Refleksje o edukacji w dobie przemian globalizacyjnych
PDF

Słowa kluczowe

education
job market
globalization

Jak cytować

Myszka, L. (2015). Refleksje o edukacji w dobie przemian globalizacyjnych. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 7(1), 75–89. https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.5

Abstrakt

As a consequence of globalization human life is subjected to many mechanisms that go along with it for example homogenization, culture diffusion, consumptionism, relativism and constant change, which lead to unreflectiveness affecting all aspects of human life. A human beeing exists in a common reality in accordance to a very flexible scenario, without much thought about the sense of existence. This situation reflects on education, which should concentrate on efficent spreading of knowledge and skills necessary to live in current conditions, which are a source of many chances but also dangers. Those changes can’t be analyzed without taking markets into consideration, understood as having and usefulness. Those trends cause the „production” of alumni that are very efficient from an economical point of view and oriented on self realization, but aren’t oriented on reflective exploration of the world. This situation results in comparing humans to machines and in an obsessive want of getting a diploma which certifies obtaining education understood as a commodity. This in turn is an incentive to reflect upon the foundations of education a process that is the most important investment in the development of human capital.
https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.5
PDF

Bibliografia

Bańka A. (2009). Proaktywność – intencjonalne konstruowanie przyszłości i uprzedzające osiąganie celów personalnych poprzez doświadczanie codzienności. [W:] H. Wrona-Polańska, E. Czerniawska, L. Wrona (red.). Szkice o ludzkim poznawaniu i odczuwaniu. Kraków.

Bauman Z. (1993). Ponowoczesne wzory osobowe. „Studia Socjologiczne” nr 2 (19).

Bauman Z. (2000a). Globalizacja. Warszawa.

Bauman Z. (2000b). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa.

Bauman Z. (2007). Płynne życie. Kraków.

Bokszański Z. (1988). Tożsamość jednostki. „Kultura i Społeczeństwo” nr 2.

Bokszański Z. (2009) O indywidualistach w społeczeństwie współczesnym. „Studia Socjologiczne” nr ½.

Bourdieu J. (2006). Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa.

Burszta W.J. (1998). Antropologia kultury. Poznań.

Commission of the European Communities. (1997). White Paper on Sectors and Activities Excluded from the Working Time Directive. Brussels.

Cybal-Michalska A. (2006). Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne. Poznań.

Cybal-Michalska A. (2010). Prorozwojowość jako kategoria edukacyjna społeczeństwa zorientowanego na wiedzę. „Studia Edukacyjne” nr 12.

Cybal-Michalska A. (2013). Młodzież akademicka a kariera zawodowa. Kraków.

Ćwikliński A. (2005). Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej. Poznań.

Delors J. (1998). Edukacja jest w niej ukryty skarb. Warszawa.

Denek K. (1992). Nowe paradygmaty pomiaru efektywności w szkolnictwie zawodowym. „Pedagogika Pracy” nr 20/2.

Dolata M. (2002). Konsekwencje edukacyjne relatywizmu – globalizm versus uniwersalizm. [W:] A. Radziewicz-Winnicki (red.). Edukacja a życie codzienne. T. 1. Katowice.

Dorna N. (2001). Indywidualizm-kolektywizm jako źródło międzykulturowych różnic w zakresie zachowań komunikacyjnych. [W:] Z. Blok (red.). Społeczne problemy globalizacji. Poznań.

Foucault M. (1993). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa.

Gerlach R. (2006). Edukacja zawodowa w aspekcie rynku pracy. [W:] Kształcenie Zawodowe: Pedagogika i Psychologia: rocznik polsko-ukraiński, nr VIII.

Giddens A. (1997). Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie. Poznań.

Giddens A. (2003). Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Poznań.

Giddens A. (2008). Konsekwencje nowoczesności. Kraków.

Golka M. (1999). Cywilizacja. Europa. Globalizacja. Poznań.

Golka M. (2001). Kultura w przestrzeni globalnej. [W:] Z. Blok (red.). Społeczne problemy globalizacji. Poznań.

Gromkowska-Melosik A. (2003). Stratyfikacja, ruchliwość społeczna, edukacja – kilka uwag teoretycznych. [W:] T. Gmerek (red.). Edukacja i stratyfikacja społeczna. Poznań.

Hornstein W. (2005). Wychowanie i edukacja w epoce globalizacji. „Pedagogika Społeczna” nr 1.

Kujawski J. (2014). Szkoła XXI wieku i jej atrybuty. Poznań.

Kukla D. (2010). Preorientacja i orientacja zawodowa w edukacji. Warszawa.

Kwieciński Z. (1991). Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie. „Edukacja” nr 1.

Kwieciński Z. (2000). Tropy, ślady, próby. Poznań–Olsztyn.

Lewin K. (1935). A Dynamic Theory of Personality; Selected Papers. New York.

Liberska B. (2002). Globalizacja – siły sprawcze i mechanizmy. [W:] B. Liberska (red.). Globalizacja.

Mechanizmy i wyzwania. Warszawa.

Mathews G. (2005). Supermarket kultury. Warszawa.

Mayor F. (2001). Przyszłość świata. Warszawa.

Melosik Z. (1995). Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji. Toruń–Poznań.

Melosik Z. (2001). Młodzież, styl życia: paradoksy pop-tożsamości. [W:] Z. Melosik (red.). Młodzież, styl życia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje. Poznań.

Melosik Z., Szkudlarek T. (2010). Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Kraków.

Mikułowski-Pomorski J. (2006). Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny. Rekompozycja poprzez fragmentaryzację. „Transformacje”, nr ¼, s. 47–50.

Okoń W. (2007). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa.

Palka S. (1999). Nauki pedagogiczne a edukacja jutra. [W:] K. Denek, T.M. Zimny (red.). Edukacja jutra. VI Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Częstochowa.

Polak T., Polak B.A. (2014). O potrzebie i możliwościach wypracowania zintegrowanej teorii „maszyn społecznych”. [W:] W. Ambrozik (red.). Edukacja. Uniwersytet. Oświata dorosłych. Studia z pedagogiki ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Przyszczypkowskiemu. Poznań.

Potulicka E., Rutkowiak J. (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków.

Pucek Z. (2004). Tożsamość w przestrzeni wielokulturowej. „Państwo i Społeczeństwo” r. IV, nr 3.

Ritzer G. (1997). Macdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa.

Słomski W. (2009). Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności. Warszawa.

Szkudlarek T. (2005). „Koniec pracy” czy koniec zatrudnienia? Edukacja wobec presji światowego rynku. [W:] A. Kargulowa, S. Kwiatkowski, T. Szkudlarek (red.). Rynek i kultura neoliberalna a edukacja. Kraków.

Szmyd J. (2006). Tożsamość a globalizacja. Kraków.

Szul R. (1997). Epokowe wyzwania gospodarcze a społeczny wymiar gospodarowania. [W:] A. Doroczyńska (red.), Jednolitość i różnorodność w polityce rozwoju. Warszawa.

Tobera P. (2000). Niepokojąca nowoczesność. „Kultura i Społeczeństwo” nr 3.

Walicki A. (2013). Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii. Kraków.

Wilk T. (2002). Równość i sprawiedliwość społeczna wobec edukacji jutra. [W:] A. Radziewicz-Winnicki (red.). Edukacja a życie codzienne. T. 2. Katowice.

Wilk T. (2003). Edukacja, wartości i style reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych. Kraków.

Wójcik K. (1997). Public relations od A do Z. t. I i II. Warszawa.