Różnorodność kulturowa uczniów wyzwaniem dla współczesnej szkoły
PDF

Słowa kluczowe

cultural diversity
migration
refugees
school

Jak cytować

Badowska, M. (2015). Różnorodność kulturowa uczniów wyzwaniem dla współczesnej szkoły. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 7(1), 179–192. https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.12

Abstrakt

The increasing waves of migration mean that naturally comes to the interpenetration of cultures and the phenomenon of cultural diversity. Increasing real multiculturalism in Polish schools contributes to the necessity of making changes in the education system through the creation of new educational programs geared to the diversity and preparation of teaching staff, whose mission is to support and integrate culturally diverse students in the life of the school community. Effective work that allows the inclusion of students in the school environment, requires of teaching staff not only knowledge of the principles of pedagogy inclusion, but also a high level of intercultural competence, knowledge of the issues of migration, acculturation processes and the accuracy of acculturation strategies, as well as the specifics of the phenomenon of refugees and their traumatic experiences.
https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.12
PDF

Bibliografia

Badowska M. (2011). Migracje międzykulturowe a przestrzeń polskiej szkoły. [W:] K. Najder-Stefaniak, J. Wyleżałek, M. Cywińska (red.). Homo viator w świecie spotkania kultur. Warszawa.

Borzykowski K., Grzymała-Moszczyńska H. (red.). (2013). Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości i wielojęzyczności. Warszawa.

Boski P. (2009). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa.

Grzymała-Moszczyńska H. (1998). Sytuacja uchodźców w literaturze psychologicznej. [W:] H. Grzymała-Moszczyńska, E. Nowicka (red.). Goście i gospodarze. Kraków.

Grzymała-Moszczyńska H. (2000). Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami. Kraków.

Gundara J. (2000). Interculturalism, Education and Inclusion. London.

Heckmann F. (2008). Education and Migration, strategies for integrating migrant children in European schools and societies. A synthesis of research findings for policy-makers. http://www.nesse.fr/ nesse/activities/reports/activities/report /education-and-migration-pdf [dostęp: 14.09.2012].

Januszewska E. (2010). Dziecko czeczeńskie Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną, a doświadczeniem uchodźctwa. Toruń.

Komisja Europejska. (2005). Kompetencje kluczowe. Warszawa.

Komisja Europejska. (2008), Zielona Księga Migracja i mobilność: wyzwania i szanse dla wspólnotowych systemów edukacyjnych, Komisja Europejska COM 423 final.

Krzywicka L. (2007). Przemoc w rodzinie – specyfika pracy socjalnej z ofiarami przemocy. [W:] S. Pawlas-Czyż. Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych. Toruń.

Leseman P. (2010) Wpływ wysokiej jakości edukacji i opieki na rozwój małych dzieci: przegląd literatury. [W:] Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w Europie: zmniejszanie nierówności społecznych i kulturowych. Warszawa.

Lis-Turlejska M. (1998). Traumatyczny stres. Koncepcje i badania. Warszawa.

Mittler P. (2000). Working Towards Inclusive Education: Social Contexts. London.

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (1994). Psychologia wychowawcza. Warszawa.

Rabczuk W. (2007). Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Nowe konteksty. Warszawa.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie kształcenia dzieci imigrantów, (Dz.U.UE C z dnia 27 maja 2010 r.).

Sielatycki M., Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej, http://www.cen.uni.wroc.pl/Pliki/13.pdf [dostęp: 20.03.2014].