Edukacja partycypacyjna źródłem inspiracji w procesie resocjalizacji nieletnich
PDF

Słowa kluczowe

juvenile
social rehabilitation
values
participatory education

Jak cytować

Sadowska, M. (2021). Edukacja partycypacyjna źródłem inspiracji w procesie resocjalizacji nieletnich. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), 157–171. https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.9

Abstrakt

The article contains considerations on the selected aspects of participatory education model in the process of juvenile rehabilitation. The background of the considerations is the regularities of cognitive and emotional development, as well as the process of shaping human identity in the period of adolescence. The use of the natural aspirations and needs of adolescents, reflected in the model of participatory education (in its values and methods), has become the basis for considerations regarding the implementation of this model in the process of juvenile rehabilitation (run in the conditions of a correctional facility).

https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.9
PDF

Bibliografia

Bałachowicz J. (2016), Idea zrównoważonego rozwoju w teorii pedagogicznej, [w:] L. Tuszyńska (red.), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli klas początkowych, Warszawa, s. 11–43.

Bałachowicz J. (2017), Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji dziecka, Prima Educatione, nr 1, s. 21–38, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2017.1.21.

Baran M., Kłos M. (2014), Innowacyjny model kształcenia ustawicznego na przykładzie uczelni wyższych, Handel wewnętrzny, nr 6, s. 3–12.

Bardziejewska M. (2005), Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków? [w:] A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka, Gdańsk, s. 345–377.

Bee H. (1998), Psychologia rozwoju człowieka, Poznań.

Brzezińska A. (2005), Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa.

Czapów C., Jedlewski S. (1971), Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa.

Gierszewski D. (2018), Samokierowane uczenie się w edukacji obywatelskiej dorosłych, [w:] A. Chabior (red.), Uczący się dorosły – inspiracje, wyzwania, trendy: księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Tadeuszowi Aleksandrowi w 80. rocznicę urodzin i 55. rocznicę pracy naukowej, Ostrowiec Świętokrzyski, s. 214–232.

Hall C.S., Lindzey G., Campbell J.G. (2004), Teorie osobowości, Warszawa.

Leek J. (2017), Wartości a partycypacja uczniów w sprawy globalne w przestrzeni szkoły. Wskazania dla edukacji nauczycieli, [w:] J. Madalińska-Michalak (red.), O nową jakość edukacji nauczycieli, Warszawa, s. 155–176.

Machel H. (1994), Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk.

Niemiec-Knaś M. (2011), Metoda projektów w nauczaniu języków obcych, Kraków.

Nowak J. (2015), Edukacja wczesnoszkolna – w stronę modelu partycypacyjnego, Przegląd Pedagogiczny, nr 1, s. 42–50.

Obuchowska I. (2010), Adolescencja, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, t. 2, Warszawa, s. 163–201.

Pytka L. (2007), Różne ujęcia definicji resocjalizacji, [w:] B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja, t. 1, Warszawa, s. 73–76.

Sikora J. (1978), Problemy resocjalizacji w świetle badań psychologicznych, Warszawa.

Smykowski B. (2012), Psychologia kryzysów w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży, Poznań.

Ziółkowska B. (2005), Okres dorastania. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? [w:] A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka, Gdańsk, s. 379–422.

Ustawa z dnia 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich, DzU z 2018 r. poz. 969, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/postepowanie-w-sprawach-nieletnich16791030, dostęp: 12.06.2021