Stymulowanie przez nauczycieli aktywności samokształceniowej uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej – raport z badań
PDF

Słowa kluczowe

self-education
lifelong learning
key competences

Jak cytować

Flanz, J. (2021). Stymulowanie przez nauczycieli aktywności samokształceniowej uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej – raport z badań. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), 257–276. https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.16

Abstrakt

The necessity of developing students’ competences concerning independent learning is easily noticeable in both Polish and international educational documents as well as in scientific literature. This article contains an attempted answer to a question in what way teachers stimulate independent learning activities of primary school students (grade 1 to grade 3). This was the aim of the research conducted with the help of selected group of teachers from Kuyavian-Pomeranian Voivodeship in Poland. The research checked for instance how the teachers encourage the students to independent learning, how they are formulating their homework tasks, and whether they apply the multi-level learning approach. The results of this study are presented in this report.

https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.16
PDF

Bibliografia

Flanz J. (2008), Wdrażanie dzieci do samokształcenia – aspekty teoretyczne i praktyczne, Toruń.

Kujawiński J. (2000), Wdrażanie uczniów do samokształcenia indywidualnego i nieindywidualnego,Poznań.

Kupisiewicz C. (2006), Szkoła XX wieku: kierunki i próby przebudowy, Warszawa.

Okoń W. (1996), Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, 2014, http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/images/Podstawa_programowa/men_tom_2.pdf, dostęp: 21.06.2015.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów, 2008, Biuletyn Informacji Publicznej, http://bip.men.gov.pl/akty_pr_1997_2006/rozp_155_zal_2.php, dostęp: 17.08.2008.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, DzU z 2017 r. poz. 356, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf, dostęp: 04.01.2018.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910950425, dostęp: 16.09.2020.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xspid=WDU20170000060, dostęp: 16.09.2020.

Więckowski R. (1975), Nauczanie zróżnicowane, Warszawa.

Wołoszynowa L. (1982), Młodszy wiek szkolny, [w:] M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa, s. 522–663.

Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=en, dostęp: 16.09.2020.