Praca zawodowa źródłem nieformalnej edukacji pracowników
PDF

Słowa kluczowe

professional work
informal education of employees
enterprise

Jak cytować

Myjak, T. (2022). Praca zawodowa źródłem nieformalnej edukacji pracowników. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 22(2), 165–175. https://doi.org/10.14746/kse.2022.22.08

Abstrakt

The aim of the publication is to present professional work as an important source of employees’ education and learning in the workplace, on the example of a selected enterprise operating in the construction industry. The study has both a theoretical and an empirical character. The first part discusses the issues of defining professional work, its importance for a man, and related learning. The second part shows the practices in the field of informal employees’education applied to participants in the work process and their approach to learning in the selected enterprise. The publication uses two methods: literature analysis and case study. The considerations contained in the study may be helpful in understanding the importance and role of nonformal education of employees of enterprises and assessing practices in this area.

https://doi.org/10.14746/kse.2022.22.08
PDF

Bibliografia

Analiza sposobów uczenia się dorosłych w miejscu pracy. (2020). Instytut Analiz Rynku Pracy. https://epale.ec.europa.eu/pl/resource-centre/content/analiza-sposobow-uczenia-sie-doroslych-w-miejscu-pracy

Baraniak, B. (2009). Metody badania pracy. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Bejma, U. (2015). Praca jako wartość w życiu człowieka. Wybrane aspekty. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, 4, 48-73.

Dignen, B. (2021). Finding your focus. Business Spotlight, 8, 36-39. https://web.p.ebscohost.com/bsi/pdfviewer/pdfviewervid=7&sid=7c904d0e-80fe-46e6-ab99-f551b719a752%40redis

Edukacja nieformalna. Wikipedia. https://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja_nieformalna

Furmanek, W. (2013). Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Furmanek, W. (2017). Konsekwencje merytoryczne twierdzenia "praca jest wartością" dla pedagogiki pracy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 39(2), Sectio J, 29-40. https://doi.org/10.17951/j.2017.30.2.29 DOI: https://doi.org/10.17951/j.2017.30.2.29

Grabiński, T. (2003). Analiza taksonomiczna krajów Europy w ujęciu regionów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Jabłonko, O. (2014). Praca zawodowa jako wartość uniwersalna w życiu człowieka. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 29(4), 127-135.

Jacko, J.F. (2017). Wartość pracy. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 1(25), 7-20. https://doi.org/10.17512/znpcz.2017.1.1.01 DOI: https://doi.org/10.17512/znpcz.2017.1.1.01

Jakimiuk, B. (2016). Środowisko pracy jako obszar budowania poczucia własnej wartości i relacji z innymi. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 29(2), Sectio J, 43-54. https://doi.org/10.17951/j.2016.29.4.43 DOI: https://doi.org/10.17951/j.2016.29.4.43

Janowska, Z. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwanie XXI wieku. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Jastrzębska-Smolaga, H., & Witczak-Roszkowska, D. (2002). Pewność pracy a fluktuacje zatrudnienia. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji.

Karney, J.E. (2004). Podstawy psychologii i pedagogiki pracy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej.

Krzysztofek, K., & Szczepański, M.S. (2005). Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Krzyżanowska, Ł., & Stec, M. (2012). Rynek pracy. W: A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie (s. 523-572). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lubrańska, A. (2008). Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Wydawnictwo Difin.

Makuch, M. (2014). Rozważania o pracy z perspektywy współczesnego społeczeństwa. Ujęcie psychologiczno-społeczne. W: M. Makuch (red.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku (s. 33-50). Wydawnictwo CEdu.

Miś, A. (2015). Indywidualizacja karier w organizacji. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 3(39), 129-142.

Myjak, T. (2016). Praca zawodowa w rozwoju osobistym i zawodowym człowieka. W: J. Mółka (red.), Praca i rozwój człowieka (s. 75-86). Wydawnictwo WAM.

Nowacki, T.W. (2008). Praca ludzka. Analiza pojęcia. Państwowy Instytut Badawczy.

Ostrouch-Kamińska, J. (2020). Women of carrer: Works as a value and a source of empowerment. Colloquium Pedagogika - Nauki o Polityce i Administracji, 3(39), 117-127.

Phelps, E.S. (2013). Płaca za pracę. Jak sprawić, by ludzie znów zaczęli uczestniczyć w systemie wolnej przedsiębiorczości i zarabiać (P. Nowak, tłum.). Kurhaus Publishing.

Piorunek, M. (2009). Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Raport Zaangażowanie 2020. (2020). Platforma badawcza Enpulse. https://raporty.enpulse.eu/2020

Sak-Skowron, M., & Skowron, Ł. (2017). Determinanty satysfakcji z pracy - studium teoretyczne. Marketing i Zarządzanie, 2(48), 243-253. https://doi.org/10.18276/miz.2017.48-23 DOI: https://doi.org/10.18276/miz.2017.48-23

Spath, D. (Hrsg.), Ganschar, O., Gerlach, S., Hämmerle, M., Krause, T., & Schlund, S. (Hg.) (2013). Produktionsarbeit der Zukunft - Industrie 4.0. Frauenhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation.

Taylor, K. (2021). Hard skills. Business Spotlight, 8. https://web.p.ebscohost.com/bsi/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=7c904d0e-80fe-46eab99-f551b719a752%40redis

Wiatrowski, Z. (2000). Podstawy pedagogiki pracy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Wołk, A. (2000). Kultura pracy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej Administracji Publicznej.