Źródła i formy kontaktów z bliskimi mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności

Main Article Content

Aneta Jarzębińska
Rafał Iwański
Magdalena Leszko

Abstrakt

Social support is essential for mental and physical health and plays an important role in reducing the risk of returning to prison. The main sources of prisoners’ social support are relatives with whom they have the right to communicate using a variety of forms. The frequency of contact depends on the type of prison. However, little research examines prisoners’ communication with their relatives. The study was conducted on 478 men between the ages of 16 and 68 (M = 35,2; SD = 9,7), who were serving a prison sentence in one of five penitentiary facilities. The analysis revealed that the majority of incarcerated men had contact with their relatives, usually in a form of phone calls. The majority of them had contact with a mother. The study also demonstrated that the percentage of contacts with relatives decreased with age and time spent in prison.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jarzębińska, A., Iwański, R., & Leszko, M. (2021). Źródła i formy kontaktów z bliskimi mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), 203-216. https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.12
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Adams D., Fisher J. (1976), The Effects of Prison Residents’ Community Contacts on Recidivism Rates, Corrective and Social Psychiatry, 22(4), s. 21–27.
 2. Ambrozik W. (2016), Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Kraków.
 3. Apel R., Blokland A.A.J., Nieuwbeerta P., van Schellen M. (2010), The Impact of Imprisonment on Marriage and Divorce: A Risk Set Matching Approach, Journal of Quantitative Criminology, 26(2), s. 269–300.
 4. Braman D. (2004), Doing Time on the Outside: Incarceration and Family Life in Urban America, Ann
 5. Arbor, MI. Ciosek M. (2003), Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa.
 6. Codd H. (2002), The Ties that Bind’: Feminist Perspectives on Self-Help Groups for Prisoners’ Partners, The Howard Journal of Crime and Justice, 41(4), s. 334–347.
 7. Deka R. (2017), Rodzina w sytuacji odosobnienia jednego z jej członków. Izolacja więzienna jako zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania rodziny, [w:] B. Szluz, A. Szluz, M. Urbańska (red.), Współczesna rodzina. Aspekty społeczno-prawne, Rzeszów, s. 191–200.
 8. Fazel S., Hayes A.J., Bartellas K., Clerici M., Trestman R. (2016), Mental Health of Prisoners: Prevalence, Adverse Outcomes, and Interventions, The lancet. Psychiatry, 3(9), s. 871–881.
 9. Fishman S.H. (1983), The Impact of Incarceration on Children of Offenders, Journal of Children in Contemporary Society, 15, s. 89–99.
 10. Gorzelak P. (2001), Wpływ rodziny na sposób adaptacji młodocianych więźniów w areszcie śledczym na podstawie spotkań organizowanych przez administrację AŚ z rodzinami, [w:] L. Lubicki (red.), Młodociani więźniowie. Problemy współczesnej rzeczywistości penitencjarnej, Włocławek, s. 71–82.
 11. Hairston C.F. (1991), Family Ties During Imprisonment: Important to Whom and for What?, The Journal of Sociology & Social Welfare, 18(1), s. 87–104.
 12. Huebner B.M. (2005), The Effect of Incarceration on Marriage and Work Over the Life Course, Justice Quarterly, 22(3), s. 281–303.
 13. Johnson J.E., Esposito-Smythers C., Miranda R. Jr., Rizzo C.J., Justus A.N., Clum G. (2011), Gender, Social Support, and Depression in Criminal Justice-Involved Adolescents, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 55(7), s. 213–230.
 14. Linowski K. (2013), Więzienie a skazani młodociani, Resocjalizacja Polska, 4, s. 215–230.
 15. Machel H. (2010), Resocjalizacja penitencjarna: istota, dylematy terminologiczne, społeczny sens, kilka uwag teoretycznych i kadrowych, Resocjalizacja Polska, 1, s. 174–192.
