W poszukiwaniu tożsamości – o roli bohaterów filmowych w kreowaniu aspiracji młodzieży

Main Article Content

Lucyna Myszka

Abstrakt

One of the main goals to be achieved by the youth concerns their attempts to form one's own identity. The participation in an ambiguous and ambivalent space of the contemporary reality produces various experiences, in all of which they are tying to find some helpful clues for creating the personal "self". Technological development and an increasing role of the graphic forms of information transmission in the sociocultural life oftentimes contribute to the employment of a generous and easily obtainable selection of motion pictures by the young. Those films tend to draw a spectator into the world of heroes who constantly succeed on the chosen path and continually fulfil their dreams. The main message being transmitted through many films towards the teenage receiver is simple: "you can be whoever you want to be – you just have to believe in yourself and start acting". That maxim makes the film characters' lifestyle highly desired by teenagers; the way of living displayed on the screen quite often becomes a source of their aspirations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

 1. Baudrillard J. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Przeł. S. Królak. Warszawa.
 2. Bauer W. (2004). Tożsamość i przemiany społeczne – przegląd teoretycznych stanowisk. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” nr 1 (25).
 3. Bauman Z. (1993). Ponowoczesne wzory osobowe. „Studia Socjologiczne” nr 2 (19).
 4. Bauman Z. (1994). Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa.
 5. Bauman Z. (2008). Zindywidualizowane społeczeństwo. Gdańsk.
 6. Bauman Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków.
 7. Bauman Z. (2011). 44 listy ze świata płynnej nowoczesności. Kraków.
 8. Bełkot A. (2006). Kulturowe obrazy tożsamości. [W:] M. Golka (red.), Człowiek i społeczeństwo. Kłopoty z tożsamością, t. XXVI. Poznań.
 9. Borkowski J. (2011). Człowiek zagrożony i niebezpieczny. Socjologia i psychologia zagrożeń. Warszawa.
 10. Cybal-Michalska A. (2006). Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne. Poznań.
 11. Czernik T. (2009). Tożsamość jednostkowa w wielokulturowej przestrzeni w procesie dyfuzji kultur. „Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych”, z. 1.
 12. Delsol Ch. (2003). Esej o człowieku późnej nowoczesności. Kraków.
 13. Elliot A. (2007). Koncepcje „Ja”. Warszawa.
 14. Fromm E. (1970). Ucieczka od wolności. Warszawa.
 15. Giddens A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa.
 16. Grzybowski P. (2001). Tożsamość globalna – kłopoty z poszukiwaniem siebie. „Rocznik Pedagogiczny” nr 24.
 17. Horkheimer M., Adorno T.W. (2010). Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne. Warszawa.
 18. Iyer P., Eisner M., Lang J., Michelis G. (1991). A brave new culture?. „New Perspective Quarterly”, Fall.
 19. Jawłowska A. (2003) Reklama jako przekaz wartości. [W:] A. Jawłowska, G. Woroniecka. Kultura w procesie przemian. Olsztyn.
 20. Karmolińska-Dziurko E. (2004) Tożsamość negatywna i moratorium rozwojowe jako alternatywna odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. „Pampaedia” nr 1.
 21. Kroplewski Z. (2007). Tożsamość europejska, narodowa i lokalna. Aspekty psychologiczno-socjologiczne. „Język, Religia, Tożsamość” t. 1.
 22. Kundera M. (2002). Życie jest gdzie indziej. Warszawa.
 23. Liszbowska-Żółtkowska M. (2005). Konwersja jako reorientacja tożsamości. [W:] E. Budakowska (red.). Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania. Warszawa.
 24. Maalouf A. (2002). Zabójcze tożsamości. Warszawa.
 25. Majchrzyk Z. (2011). Osobowe i patologiczne wyznaczniki tożsamości – prawo do odmienności w społeczeństwie postmodernistycznym. [W:] A. Kieszkowska (red.). Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Kraków.
 26. Mamzer H. (2003). Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki. Poznań.
 27. Mariański J. (2008) Społeczeństwo i moralność. Studia z katolickiej nauki społecznej i socjologii moralności. Tarnów.
 28. May R. (1989). Psychologia i dylemat ludzki. Warszawa.
 29. Melosik Z. (1998). Wychowanie obywatelskie: nowoczesność, ponowoczesność. [W:] Z. Melosik, K. Przyszczypkowski (red.). Wychowanie obywatelskie, Studium teoretyczne, porównawcze i empiryczne. Toruń–Poznań, s. 45–51.
 30. Melosik Z. (2000) Kultura instant – paradoksy pop-tożsamości. [W:] M. Cylkowska-Nowak (red.). Edukacja: społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości. Poznań.
 31. Melosik Z. (2012). Mass media, tożsamość i rekonstrukcje kultury współczesnej. [W:] S. Dylak, W. Skrzydlewski (red.). Media, edukacja, kultura. W stronę edukacji medialnej. Poznań–Rzeszów.
 32. Mikułowski-Pomorski J. (2006). Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny. Rekompozycja poprzez fragmentaryzację. „Transformacje” nr 1–4, s. 47–50.
 33. Misztal B. (2005). Tożsamość jako pojęcie i zjawisko społeczne w zderzeniu z procesami globalizacji. [W:] E. Budakowska (red.). Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania. Warszawa.
 34. Nikitorowicz J. (2005) Tożsamość – istota, geneza, wymiary. [W:] T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV. Warszawa.
 35. Pucek Z. (2004). Tożsamość w przestrzeni wielokulturowej. „Państwo i Społeczeństwo” r. IV, nr 3.
 36. Puchalska A. (2011) Więzień świata między Wschodem a Zachodem. [W:] J.W. Burszta, P. Majewski, A. Sekuła (red.). Tożsamość i samotność. Komentarze młodego pokolenia. Warszawa, s. 41, 52–53.
 37. Ruszczyński J. (2004). Zagubiona tożsamość. „Studia nad Rodziną” r. 8, nr 1(14).
 38. Szlendak T. (2008). Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej. Wrocław.
 39. Żakowska M. (2008). Tożsamość w świecie ponowoczesnym. „Tygiel Kultury” nr 4–6.