Planowanie zajęć dydaktycznych na studiach wyższych w okresie pandemii
PDF

Słowa kluczowe

pandemic
planning
SARS-CoV-2
higher education
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Jak cytować

Lisowska, K. (2022). Planowanie zajęć dydaktycznych na studiach wyższych w okresie pandemii. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 22(2), 191–212. https://doi.org/10.14746/kse.2022.22.10

Abstrakt

The article focuses on the issue of preparing the schedule of didactic classes in the conditions of social isolation and sanitary regime during the COVID-19 pandemic at universities in Poland. The research was conducted at the Faculty of Social Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, based on individual interviews, partially directed, with employees responsible for planning in 2017 2021, analysis of existing databases, i.e. state-wide regulations and intra-university regulations. To elaborate on the subject, an outline of the pre-pandemic timetable preparation process was outlined and compared with planning in times of complete isolation and recovery to relative normality in a sanitary regime. The preparation of a relevant timetable of didactic classes, taking into account study plans for individual fields of study for the entire education cycle, is a time-consuming and responsible work, in which the margin of error should be minimized in: overlapping the implementation of didactic units and hourly miscalculation of individual subjects. This task in the period of isolation and relative stabilization in the sanitary regime was a huge challenge for planners, who often had to react to a dynamically changing pandemic situation. Inefficient preparation of timetables can significantly disrupt the organization of the didactic process in higher education.

 

https://doi.org/10.14746/kse.2022.22.10
PDF

Bibliografia

Czarnek, P. (2020). Pismo do rektorów uczelni z dnia 5 listopada 2020 r. MNiSW. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-9-do-29listopada--konieczne-maksymalne-przejscie-na-nauke-i--prace-zdalna-w-uczelniach

Ipsos. (2020). The COVID-19 pandemic's impact on workers' lives. Ipsos. https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-12/impact-of-the-covid-19-pandemic-on-workerslives-report.pdf

Klimowicz, M. (2020). Polskie uczelnie w czasie pandemii. Fundacja Centrum Cyfrowe.

Lisowska, K. (2022). Niestandardowe działania nauczycieli nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. Edukacja regionalna w czasie pandemii. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(1/64), 53-65. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1764.04 DOI: https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1764.04

Mazur, J. (2021). Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe. Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego.

Mizerek, H. (2017). Studium przypadku w badaniach nad edukacją. Istota i paleta zastosowań, Przegląd Pedagogiczny, 1, 9-22.

Moszyński, M. (2011). Konstruowanie planów zajęć dydaktycznych jako wielokryterialny problem optymalizacyjny - kilka refleksji. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia XLII - Nauki Humanistyczno-Społeczne, 402, 229-243. https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2011.017 DOI: https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2011.017

MNiSW. (2020). Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim. Rekomendacje dla władz uczelni.

MNiSW. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-ksztalcenia-w-nowym-roku-akademickim-rekomendacje-dla-wladz-uczelni

Nawa. (2021). Raport "Polskie uczelnie w czasie pandemii": czy zaszła cyfrowa rewolucja?. Nawa.https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/raport-polskie-uczelnie-w-czasie-pandemii-czy-zaszla-cyfrowa-rewolucja

Ostwald, M. (2005). Podstawy optymalizacji konstrukcji. Politechnika Poznańska. Podręcznik pomocniczy do programów Astar. (2005). Astar.

Radziszewska, M. (2020). Historia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. WNS UWM. http://wns.uwm.edu.pl/wydzial/historia-wydzialu-old

Rubacha, K. (2016). Metodologia badań nad edukacją. Editions Spotkania.

Stake, R.E. (1997). Studium przypadku. W: L. Korporowicz (red.), Ewaluacja w edukacji (s. 120-146). Oficyna Naukowa.

Szwed, C., & Toczyłowski, E. (1998). Dezagregacja zasobów lokalowych w harmonogramowaniu zajęć. W: Trzaskalik T. (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych część II (s. 211-230). Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

UNESCO. (2021). COVID-19 Impact on Education. UNESCO. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

Zbarachewicz, B. (2020). Uczelnie w czasie koronawirusa - problemy transformacji cyfrowej i postulaty na przyszłość. Wiedza Obronna, 272(3), 75-99. https://doi.org/10.34752/vs7h-g944

Komunikat Rektora UWM z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Rozporządzenie MEiN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. 2021 poz. 363 (2021a)(Polska).

Rozporządzenie MEiN z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. 2021 poz. 1464 (2021b) (Polska).

Rozporządzenie MNiSW z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. 2020 poz. 405 (2020a) (Polska).

Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. 2020 poz. 455 (2020b) (Polska).

Rozporządzenie MNiSW z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. 2020 poz. 511 (2020c) (Polska).

Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. 2020 poz. 643 (2020d) (Polska).

Rozporządzenie MNiSW z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. 2020 poz. 741 (2020e) (Polska).

Rozporządzenie MZ z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Dz.U. 2020 poz. 433 (2020) (Polska).

Statut UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. BIP UWM. https://bip.uwm.edu.pl/uczelnia/statut-uwm

Uchwała Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie Statutu UWM w Olsztynie.

Uchwała Nr 528 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów UWM w Olsztynie.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 (2005) (Polska).

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018 poz. 1669 (2018a) (Polska).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018 poz. 1668 (2018b) (Polska).

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 568 (2020a) (Polska).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dz.U. 2020 poz. 695 (2020b) (Polska).

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 Dz.U. 2020 poz. 1086 (2020c) (Polska).

Zarządzenie Nr 11/2017 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zasad opracowywania rozkładów zajęć dydaktycznych.

Zarządzenie Nr 48/2019 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie określenia liczebności grupy studenckiej dla form i rodzajów prowadzonych zajęć dydaktycznych na studiach wyższych, w szkole doktorskiej oraz na studiach doktoranckich.

Zarządzenie Nr 37/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie Nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania UWM w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Zarządzenie Nr 57/2021 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zasad opracowywania rozkładów zajęć dydaktycznych.