Konflikty, kompromisy i rezerwuar międzykulturowości w małżeństwach mieszanych
PDF

Słowa kluczowe

mixed marriages
compromises
interculturalism
Polish-Jewish marriages
biography

Jak cytować

Cukras-Stelągowska, J. (2022). Konflikty, kompromisy i rezerwuar międzykulturowości w małżeństwach mieszanych. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 22(2), 145–164. https://doi.org/10.14746/kse.2022.22.07

Abstrakt

In this article, I discuss the issues of mixed marriages, referring to research conducted by Polish sociologists, psychologists and educators. On this basis, I try to show possible areas of conflict in this type of relationships, various strategies for working out compromises as well as various relations with the social microstructure. I emphasise problems related to bringing up children in a bi-cultural family environment, in particular aspects of bi-religious home education. My intention is also to identify potential areas of intercultural enrichment and the emergence of new cultural capital in mixed families. I also reflect on PolishJewish marriages by recalling the biography of a representative of the third generation of the Holocaust survivors, married to a Catholic, who has introduced, together with her husband, a model of dualistic education. The research was based on the biographical method, unstructured/indepth interviews. The article presents one of the elements of broader research, which focused on the construction of  the socio-cultural identity of the narrators.

https://doi.org/10.14746/kse.2022.22.07
PDF

Bibliografia

Bartz, B. (2003). Interkulturowa edukacja wobec wizji światowego społeczeństwa. Prace Naukowe. Pedagogika, 12, 187-201.

Bojar, H. (2006). Rodzina w sytuacji wielokulturowości. W: J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności: różnorodność miejsc i czasu (s. 164-179). Wydawnictwo IFIS PAN.

Burszta, W. (2005). Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje. Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Cukras-Stelągowska, J. (2018). Kulturowe wzbogacenie, zagubienie czy wykluczenie? Konsekwencje wychowania w żydowskiej rodzinie mieszanej w kontekście europejskich raportów. Edukacja Międzykulturowa, 1(8), 117-132. https://doi.org/10.15804/em.2018.01.08 DOI: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.08

Cukras-Stelągowska, J. (2020). The Jewish identity of the "unexpected generation" in the context of the upbringing model in a mixed family. Colloquia Humanistica, 9, 85-100. https://doi.org/10.11649/ch.2020.007 DOI: https://doi.org/10.11649/ch.2020.007

Czykwin, E. (1997). Problemy małżeństw prawosławno-katolickich. W: J. Nikitorowicz (red.), Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej (s. 220-231). Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Gibbs, G. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Golka, M. (1997). Oblicza wielokulturowości. W: M. Kempny, A. Kapciak., S. Łodziński (red.), U progu wielokulturowości (s. 48-58). Oficyna Naukowa.

Grzybowski, P. (2004). Perspektywa pointegracyjnego zbliżenia paradygmatów badań edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego i etnicznego. W: A. Paszko (red.), Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku (s. 171-180). Wojewódzka Biblioteka Publiczna.

Gudonis, M. (2003). Particularizing the universal: new Polish Jewish identities and a new framework of analysis. W: Z. Gitelman, B. Kosmin, A. Kovács (red.), New Jewish Identities: Contemporary Europe And Beyond (s. 243-262). Central European University Press.

Herudzińska, M. (2007). Małżeństwo mieszane jako przedmiot obaw społecznych. W: A. Wachowiak (red.), Rodzina i mikrostruktury społeczne w socjologicznym lustrze (s. 183-196). Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Herudzińska, M. (2008). Rola badań subdyscyplinarnych nad małżeństwami mieszanymi w poszerzaniu i akceptacji granic wielokulturowości. W: A. Wachowiak (red.), Socjologia jako społeczna terapia (s. 41-60). Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Hruzd, A. (2011). Małżeństwa mieszane na Śląsku Cieszyńskim - problem wyboru: kompromis czy wykluczenie? W: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, J. Suchodolska (red.), Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego (s. 251-267). Wydawnictwo Adam Marszałek.

Hruzd-Matuszczyk, A. (2012). Kapitał społeczny i kulturowy małżeństw mieszanych i ich rodzin. Ruch Pedagogiczny, 4, 51-58.

Jodłowska, M. (2001). Konflikty w międzykulturowych małżeństwach mieszanych. W: Z. Tyszka (red.), Współczesne rodziny polskie: ich stan i kierunek przemian (s. 215-228). Wydawnictwo Naukowe UAM.

Jodłowska-Herudzińska, M. (2002). Kwestie doboru małżeńskiego w międzykulturowych małżeństwach mieszanych. Roczniki Socjologii Rodziny, 14, 173-189.

Kabzińska, I. (1997). Rola rodziny w kształtowaniu tożsamości i w edukacji międzykulturowej w warunkach kulturowej unifikacji. Przypadek Białorusi. W: J. Nikitorowicz (red.), Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej (s. 115-128). Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Kostyrko, T. (2004). "Transkulturowość" w ujęciu André Malraux - przyczynek do pojmowania terminu. W: K. Wilkoszewska (red.). Estetyka transkulturowa (s. 21-29). Wydawnictwo Universitas.

Kozioł, L. (2016). Szanse i zagrożenia partnerskich i małżeńskich związków międzykulturowych. W: E. Sowa-Behtane (red.), Relacje międzykulturowe (s. 13-36). Akademia Ignatianum w Krakowie.

Lendzion, J. (2017). Małżeństwa kulturowo mieszane wyzwaniem wieku migracji. Multicultural Studies, 2, 137-150.

Lorenz, J. (2016). Polish newcomers to Jewishness: A reflection in the wake of the revival. W: N. Fisher, T. Parfitt (red.), Becoming Jewish: New Jews and Emerging Jewish Communities in a Globalized World (s. 167-184). Cambridge Scholars Publishing.

Miluska, J. (2018). Małżeństwo w perspektywie badań międzykulturowych. Edukacja Międzykulturowa, 1(8), 42-60. https://doi.org/10.15804/em.2018.01.03 DOI: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.03

Moroz, A. (2014). Małżeństwa mieszane wyznaniowo - w stronę sekularyzacji czy akulturacji? Pogranicze. Studia Społeczne, 24, 31-47. https://doi.org/10.15290/pss.2014.24.03 DOI: https://doi.org/10.15290/pss.2014.24.03

Reszke, K. (2013). Powrót Żyda. Narracje tożsamościowe trzeciego pokolenia Żydów w Polsce po Holokauście. Wydawnictwo Austeria.

Różańska, A. (2000). Wychowanie w rodzinie mieszanej wyznaniowo - przykład wychowania międzykulturowego. W: T. Lewowicki, J. Suchodolska (red.), Rodzina - wychowanie - wielokulturowość (s. 72-82). WSP ZNP w Warszawie.

Sowa-Behtane, E. (2016a). Recepcja kultury obcej przez Polki tworzące małżeństwa binacjonalne. World Journal of Theoretical and Applied Sciences, 2(5), 121-131.