The Significance of Career for Individuals
PDF (English)
PDF

Słowa kluczowe

career
profession
human being
job market

Jak cytować

Myszka-Strychalska, L. (2019). The Significance of Career for Individuals. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 11(1), 255–273. https://doi.org/10.14746/kse.2017.11.15

Abstrakt

Professional career has become an increasingly frequently chosen subject of theoretical research based on numerous sciences, such as psychology, sociology, economics, pedagogy, and management. Constantly emerging, new theories of professional development provide a new perspective on this issue. A plethora of contemporary transformations obliges an individual to take responsibility for his or her own professional biography. If every person carries out a career, regardless of its quality, and if that career lasts for the person’s whole lifetime, both throughout the period of professional activity and the time of preparation preceding it, one can presume that the choice of career requires reflection and in-depth conceptual considerations, which proves its significance for the subject.

https://doi.org/10.14746/kse.2017.11.15
PDF (English)
PDF

Bibliografia

Argyris C., Understanding Organizational Behavior, New York 1960.

Arthur M.B., The Boundaryless Career: A New Perspective for Organizational Inquiry, “Journal of Organizational Behavior,” No. 4, Vol. 15, 1994.

Bańka A., Proaktywność a tryby samoregulacji (Proactivity and Self-regulation Modes), Poznań – Warszawa 2005.

Bańka A., Jakość życia w psychologicznym doświadczeniu codzienności związanym z rozwojem zawodowym, pracą i bezrobociem (The Quality of Life in Psychological Experience of Everyday Life Related to Professional Development, Work and Unemployment), [in:] Bańka A., Derbis R. (ed.),

Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych (Measuring and Experiencing the Quality of Life in the Employed and the Unemployed), Poznań – Częstochowa 1995.

Bańka A., Globalizacja rynku pracy i kariery a procesy identyfikacji społecznej i indywidualnej (Globalisation of the Labour Market and Careers Versus Processes of Social and Individual Identification), [in:] Kożusznik B., Górnik – Durose M. (eds), Perspektywy psychologii pracy (Perspectives in Work Psychology), Katowice 2007.

Bańka A., Proaktywność – intencjonalne konstruowanie przyszłości i uprzedzające osiągniecie celów personalnych przez doświadczenie codzienności (Proactivity – Intentional Construction of the Future and Anticipating Achievement of Personal Goals Through Experience of Everyday Life), [in:] Wrona-Polańska H., Czerniawska E.L., Wrona L (eds), Szkice o ludzkim poznawaniu i odczuwaniu (Notes on Human Knowledge and Feeling), Kraków 2009.

Bańka A., Psychologia pracy i organizacji w dobie ponowoczesności. Wyzwania i dylematy ciągłości i nieciągłości rozwoju (Occupational and Organisational Psychology in the Postmodern Era. Challenges and Dilemmas of Continuity and Discontinuity in Development), [in:] Różnowski B., Łaguna M. (red.), Człowiek w pracy i w organizacji. Perspektywa psychologiczna (People at Work and in Organization. Psychological Perspective), Lublin 2011.

Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier (Psychological Career Counselling), Poznań 2007

Bańka A., Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy (Career Capital – Conditions, Development and Adaptation to Organisational and Structural Changes of the Labour Market), [in:] Ratajczak Z., Bańka A., Turska E. (eds), Współczesna psychologia pracy i organizacji (Modern Occupational and Organisational Psychology), Katowice 2006.

Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji (Man at Work. From Stress to Organizational Success), Warszawa 2009.

Bartkowiak G., Orientacja nastawiona na rozwój i uczenie się osób zatrudnionych w organizacji (Orientation Towards Development and Learning of Employees in Organisation), Poznań 1998.

Bauman Z., Kariera (Career), Warszawa 1965.

Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności (Risk Society. On the Way to a Different Modernity), Warszawa 2002.

Betz N.E., Serling D.A., Construct Validity of Fear of Commitment as an Indicator of Career Indecisiveness, “Journal of Career Assessment,” No. 1, 1993.

Blankenship R.L., Organizational Careers: An Interactionist Perspective, “The Sociological Quarterly,” 14/1973.

Bohdziewicz P., “Ostrzenie piły”, czyli czas wolny menadżerów (“Sharpening the Saw,” i.e. Managers’ Free Time), “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,” No. 2, 2003. Paszkowska-Rogacz A., Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej (European Career Advisers and Their Workplace), Warszawa 2002.

Bohdziewicz P., Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie grupy zawodowej informatyków) [Careers in Knowledge-based Economy (on the Example of IT Professional Group)], Łódź 2008.

