Thoughts on the higher education system in Poland. Changes – issues – evaluation. Part 1
PDF (English)
PDF (Deutsch)

Słowa kluczowe

higher education
degree system
studying process Poland
European Union

Jak cytować

Grzywacz, M., Miłkowska, G., Piorunek, M., & Sałaciński, L. (2019). Thoughts on the higher education system in Poland. Changes – issues – evaluation. Part 1. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 11(1), 119–137. https://doi.org/10.14746/kse.2017.11.8

Abstrakt

This report is a part of the results of the international project entitled “Studium in Osteuropa: Ausgewählte Aspekte (Analysen, Befunde)” conducted in the years 2013-2015 under supervision of Prof. Wilfried Schubarth and Dr Andreas Seidl from the Potsdam University, Department of Education Science, and Prof. Karsten Speck from the University of Oldenburg, Germany. The project was conducted jointly by representatives of academic centres from Germany, the Czech Republic, Poland and Russia. Its general aim was a comparative analysis of the effects of implementation of Bologna Process directives into the higher education systems of the individual countries. The changes introduced into the higher education systems in the countries involved in the project were described and evaluated, discussed was in particular the problems of education of teachers at the university level. The following text is the result of the contribution of the Polish group participating in the project. The report will be presented in two parts. The first part is focused on the macro-societal context of transformations in the higher education system in Poland. The implementation of selected aspects of Bologna Process directives is described and supplemented by empirical comments. The second part deals with selected aspects of university level education of teachers, followed by a polemic against the assumptions and execution of the target transformations of higher education system.

https://doi.org/10.14746/kse.2017.11.8
PDF (English)
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa.

Bartel, A. / Góralczyk – Modzelewska, M. (2012). Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych. PDF, Łódź.

Bartel, A. / Góralczyk – Modzelewska, M. (2012). Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych”. Łódź.

Baudrillard, J. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Warszawa.

Bauman, Z. (2000). Globalizacja,Warszawa.

Bauman, Z. (2005): Konsumując życie. [in:] Kempny, M. (ed.): Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej. Warszawa.

Bauman, Z. (2006). Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Kraków.

Białecki, I. (2003) Dostępność kształcenia na poziomie wyższym w Polsce. [in:] „Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz 2003”, No. 2. Konferencje i seminaria. Raport o szkolnictwie wyższym Diagnoza stanu i strategia rozwoju.

Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa

Castells, M. (2009). Koniec tysiąclecia. Warszawa.

Guichard, J. / Huteau, M. (2005). Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego. Kraków.

Hejnicka-Bezwińska, T. (2011). Próba odczytania strategii procesu zmian w szkolnictwie wyższym (przeprowadzonych w ostatnim dwudziestoleciu). [in:] Kostkiewicz, J. / Domagała-Kręcioch, A. / Szymański, M. J. (ed.) (2011): Szkoła wyższa w toku zmiana. Debata wokół ustawy z dnia 18 marca 2011. Kraków.

Kaczmarek, Ł. (2012), Czas skończyć na studiach z regułą „czy się stoi, czy się leży – to promocja się należy”. [in:] „Gazeta Wyborcza”. 26.09.2012.

Kraśniewki, A. (2006): Dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?. PDF.

Kraśniewski, A. / Próchnicka, M. (2013): Benchmarking procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich uczelniach. Warszawa

Kupczyk, T. (ed.) (2005): Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje. Wrocław.

Kuźma, J. (2006): Refleksje na temat wizji przyszłej szkoły i potrzeby zmian koncepcji edukacji nauczycieli. In: Muchacka, B. / Kogut, W. (ed.): Kształcenie nauczycieli przyszłej szkoły. Kraków.

Kwieciński, Z. (2006): Dryfować i łudzić. Polska „strategia edukacyjna. [in:] „Nauka” 2006, No. 1

Liberska, B. (ed.) (2002): Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Warszawa.

Malec, E. (2011): Jak nie należy reformować szkolnictwa wyższego – krytyczny rozbiór ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw AD2011. [in:] Kostkiewicz, J. / Domagała-Kręcioch, A. / Szymański, M. J. (ed.): Szkoła wyższa w toku zmiana. Debata wokół ustawy z dnia 18 marca 2011. Kraków.

