Popular Culture as an Inspiration for New Professions
PDF (English)
PDF

Słowa kluczowe

popular culture
youth
new professions
classification of professions
legal basis
difficult task of self-creatio

Jak cytować

Kust, I. (2019). Popular Culture as an Inspiration for New Professions. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 11(1), 275–288. https://doi.org/10.14746/kse.2017.11.16

Abstrakt

Popular culture constitutes an inseparable part of social life. New forms and means of cultural expression continuously come into existence. Social, economic, and cultural changes influence popular culture, which in turn affects attitudes and behaviours of various social groups in a variety of manners. The phenomenon of popular culture is also discussed from the perspective of educational processes. The learning process involves shaping attitudes towards reception of culture and the need for life-long learning. Polysemic nature of popular culture inspires various activities and actions, including the emergence of new jobs, such as a fashion technician, leisure market researcher, or video filmmaker. Among the jobs of the future, the following new ones are listed: a manager in multicultural context, theme park animator, and social marketing specialist. According to the prognosis for the job market, a job of the future is the job which enables great opportunities of employment and professional career. Popular culture generates new professions. Popular culture is an area, where (…) intergenerational or intercultural encounters may take place. A pedagogue learns from the young people about the things that are of importance and value to them (…). What should be emphasised here is the task of self-creation which is a difficult, regardless of age.

https://doi.org/10.14746/kse.2017.11.16
PDF (English)
PDF

Bibliografia

Chmielnicka-Plaskota A., Metoda projektu w edukacji i arteterapii (Design Method for Education and Art Therapy), Wyd. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M Grzegorzewskiej, Warszawa 2010.

Cybal-Michalska A., Wierzba P., Introduction [In:] Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym (Discourses of Popular Culture in Contemporary Society), Cybal-Michalska A., Wierzba P., (ed.), Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2012.

Dudzikowa M., O trudnej sztuce tworzenia samego siebie (Of the Difficult Art of Creating Oneself), Nasza Księgarnia, Warszawa 1985.

Dudzikowa M., Praca młodzieży nad sobą. Z teorii i praktyki (Youth’s Work on Themselves. From Theory and Practice), Spółka Wydawnicza TERRA, Warszawa 1993.

Fiske J., Understanding Popular Culture, transl. K. Sawicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Gromkowska-Melosik A., Cyber – kobieta, czyli o wirtualnych symulacjach istnienia (Cyber – woman, i.e. of Virtual Simulations of Existence), [In:] Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości (Popculture and (Re)construction of Identity), Gromkowska-Melosik A. (ed.) Drukarnia HAF Leszno, Poznań – Leszno 2007.

Gromkowska-Melosik A., Power Girl i kontrowersje wokół (pop)kulturowej emancypacji kobiet współczesnych, [In:] Kultura popularna: konteksty teoretyczne i społeczno – kulturowe (Popular Culture: Theoretical and Socio-cultural Contexts), Gromkowska-Melosik A., Melosik Z. (ed.), Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2010.

Guardini R., Koniec czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność, łaska los. (The End of the Modern World. The World and the Person. Freedom, Grace, and Destiny.), transl. Włodkowa Z., M. Turowicz, J. Bronowicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 1969.

Jakubowski W. Edukacja i kultura popularna (Education and Popular Culture), Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2001.

Kust I, Szkoła w procesie przemian i funkcjonowania dla rynku pracy (School in the Process of Transformation and Functioning for Labour Market),[In:] Edukacja dla Bezpieczeństwa (Education for Safety), Przegląd Naukowo-Metodyczny Year VII No. 4/2014 (25), Poznań 2014, pp. 187 – 196.

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy wolności (Popular Culture and Identity of Young People. In Captivity of the Power of Freedom), Oficyna Wydawnicza “Impuls,” Kraków 2013.

Melosik Z, Kultura popularna, walka o znaczenia i pedagogika (Popular Culture, Struggle for Meaning and Pedagogy), [In:] Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości (Popculture and (Re)construction of Identity), Gromkowska-Melosik A., Melosik Z.(red.), Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2010.

Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji (Postmodern Controversy around Education), Wydawnictwo Edytor, Toruń – Poznań 1995.

Melosik Z., Kultura popularna, walka o znaczenia i pedagogika (Popular Culture, Struggle for Meaning and Pedagogy), [In:] Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości (Popculture and (Re)construction of Identity), Gromkowska-Melosik A.(ed.), Drukarnia HAF Leszno, Poznań – Leszno 2007.

Michalak-Dawidziuk, Jakość w edukacji a rynek pracy (Quality in Education and Labour Market), [In:] Kultura – Sztuka – Edukacja, Tom I, B. Kurowska, K.Łapot-Dzierwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015.

Szczęsna E.(ed.), Słownik pojęć i tekstów kultury (Dictionary of Cultural Concepts and Texts), Warszawa 2002.

Śliwerski, Wychowanie jako spotkanie (Upbringing As a Meeting) [In:] Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Podręcznik akademicki (Regularities of Pedagogy. Academic Textbook), Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011.

Zańko Z., Zabijemy was słowami. Prowokacja kulturowa w przestrzeni miejskiej i w internecie (We will Kill You with Words. Cultural Provocation in Urban Space and on the Internet), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Żabski T., Słownik kultury popularnej (Dictionary of Popular Culture), Wrocław 2006.

Żmigrodzka B., Gatunki tekstów związane z przepowiadaniem przyszłości we współczesnej kulturze popularnej (Genres of Text Connected with Foretelling the Future in Contemporary Popular Culture), POLONICA, TOM XXXIII, 2013.

Legal acts

Regulation of the Minister of National Education of 7 February 2012 on the core curriculum of vocational education (Journal of Laws 2012, item 184 as amended)

Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of August 7, 2014 on the job and specialization classification for the job market and the range of its application, Warsaw 28 August 2014, (Journal of Laws 2014, item 1145)

Regulation of the Minister of National Education of 23 December 2011 on the job classification for vocational schools (Journal of Laws 2012, item 7)

Internet sources

http://www.magazynsztuk.pl/?page_id=5470

http://www.zspoligraf.pl/nauczane-zawody/technik-organizacji-reklamy

http://www.magazynsztuk.pl/?p=1730 [data dostępu 7.11.2015]

http://www.skarga.edu.pl/gim/phocadownloadpap/pedagog/zawody_przyszlosci.pdf [data dostępu 16.10.2015]

http://www.magazynsztuk.pl/?p=1730[data dostępu 7.11.2015]