Boniecka K., Liberska H., Zadowolenie z pracy i satysfakcja z życia u dorosłych w kontekście przemian na rynku pracy (Work and Life Satisfaction in Adults in the Context of Changes on the Labour Market), [in:] Liberska H., Malina A., Suwalska-Barancewicz D. (eds), Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie Functioning of Contemporary Youth in a Changing World).

Borowiecka-Strug K. (red.), Zarządzanie karierą (Career Management), Warszawa 2006.

Bridges W., Job Shift: How to Prosper in a Workplace Without Jobs, London 1995.

Chudzicka-Czupała A., Zadowolenie z pracy jako komponent jakości życia współczesnego człowieka (Satisfaction with Work as a Component of the Quality of Contemporary Person’s Life), “Chowanna,” Vol. 1, No. 40, 2013.

Cybal-Michalska A., Świat, w którym “kariera robi karierę” – o satysfakcji z kariery i poczuciu zawodowego sukcesu (The World in Which “Career Has a Career” – the World of Satisfaction with Career and Professional Success), “Studia Edukacyjne,” No. 26, 2013.

Davis R.V., The Theory of Work Adjustment as Convergent Theory, [in:] Savickas M.L., Lent R.W. (eds), Convergence in Career Development Theories, Palo Alto 1994.

Duda W., Kukla D., Kariera zawodowa wobec postępujących przemian pracy (A Career in the Face of Progressing Transformations at Work), Częstochowa 2010.

Erazmus E., Dylematy sukcesów, awansów i karier w okresie transformacji (The Dilemmas of Succesess, Promotions and Careers in Transition Period), Józefów 2011.

Erazmus E., Edukacja a sukces zawodowy (Education and Professional Success), Warszawa 1999.

Erwin T.D., The Construct Validity to Holland’s Construct of Consistency, “Journal of Vocational Behavior,” No. 20, 1982.

Firkowska – Mankiewicz A., Czym jest sukces życiowy dla współczesnego Polaka? (What is Life Success for the Contemporary Pole?), [in:] Domański H., Rychard A. (eds), Elementy nowego ładu (Elements of New Order), Warszawa 1997

Firkowska-Mankiewicz A., Zdolnym być… Kariery i sukces życiowy warszawskich trzydziestolatków (To Be Skilled... Careers and Life Successes of Warsaw Thirty-year-olds), Warszawa 1999.

Furmanek W., Praca jako wartość w pedagogice współczesnej (Work as a Value in Contemporary Pedagogy), [in:] Furmanek W. (ed.) Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki (Human Work as a Category of Contemporary Pedagogy), Rzeszów – Warszawa 2007

Giddens A., Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age, Warszawa 2012.

Gottfredson G.D., Lipstein D.J., Using Personal Characteristics to Predict Parolee and Probationer Employment Stability, “Journal of Applied Psychology,” No. 60, 1975.

Grzeszyk E., Sukces. Amerykańskie wzory – polskie realia (Success. American Models – Polish Reality), Warszawa 2003.

Hackman J.R., Oldham G., Janson R., Prudy K., A New Strategy for Job Enrichment, “California Management Review,” 17/1975.

Handy Ch., The Age of Paradox, Boston 1994.

Holland J., Integrating Career Theory and Practice: The current Situation and Some Potential Remedies, [In:] Savickas M.L., Walsh W.B. (ed.), Handbook of Career Counseling Theory and Practice, Palo Alto 1996.

Holland J.L., Exploring Careers with a Typology: What We Have Learned and Some New Directions, “American Psychologist,” 1996.

Holland J.L., Making Vocational Choices. A Theory of Vocational Personalities and Work Environments, Odessa 1997.

Hollnad J.L., Sorensen A.B., Clark J.P., Nafziger D.H., Blum Z.D., Applying an Occupational Classification to a Representative Sample of Work Histories, “Journal of Applied Psychology,” No. 58, 1973.

Jacyno M., Kultura indywidualizmu (Individualism Culture), Warszawa 2007.

Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu (About the Theory and Practice of Counselling. Varieties of Counselling Discourse), Warszawa 2007.

Kasprzak E., Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej (The Sense of Quality of Life for Employees with Different Career Patterns), Bydgoszcz 2013

Klimkowska K., Orientacja na sukces zawodowy studentów kończących studia translatorskie (Orientation Towards Professional Success of Students Graduating from Translation Studies), Lublin 2013.

Kumaniecki K. (red.), Słownik łacińsko – polski (Latin-Polish Dictionary), PWN, Warszawa 1984.

Kwiatkowski M., Człowiek sukcesu ekonomicznego jako wzór osobowy w pierwszych latach transformacji systemowej w Polsce. Studium z socjologii moralności (The Man of Economic Success as a Role-model in the first Years of Systemic Transformation in Poland. A Study in Sociology of Morality), Zielona Góra 2000.

