O potrzebie wspierania rozwoju kompetencji międzykulturowych i medialnych w kształceniu nauczycieli – w poszukiwaniu rozwiązań
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

intercultural competence
media competence
teacher

Jak cytować

Smoter, K. (2018). O potrzebie wspierania rozwoju kompetencji międzykulturowych i medialnych w kształceniu nauczycieli – w poszukiwaniu rozwiązań. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 14(2), 99–109. https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.8

Abstrakt

Smoter Katarzyna, O potrzebie wspierania rozwoju kompetencji międzykulturowych i medialnych w kształceniu nauczycieli – w poszukiwaniu rozwiązań [On the need to support the development of intercultural and media competences in the education of teachers – in search of solutions]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 2(14) 2018, Poznań 2018, pp. 99–109, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2018.14.8.


Today, a characteristic feature of life is contact (direct or via media) with “otherness” and the “Other” – ethnically, religiously, nationally. The issue of the links between multiculturalism and the media is essential for education, but it does not seem to be sufficiently taken into account in the formal education of teachers. Therefore, the article addressed the issue of shaping media competences and intercultural competences of teachers, indicating the need to include both these issues in an integral manner. It has become important to consider the dimensions of these competences – cognitive, pragmatic and emotional – as well as to show the issues that should be present in the education of teaching staff. This type of approach seems to meet the requirements relating to the dynamically forming “knowledge-based society and “multicultural society”.

https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.8
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Blasi P. (1999). The task of institutions of higher education in the new Europe. [W:] W.Z. Hirsh, L.E. Weber (eds). Challenges Facing Higher Education at the Millenium. Oxford, New York, Tokyo.

Brotto F. (2014). Edukacja międzykulturowa a uznawanie osiągnięć. [W:] J. Huber (red.) Kompetencje międzykulturowe dla wszystkich. Przygotowanie do życia w różnorodnym świecie. Warszawa,

Byram M. (1997). Cultural studies and foreign language teaching. [W:] S. Bassnett (ed.). Studying British Cultures. An Introduction. London.

Cichocki A. (2008). Wymiary kompetencji informacyjno-medialnych nauczyciela, [W:] J. Izdebska, Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń. Białystok.

Czerepaniak-Walczak M. (1995). Kompetencje emancypacyjne młodzieży w perspektywie pedagogicznej, „Człowiek i Społeczeństwo”, t. 13.

Dziewięcka-Bokun L. (2010). Inny poza systemem społecznym, czyli o przyczynach ekskluzji społecznej. [W:] L. Dziewięcka-Bokun, A. Śledzińska-Simon (red.). Społeczeństwo wobec Innego. Kategoria Innego w naukach społecznych i życiu publicznym. Toruń.

Gajda J. (2002). Media w edukacji. Kraków.

Gawlicz K., Rudnicki P., Starnawski M. (red.). (2015). Dyskryminacja w szkole. Obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań. Warszawa.

Golka M. (1997). Oblicza wielokulturowości. [W:] M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.). U progu wielokulturowości. Warszawa.

Huber J. (red.). (2014). Kompetencje międzykulturowe dla wszystkich. Przygotowanie do życia w różnorodnym świecie. Warszawa.

Intercultural education: managing diversity, strengthening democracy. Adopted texts and report. (2003). Athens.

Jarymowicz M. (1999). Poznać siebie – zrozumieć innych. [W:] J. Kozielecki (red.). Humanistyka przełomu wieków. Warszawa.

Kluszczyński R. (2001). Społeczeństwo informacyjne, cyberkultura, sztuka multimediów. Kraków.

Krajewska A. (2003). Wyzwania wobec uniwersytetu XXI wieku. [W:] A. Ładyżyński, J. Raińczuk (red.). Uniwersytet – między tradycją a wyzwaniami współczesności. Kraków.

Kubiszyn M. (2007). Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym. Studium teoretyczno-empiryczne na przykładzie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. Toruń.

Mariański J. (1997). Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością. Studium socjologiczne. Kraków.

Moran P.R. (2001). Language and culture. [W:] Teaching Culture: Perspectives in practice. Boston.

Neuner G. (2014). Edukacja międzykulturowa i jej wymiary. [W:] J. Huber (red.). Kompetencje międzykulturowe dla wszystkich. Przygotowanie do życia w różnorodnym świecie. Warszawa.

Paśko I. (2016). Rozważania o kompetencjach pedagogicznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” vol. 4 1 (7).

Strykowski W. (2004). Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, formy kształcenia. [W:] W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red.). Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy. Poznań.

Strykowski W., Kąkolewicz M., Ubermanowicz S. (2008). Kompetencje nauczycieli edukacji medialnej. „Neodidagmata” 29/30.

Szczurek-Boruta A. (2011). Szkolnictwo wyższe a teoria, modele badań i praktyka edukacji międzykulturowej. [W:] T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.). Edukacja międzykulturowe – dokonania, problemy, perspektywy. Toruń.

Szczurek-Boruta A. (2013). Nauczyciele i kształtowanie kompetencji międzykulturowej uczniów. „Pogranicze. Studia Społeczne” t. XXI (2011535).

UNESCO Guidelines on Intercultural Education. (2007). Paris.

Wawrzak-Chodaczek M., Urbanek A. (2015). Wybrane nowe trendy w badaniach nad mediami z perspektywy pedagogiki międzykulturowej. [W:] M. Tanaś, S. Galancik (red.). Cyberprzestrzeń Człowiek Edukacja, t. 1: Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Kraków.

Ziółkowski M., (2006). Zmiany systemu wartości. [W:] Wasilewski J. (red.). Współczesne społeczeństwo polskie – dynamika zmian. Warszawa.