 16. Massoglia M., Pridemore W.A. (2015), Incarceration and Health, Annual Review of Sociology, 41, s. 291–310.
 17. Massoglia M., Remster B., King R.D. (2011), Stigma or Separation? Understanding the Incarceration-Divorce Relationship, Social Forces, 90(1), s. 133–155.
 18. Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej – MS, CZSW (2020), Roczna informacja statystyczna za rok 2019, Warszawa, https://sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna, dostęp: 28.02.2020.
 19. Murray J., Farrington D.P., Sekol I. (2012), Children’s Antisocial Behavior, Mental Health, Drug Use, and Educational Performance After Parental Incarceration: A Systematic Review and MetaAnalysis, Psychological Bulletin, 138(2), s. 175–210.
 20. Ozbay F., Johnson D.C., Dimoulas E., Morgan C.A., Charney D., Southwick S. (2007), Social Support and Resilience to Stress: From Neurobiology to Clinical Practice, Psychiatry (Edgmont), 4(5), s. 35–40.
 21. Parke R.D., Clarke-Stewart K.A. (2003), The Effects of Parental Incarceration on Children: Perspectives, Promises, and Policies, [w:] J. Travis, M. Waul (red.), Prisoners Once Removed: The Impact of Incarceration and Reentry on Children, Families, and Communities, Washington, s. 189–232.
 22. Parsons M.L., Warner-Robbins C. (2002), Factors That Support Women’s Successful Transition to the Community Following Jail/Prison, Health Care for Women International, 23, s. 6–18.
 23. Pilarska-Jakubczak A. (2012), Za kratą całkiem bez miłości?, Forum Penitencjarne, 4, s. 18–20.
 24. Poehlmann J., Dallaire D., Loper A.B., Shear L.D. (2010), Children’s Contact with Their Incarcerated Parents: Research Findings and Recommendations, The American Psychologist, 65(6), s. 575–598.
 25. Shaw R. (1992), Imprisoned Fathers and the Orphans of Justice, [w:] R. Shaw (red.), Prisoners’ Children: What Are the Issues?, London, s. 14–26.
 26. Siennick S.E., Stewart E.A., Staff J. (2014), Explaining the Association between Incarceration and Divorce, Criminology: an Interdisciplinary Journal, 52(3), s. 371–398.
 27. Sitarz O. (2006), Prawa człowieka skazanego na karę pozbawienia wolności w orzecznictwie ETS, [w:] T. Gardocka (red.), Kary długoterminowe. Polityka karna, wykonywanie, warunkowe zwolnienia, Warszawa.
 28. Szymanowska A. (2003), Więzienie i co dalej, Warszawa.
 29. Szymanowski T. (2005), Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego, Warszawa.
 30. Visher C.A., Courtney S.M.E. (2007), One Year Out: Experiences of Prisoners Returning to Cleveland, Washington, DC.
 31. Waligóra B. (1974), Funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji więziennej, Poznań.
 32. Walker N. (1983), Side-Effects of Incarceration, British Journal of Criminology, 23(1), s. 61–71.
 33. Wedeł-Domaradzka A. (2016), Prawo do kontaktów z rodziną osób aresztowanych oraz odbywających karę pozbawienia wolności – rozważania na tle standardów soft-law oraz art. 8 EKPC, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, 7, s. 301–318.
 34. Williams K., Papadopoulou V, Booth N. (2012), Prisoners Childhood and Family Backgrounds. Results from the Surveying Prisoner Crime Reduction (SPCR) Longitudinal Cohort Study of Prisoners, Ministry of Justice Analytical Services, Ministry of Justice Research Series, London, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/278837/prisoners-childhood-family-backgrounds.pdf, dostęp: 14.08.2019.
 35. Wilson W.J. (1987), The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass and Public Policy, Chicago. Yi Y., Turney K., Wildeman C. (2017), Mental Health Among Jail and Prison Inmates, American Journal of Men’s Health, 11(4), s. 900–909.
 36. Rada Europy, Komitet Ministrów, 2006, Zalecenia Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych (przyjęte przez Komitet Ministrów 11 stycznia 2006 r. na 952 posiedzeniu delegatów).
 37. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, DzU z 1997 r. nr 90 poz. 557 z późn. zm.