Lanthaler W., Zugmann J., Akcja JA. Nowy sposób myślenia o karierze (ME Campaigne. A New Way of Thinking About Career), Warszawa 2000.

Latona J.R., Consistency of Holland Code and Its Relations to Persistence in College Major, “Journal of Vocational Behavior,” No. 34, 1989.

Lawer E.E., From Job-based to Competency-based Organizations, “Journal of Organizational Behaviour,” No. 15, 1993.

Leary – Joyce J., The Psychology of Success, Warszawa 2012.

Leszkowicz-Baczyński J., Koncepcja i przejawy sukcesu w środowiskach klasy średniej (Concept and Success in Middle Class Environments), [in:] Słomczyński K.M. (ed.), Kariera i sukces. Analizy socjologiczne (Career and Success. Sociological Analyses), Zielona Góra – Warszawa 2007.

Mainiero L.A., Sullivan S.E., The Opt-out Revolt: Why People Are Leaving Companies to Create Kaleidoscope Careers, California 2006.

Majka J., Rozważania o etyce pracy (Reflections upon Work Ethics), Tum, Wrocław 1997.

Maree J.G., Brief Overview of the Advancement of Postmodern Approaches to Career Counseling, “Journal for Psychology in Africa,” No. 20(3), 2010.

Obuchowski K., Człowiek intencjonalny, czyli o tym, jak być sobą (An Intentional Person – How to Be Your Own Self), Poznań 2000.

Olson S.K., Johnston A.J., Kunce J.., Validity of My Vocational Situation for Homemakers and Displaced Homemakers, “Measurement and Evaluation in Guidance,” No. 18, 1985.

Parzęcki R., Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży w stadium eksploracji. Zamierzenia. Wybory. Realia (Educational and Professional Plans of Young People at the Exploration Stage. Intentions. Choices. Reality), Włocławek 2003.

Paszkowska – Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych (Psychological Basis for Choosing a Profession. Overview of Theoretical Concepts), Warszawa 2003.

Piorunek M., Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych (The Course of a Person’s Professional Life. Context of Cultural Transformation), Poznań 2009.

Reykowski J., Z zagadnień psychologii motywacji (On the Issues of Psychology of Motivation), Warszawa 1970.

Salancij G.R., Pfeffer J., A Social Information Processing Approach to Job Attitudes and Task Design, “Administrative Science Quarterly,” Vol. 23, No. 2, 1978.

Savickas M.L., Constructing Careers. A Developmental Theory of Vocational Behavior, [in:] Brown D., Brooks L., (eds), Career Choice and Development, San Francisco 2002.

Sikorski C., Drogi do sukcesu. Profesjonalizm contra populistyczna kultura organizacyjna (Ways to Success. Professionalism Versus Populist Organisational Culture), Warszawa 2007.

Słomczyński K., Kariera i sukces. Analizy socjologiczne (Career and Success. Sociological Analyses), Zielona Góra 2007.

Słownik języka polskiego (Dictionary of the Polish Language), Vol. 5, Warszawa 2007.

Struges J., Conway N., Guest D., Liefooghe A., Managing the Career Deal: The Psychological Contract as a Framework for Understanding Career Management, Organizational Commitment and Work Behavior, “Journal Organizational Behavior,” Vol. 26, No.7, 2008.

Suchar M., Modele kariery. Przewidywanie kolejnego kroku (Career models. Predicting the next step), Warszawa 2010.

Tishner J., Spór o istotę pracy (Dispute over the Nature of Work), [in:] Adamski F. (ed.) Spór o wartości w kulturze i wychowaniu (Dispute over Values in Culture and Education), Kraków 1991.

Tokarska-Siudeja A., Umiejętności zawodowe człowieka w aspekcie osiągania satysfakcji zawodowej na zmieniającym rynku pracy (Occupational Skills in Terms of Achieving Professional Satisfaction on the Changing Labour Market), [in:] Duda W., Kukla D., Współczesne uwarunkowania rynku pracy (Contemporary Detarminants of the Labour Market), Częstochowa 2015.

Walsh W.B., Savickas M.L., Hartung P.J., Handbook of Vocational Psychology. Theory, Research, and Practice, 4th Edition, Routledge, United Kingdom 2013.

Wenta K., Sens pracy w społeczeństwie wiedzy (The Meaning of Work in Society of Knowledge), [in:] Gerlach R. (ed.), Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia (Human Work in the 21st century. Context – Challenges – Threats), Bydgoszcz 2008.

Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy (Introduction to Occupational Pedagogy), Bydgoszcz 2005.

Zysk T., Orientacja prorozwojowa (Development Orientation), [in:] Orientacje społeczne jako element mentalności (Social Orientation as an Element of Mentality), Reykowski J., Skarżyńska K., Ziółkowski M. (eds), Poznań 1990.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.