O edukacji włączającej – z uwzględnieniem problemu bezpieczeństwa uczniów w kontekście formalnoprawnym
PDF

Słowa kluczowe

inclusive education
education system
safety

Jak cytować

Jadach, K. . (2021). O edukacji włączającej – z uwzględnieniem problemu bezpieczeństwa uczniów w kontekście formalnoprawnym. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), 123–139. https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.7

Abstrakt

The key issue of this article is inclusive education in connection with the formal and legal aspects of students’ safety when they are staying in educational institutions. In the first part, author describes the basic assumptions of the social model of education and it’s international conditions, also referring to solutions that have been recently implemented in the Polish education system. The second part indicates the problems that may be met by educational institutions and teachers trying to achieve a state of full inclusion. They relate to the school’s caring function in terms of security guarantees. The diversity of student population, especially wide range of educational needs may make it impossible for teachers to develop specific approach to individual pupil. It’s caused by formal items, largely determined by the financial situation of particular local government units.

https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.7
PDF

Bibliografia

Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, https://sdgs.un.org/2030agenda, dostęp: 14.06.2020.

Booth T., Ainscow M., (2002), Przewodnik po edukacji włączającej. Rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły, w polskiej adaptacji autorstwa D. Wiszejko-Wierzbickiej, A. Białek, K. Sijko, Warszawa: Olimpiady Specjalne Polska, http://www.olimpiadyspecjalne.pl/edukacja-wlaczajaca, dostęp: 16.06.2021.

Chrzanowska I. (2009), Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia, Kraków.

Czarnocka M. (2018), Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie edukacji włączającej. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach ogólnodostępnych, Warszawa, https://www.ore.edu.pl/2015/03/edukacja-wlaczajaca, dostęp: 10.06.2021.

Ćwirynkało K., Żyta A. (2014), Dlaczego edukacja włączająca nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem? Doświadczenia i plany edukacyjne wobec dzieci z zespołem Downa w relacjach matek, Szkoła Specjalna, 3, s. 186–201.

Dobrzyńska J. (2021), Edukacja włączająca jako nowa ideologia, Nasz Dziennik, 16 marca, https://wp.naszdziennik.pl/2021-03-16/349814,edukacja-wlaczajaca-jako-nowa-ideologia.html?d=1, dostęp: 24.03.2021.

Dryżałowska G. (2017), Integracja edukacyjna z innej perspektywy, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 16, s. 33–61.

Europejska Statystyka Edukacji Włączającej. Główne przesłania i wnioski (2014/2016), https://www.european-agency.org/sites/default/files/easie_key_messages_and_findings_2014-2016_pl_0.pdf, dostęp: 26.05.2021.

Homplewicz J. (1983), Kierunki rozwoju prawa szkolnego w Polsce, [w:] J. Łętowski, J.P. Pruszyński (red.), Prawo. Administracja. Gospodarka. Księga ku czci Profesora Ludwika Bara, Wrocław, s. 119–147.

Jadach K. (2017), Odpowiedzialność prawna nauczycieli za bezpieczeństwo dziecka w placówce oświatowej – zarys problemu, Studia Prawnicze i Administracyjne, 2, s. 11–18.

Jadach K. (2020), Dyrektor szkoły w roli pracodawcy – przegląd wybranych zagadnień funkcjonowania szkoły jako zakładu pracy, Studia Edukacyjne, 57, s. 119–144.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (2016), Rola szkoły w procesie całożyciowej edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, 23, s. 103–115.

MEN 2020, Edukacja włączająca – dotychczasowe i planowane działania MEN, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-wlaczajaca-dotychczasowe-i-planowane-dzialania-men, dostęp: 26.05.2021.

Mendel M., Dymnicka M., Rozmarynowska K., Sagan I., Zielka S., Puchowska M. (2008), Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, [w:] D. Klus-Stańska (red.), Dokąd zmierza polska szkoła?, Warszawa, s. 83–121.

Pentor Research International (2009), Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych, raport końcowy, część 1 z 6, https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/r/7777_Raport_CZESC_1z6_final.pdf, dostęp: 15.06.2021.

Pilich M. (2015), Ustawa o systemie oświaty, Warszawa.

Sipowicz K., Pietras T. (2017), Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej), Wrocław.

Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie promowania wspólnych wartości, edukacji włączającej i europejskiego wymiaru nauczania, sygn. ST/9010/2018/INIT, https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-common-values-inclusive-education-and-the-european-dimension-ofteaching_pl, dostęp: 26.05.2021.

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., DzU z 2012 r. poz. 1169.

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, DzU z 2020 r. poz. 1604.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, DzU z 2020 r. poz. 1309.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, DzU z 2021 r. poz. 1082.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.