Współczesny obraz dziadków w opinii uczniów edukacji wczesnoszkolnej z województwa lubelskiego
PDF

Słowa kluczowe

grandmother
grandfather
grandchild
family
relationship

Jak cytować

Sala-Suszyńska, J., Wiatr, J., & Saweczko, J. (2022). Współczesny obraz dziadków w opinii uczniów edukacji wczesnoszkolnej z województwa lubelskiego. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 22(2), 123–132. https://doi.org/10.14746/kse.2022.22.05

Abstrakt

Grandparents have always been the backbone of every family. Thanks to them the knowledge is passed on, values are shaped and traditions nurtured. They are a treasury of knowledge to which all family members reach. They are the people who will be happy to help, take care of, educate, explain and listen to. The relationship between grandparents and their grandchildren is very important, as they often spend a lot of time together and learn from each other. Due to the importance of the topic, a decision to learn more about the relationship between contemporary grandchildren and their grandparents was made. The scientific aim of the article is to learn about the relationships that exist between the studied students and their grandparents. Searching for an answer to the question posed, a research technique in the form of interviews with children was used. As a result of own research, it was shown that the surveyed students have very good relations with their grandparents, speak about them with great respect, and grandparents are a role model for them. The obtained results emphasize the extraordinary role of grandparents in the grandchildren’s lives, which is the basis for further studies on a larger scale, taking into account the perspective of grandparents and the demographic data of the surveyed families, which would enable the identification of mutual dependencies.

https://doi.org/10.14746/kse.2022.22.05
PDF

Bibliografia

Appelt, K. (2007). Współcześni dziadkowie i ich znaczenie dla rozwoju wnuków. W: A.I. Brzezińska, K. Ober-Łopatka, R. Stec, K. Ziółkowska (red.), Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości (s. 79-95). Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Borowik, J. (2015). Znaczenie relacji rodzinnych w życiu osób starych. W: I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności (s. 139-150). Oficyna Wydawnicza Arboretum.

Czubocha, E., & Rejman, K. (2012). Starsze osoby we współczesnym społeczeństwie w kontekście funkcjonowania rodziny wielopokoleniowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne, 286(19(3)), 9-22. https://doi.org/10.7862/rz.2012.einh.16 DOI: https://doi.org/10.7862/rz.2012.einh.16

Jankowska, M. (2020). Zarządzanie emocjami. Krok w stronę zdrowia psychicznego. ORE.

Kanios, A. (2016). W stronę integracji czy wykluczenia społecznego - poglądy pracowników socjalnych na temat osób starszych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, Sectio J, 29(1), 115-126. https://doi.org/10.17951/j.2016.29.1.115 DOI: https://doi.org/10.17951/j.2016.29.1.115

Komorowska-Pudło, M. (2015). Podręcznik metodyczny do programu warsztatów "Akademii dla babć i dziadków" - "Wczoraj - dziś - jutro: integracja pokoleń". Fundacja "Rodzina - Rozwój - Sukces".

Miler-Zawodniak, A. (2012). Teorie potrzeb jako współczesne teorie motywacji. Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, 4, 101-116.

Pieńkoś, M. (2015). Dziadkowie w wychowaniu wnuków na podstawie opinii osób młodych i starszych. Forum Pedagogiczne, 5, 279-289. https://doi.org/10.21697/fp.2015.2.10 DOI: https://doi.org/10.21697/fp.2015.2.10

Sosnowska, K. (2012). Jakość życia seniorów we współczesnej rodzinie. W: K.M. Stępkowska, J.K. Stępkowska (red.), Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Perspektywa interdyscyplinarna (t. 2: Społeczeństwo i kultura) (s. 71-76). Politechnika Lubelska.

Wawrzyniak, J.K. (2011). Opiekuńczo-wychowawcza rola dziadków w rodzinie, Pedagogika Rodziny, 11, 95-103.

Wawrzyniak, J.K. (2012). Relacje międzygeneracyjne na przykładzie kontaktów dziadków z wnukami. Pedagogika Rodziny, 2(3), 147-154.

Zięba-Kołodziej, B. (2012). Rola dziadków w życiu rodziny. W: D. Seredyńska (red.), Uczestnictwo społeczne w średniej i późnej dorosłości (s. 136-151). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.