Pachociński, R. (2004). Kierunki reform szkolnictwa wyższego w Polsce. Warszawa

Polish Supreme Audit Office (2012): Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (September 2012).

Osiński, Z. (2011): Czy studia dla nauczycieli powinny być dwustopniowe? Materiał opublikowany w repozytorium Centrum Otwartej Nauki. PDF.

Paszkowska-Rogacz, A. (2003): Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Warszawa.

Pawlikowski, J. M. (2006). Polskie uczelnie wobec wyzwań Procesu Bolońskiego. Warszawa: Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. PDF.

Piorunek, M. / Werner, I. (2011): Studiowanie w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Selektywne opinie i plany studentów studiów humanistycznych, [in:] „Ruch Pedagogiczny 2011”, No. 3-4.

Rożnowski, B. (2009): Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy. Analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Piorunek, M. (2012): Gra edukacyjnych pozorów? Uwag kilka o studiowaniu na kierunkach humanistycznych. In: Baraniak, B. (ed.): Człowiek w pedagogice pracy.

Piorunek, M. / Werner, I. (2013): Praktyka studiowania w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (EOSW).Perspektywa studentów kierunków humanistycznych. [in:] “Ruch Pedagogiczny 2013”, Nro. 1.

Regulation of execution of teaching practical courses for the teaching specialisation group of 18.03.2009. as amended on 27.01 and 17.03.2009. PDF.

Ordinance of the Polish Minister of Education and Higher Learning of 13 June 2006., on the names of study courses. Warszawa: Polish Journal of Laws of 2006, no. 121, item 838. PDF.

Ordinance of the Polish Minister of Education and Higher Learning of 17 January 2012., on the standards of education preparing for the profession of the teacher. Warszawa: Polish Journal of laws of 2012. PDF.

Rubacha, K. (2008): Metodologia badań nad edukacją. Warszawa.

Sendrowicz, B. (2014): Na co komu dyplom. [in:] “Gazeta Wyborcza”, 12.01.2014.

Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010 (2011) Warszawa.

Szafraniec, K. (2011): Młodzi 2011. Warszawa.

Sztompka, P. (2005): Socjologia zmian społecznych. Kraków.

Wiłkomirska, A. (2005). Ocena kształcenia nauczycieli w Polsce. Warszawa.

Woźnicki, J. (ed.) (2007): Założenia dotyczące rozwoju systemu informacji zarządczej w szkołach wyższych w Polsce. Warszawa.

Woźnicki, J. (ed.) (2008): Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego. Warszawa.

Woźnicki, J. (ed.) (2012): Benchmarking szkolnictwa wyższego. Warszawa.

Wnuk-Lipiński, E. (2004): Świat międzyepoki. Globalizacja. Demokracja. Państwo narodowe. Kraków.

On-line sources

Dereń, E. (2011). Próba oceny współczesnego przygotowania do zawodu nauczycielskiego. URL: https://sites.google.com/site/ksztalcenienauczycieli/opinie-dotyczce-wspczesnego-systemu-ksztacenia-nuaczycieli, [accessed on 15.02. 2016.]

Suplement do dyplomu. Przewodnik: krok po kroku. URL: http://wwww.ekspercibolnscy.org.pl. PDF., [accessed on 15.02.2016.]

Tabaszewska, M. (2012). Czy nowy system doskonalenia nauczycieli sprosta wyzwaniom stawianym szkole. URL:http://www.bibliotekako.pl/news.aid,1945,_Czy_nowy_system_doskonalenia_nauczycieli_sprosta_wyzwaniom_stawianym_szkole_html. [accessed on 15.02. 2016.]

Włoch, S. (2005): W poszukiwaniu innowacyjnego systemu kształcenia nauczycieli [in:] Andrzejak, Z. / Kacprzak, L. / Pająk, K. (ed.): Polski system edukacyjny po reformie 1999 r. Stan, perspektywy, zagrożenia, vol. 2, Warszawa: URL: http://www.21.edu.pl/ks/2/. [accessed on 15.02. 2016.].

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.