiszpański, francuski, angielski lub włoski. W tej publikacji proponujemy ćwiczenie, w którym uczniowie angażują się w proces praktycznej refleksji nad prawdziwymi przykładami użycia języka. Ćwiczenie koncentruje się w szczególności na braku przyimka a z dopełnieniem bliższym, na przykład Nós saudamos o teu amigo (“Pozdrawiamy Twojego przyjaciela”), wykorzystując w tym celu korpus tradycyjnych popularnych pieśni galicyjskich i kierując się zaleceniami modelu zintegrowanego nauczania treściowo-językowego (CLIL). W ramach tego teoretycznego i praktycznego podejścia studenci poznają także kulturę i historię Galicji dzięki informacjom zawartym w anonimowej poezji zebranej w śpiewniku.

https://doi.org/10.14746/gl.2023.50.2.5
PDF (English)

Bibliografia

Alonso-Cortés, Á. (2015). Lingüística (2nd ed.) Madrid: Cátedra.

Álvarez, R., Xove, X. (2002). Gramática da Lingua Galega. Vigo: Galaxia.

Azeredo, J.C. de (2008). Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: Instituto Antônio Houaiss & Publifolha.

Carballo Calero, R. (1979). Gramática Elemental del Gallego Común (7th ed.). Vigo: Galaxia.

Coyle, D. (2002). Relevance of CLIL to the European Commission language learning objectives. In: D. Marsh (ed.), CLIL/EMILE. The European dimension: Actions, trends and foresight potential (pp. 27–28). Jyväskylä: University of Jyväskylä.

CPG = Pérez Ballesteros, J. (ed.) (1979). Cancionero Popular Gallego y en Particular de la Provincia de la Coruña (2nd ed.). Madrid: Akal.

Cunha, C., Cintra, L.F., Llinares, A. (1992). Nova Gramática do Português Contemporáneo (9th ed.). Lisboa: Sá da Costa.

Dik, S.C. (1989). The theory of functional grammar. Vol. I: The structure of the claus. Dordrecht: Foris.

Eliseu, A. (2008). Sintaxe do Português. Lisboa: Caminho.

Freixeiro Mato, X.R. (2006). Gramática da Lingua Galega (2nd ed.). Vigo: A Nosa Terra.

Givón, T. (1995). Functionalism and grammar. Amsterdam: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/z.74

Halliday, M.A.K. (1973). Explorations in the functions of language. Bristol: Edward Arnold.

Halliday, M.A.K. (1994). An Introduction to functional grammar. London: Arnold.

Llinares, A., Morton, T. (eds.) (2017). Applied linguistics perspectives on CLIL. Amsterdam: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/lllt.47

Llinares, A., Whittaker, R., Morton, T. (2012). The roles of language in CLIL. Cambridge: Cambridge University Press.

López Martínez, M. (1993). O Complemento Directo con Preposición a en Galego. Anexo 36 de Verba. Anuario Galego de Filoloxía. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Lugrís Freire, M. (1931). Gramática do Idioma Galego (2nd ed.). A Coruña: Moret.

Martínez, H. (2005). Construír Bien en Español. Oviedo: Nobel & Universidad de Oviedo.

Neves, M.H. (2001). A Gramática. História, Teoria e Análise, Ensino. São Paulo: UNESP.

Peres, J. Andrade, Móia, T. (1995). Áreas Críticas da Língua Portuguesa. Lisboa: Caminho.

Posner, R. (1998). Las Lenguas Romances. Madrid: Cátedra.

PPG = Blanco, D. (ed.) (1992). A Poesía Popular en Galicia. 1745–1885 (2 vols). Vigo: Xerais.

Raposo, E. Buzaglo Paiva, Nascimento, M.F. Bacelar do, Mota, M.A. Coelho da, Segura, L., Mendes, A., Andrade, A. (eds.) (2013–2020). Gramática do Português (3 vols). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Saco Arce, J.A. (1868). Gramática Gallega. Lugo: Soto Freire.

Sánchez Rei, X.M. (2010). O Complemento Preposicional en Galego. Análise desde a Gramática de Valencias. A Coruña: Universidade da Coruña.

Sánchez Rei, X.M. (2016). A información dialectal nos cancioneiros galegos oitocentistas: a importancia de Pérez Ballesteros e de Saco Arce. In: A. Rodríguez Guerra (ed.), Lingüística Histórica e Dialectoloxía: Coordenadas do Cambio Lingüístico (pp. 239–272). Vigo: Universidade de Vigo.

Sánchez Rei, X.M. (2019). The Cancioneiro by Torre Enciso: A cultural and linguistic approach. In: X.M. Sánchez Rei, C.T. Castillón (eds.), Traditional Galician Cancioneiro. Compiled by Cipriano Torre Enciso (2 vols) (vol. I, pp. 41–340). Lewinson, NY / Lampeter, UK: The Edwin Mellen Press.

Sánchez Rei, X.M. (ed.) (2014). Modelos de Lingua e Compromiso. A Coruña: Baía.

Volóshinov, V.N. (2014). El Marxismo y la Filosofía del Lenguaje. Trans. by T. Bubnova. Buenos Aires: Godot.

Zamboni, A. (1993). Postille alla discussione sull’accusativo preposizionale. In: R. Lorenzo (ed.), Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas (8 vols) (vol. V, pp. 787–808). A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.