Młodzież i młodzi dorośli wobec kryzysu indywidualnego – potrzeba wsparcia społecznego w rozwoju psychicznej niezależności (i dojrzałej tożsamości)

Main Article Content

Jolanta Suchodolska

Abstrakt

The study refers to the problem of the presence of the crisis in psychosocial development of young people – adolescents and young adults. Both the youth and young adults go through numerous, naturally present in human development, moments of increased tension resulting from the appetite for independence and self-sufficiency. This seems to be a common feature for both groups; both adolescents and young adults experience the burden due to overlapping obligations and commitments made to oneself and to the world and which comes from the specific social roles they assume as well as the development – related tasks they perform. The challenges are taken up to find self-fulfillment in numerous new roles, to achieve ambitions of everyday life as well as the future ones. Not surprisingly, in this period a man is believed to be, on the one hand, exposed to the experience of crisis (relating to the search for oneself and one’s own place in life, in social relationships and professional life) and, on the other hand, a young adult most intensely makes its network of social support for further years. In the study, the author refers to the research in which young adults confirm the presence of the crises in their lives. They identify and name these crisis situations and formulate their expectations of the sources and forms of support in the crisis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Badura-Madej M. (1999). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych. Katowice.
 2. Bardziejewska M. (2004). Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków. [W:] A.I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk.
 3. Bauman T. (1998). O możliwości zastosowania metod jakościowych w badaniach pedagogicznych. [W:] T. Pilch. Zasady badań pedagogicznych. Warszawa.
 4. Brzezińska A.I. (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk.
 5. Cybal-Michalska A. (2006). Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne. Poznań.
 6. Downs A. (2007). Jak przezwyciężyć życiowy kryzys. Gdańsk.
 7. Griese H.M. (1996). Socjologiczne teorie młodzieży. Kraków.
 8. James R.K., Gilliland B.E. (2008). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa.
 9. Kubacka-Jasiecka D. (2007). Interwencja kryzysowa z perspektywy psychosocjokulturowego paradygmatu kryzysu. Kielce.
 10. Lewowicki T. (red.). (1994). Poczucie tożsamości narodowej młodzieży – studium z pogranicza polsko-czeskiego. Cieszyn.
 11. Łobocki M. (2010). Wprowadzenie do metodologii badan pedagogicznych. Kraków.
 12. Melosik Z. (2003). Edukacja, młodzież i kultura współczesna: kilka uwag o teorii i praktyce pedagogicznej.„Chowanna” nr 1.
 13. Melosik Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków.
 14. Myszka L. (2013). Autoidentyfikacje współczesnej młodzieży – przyczynek do dyskusji na temat: Młodzież czyli kto? „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” nr 2(4).
 15. Nosal Cz.S. (2004). Czas psychologiczny: wymiary, struktura i konsekwencje. Warszawa.
 16. Oles P.K. (2012). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość – zmiana – integracja. Warszawa.
 17. Opoczyńska J. (1995). Moratorium psychospołeczne – szansa czy zagrożenie dla rozwoju. (Refleksje nad koncepcją rozwoju E.H. Eriksona). [W:] A. Gałdowa (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. Kraków.
 18. Sinczuch M. (2002). Wchodzenie w dorosłość w warunkach zmiany społecznej. Warszawa.
 19. Suchodolska J. (2017). Kryzys w rozwoju psychospołecznym młodzieży – potrzeba wsparcia rodzinnego i środowiskowego. [W:] B. Chojnacka, A. Gancarz (red.). Szkoła, rodzina, środowisko lokalne.
 20. Dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej (w druku). Szawiel T. (1998). Urzeczeni przez rynek? Stosunek młodzieży do rynku, pieniądza i pracy. „Kultura i Społeczeństwo” nr 1.
 21. Szczurek-Boruta A. (2008). „Zadania rozwojowe” jako kategoria pedagogiczna – wykorzystanie i perspektywy. [W:] R. Wawrzyniak-Beszterda (red.). Wokół zagadnień wychowania – aspekty teoretyczne i przyczynki empiryczne. „Zeszyty Naukowe Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk”.
 22. Szczurek-Boruta A. (2008). Zadania rozwojowe. [W:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. VII: V–Ż, Warszawa.
 23. Witkowski L. (2009). Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji E.H. Eriksona. Łódź.
 24. Ziółkowska B. (2005). Okres wczesnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał młodych dorosłych? [W:] A.I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk.