Edukacyjne aspekty działalności agroturystycznej w Polsce
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

ecology
young people
school education
extracurricular education
agritourism

Jak cytować

Wartecka-Ważyńska, A. . (2018). Edukacyjne aspekty działalności agroturystycznej w Polsce. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 14(2), 245–258. https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.17

Abstrakt

The paper addresses the problems of education, including environmental and cultural education, of children and young people offered by agritourism farms. The study also indicates the need for school education and extracurricular education of families involved in agritourism. Professional employees in agritourism represent precious human capital for rural areas and guarantee high quality of services, e.g. educational services for tourists, including children and young people. The particular focus was on education in the field of ecology and rural cultural heritage. Institutions in one way or another involved in education in agritourism were also discussed. The paper was written based on literature and results of empirical studies.

https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.17
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Chojnacka-Ożga L., Ożga W., Kobiałka W. (2007). Gospodarstwa dydaktyczne jako jedna z form działalności agroturystycznej na przykładzie włoskiej prowincji Mantui. [W:] I. Sikorska-Wolak (red.). Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa.

Firlik I. (2007). Kultura bogactwem turystyki wiejskiej, czyli o skarbach ukrytych w puszczy. [W:] J. Sikora (red.). Turystyka wiejska a edukacja. Różne poziomy, różne wymiary. Poznań.

Gaworecki W.W. (2003). Turystyka. Warszawa.

Haładkiewicz T. (2014). Informacja o działalności parków krajobrazowych na konwencie marszałków województw w Kielcach. „Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski”, 20 (22).

Jachimowicz E., Krzyżanowska K. (2004). Pozarolnicze funkcje gospodarstwa rolniczego na przykładzie jego działalności agroturystycznej. Warszawa.

Karczewska M., Sikora J. (2005). Działalność lokalnych stowarzyszeń agroturystycznych w opinii kwaterodawców. „Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów. Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie” nr 15.

Krzyżanowska K. (2008). Komunikowanie w działalności przedsiębiorczej. Warszawa.

Kurczewski R. (2007). Edukacja ekologiczna w agroturystyce. [W:] J. Sikora (red.). Turystyka wiejska a edukacja. Różne poziomy, różne wymiary. Poznań.

Marks M., Jaszczak A., Marks E. (2007). Relacje między agroturystyką a edukacją środowiskową. [W:] J. Sikora (red.). Turystyka wiejska a edukacja. Różne poziomy, różne wymiary. Poznań.

Pisarek M. (2007). Wykorzystanie Internetu w doskonaleniu zawodowym właścicieli gospodarstw agroturystycznych województwa podkarpackiego. [W:] J. Sikora (red.). Turystyka wiejska a edukacja. Różne poziomy, różne wymiary. Poznań. Polska wieś i rolnictwo 2013. Prezentacja wyników badania. (2013). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa.

Prochorowicz M. (2007). Formy edukacji w zakresie świadczenia i poprawy jakości usług turystycznych na wsi. [W:] J. Sikora (red.). Turystyka wiejska a edukacja. Różne poziomy, różne wymiary. Poznań.

Sikora J. (2012). Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Warszawa.

Sikora J., Wartecka-Ważyńska A. (2009). Kapitał ludzki i kapitał społeczny czynnikiem rozwoju agroturystyki. [W:] B. Meyer, A. Panasiuk (red.). Współczesne problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej. „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 12. Szczecin.

Sikora J., Wartecka-Ważyńska A. (2015). Etyka w kształceniu kadr dla branży turystycznej. [W:] S. Bosiacki (red.). Kształcenie kadr dla gospodarki turystycznej i rekreacji. Stan obecny i prognozy. Poznań.

Sikorska-Wolak I. (2007). Turystyka jako system dydaktyczno-wychowawczy. [W:] J. Sikora (red.). Turystyka wiejska a edukacja. Różne poziomy, różne wymiary. Poznań.

Stocki A. (2000). Niektóre zagadnienia w zakresie edukacji związane z rozwojem agroturystyki. [W:] R. Gałecki, A. Gotowt-Jeziorska, W. Ruszniok (red.). Wychowanie dla turystyki. Wspomaganie uczestnictwa dzieci i młodzieży w turystyce. Warszawa.

Walkowiak K. (2004). Rola izb rolniczych w rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Poznań.

Wartecka-Ważyńska A. (2010). Obszary przyrodniczo-chronione możliwością rozwoju turystyki edukacyjnej. Studium przypadku ścieżki edukacyjnej, przyrodniczo-leśnej Kani Rudej. [W:] M. Jalinik (red.). Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Białystok.

https://www.mos.gov.pl