THE BIRTH OF THE AVANT-GARDE: THE 1980S AS A TURNING POINT IN THE HISTORY OF CHINESE POETRY

Main Article Content

Joanna Krenz

Abstract

The paper sketches the history of Chinese poetry in the 1980s, taking into account transformations of implicit and explicit poetics, social-political context, and interpersonal and institutional relations between various actors on the dynamically changing poetry scene of the Middle Kingdom. It is in the 1980s that the structures of the Chinese contemporary poetry scene were substantially shaped, and the most consequential ruptures began to appear. In the following two decades, these were to result in deepening conflicts between authors which culminated in a famous national poetry conference in the Panfeng Hotel in Beijing in 1999. Their legacy has carried until today.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Krenz, J. (2019). THE BIRTH OF THE AVANT-GARDE: THE 1980S AS A TURNING POINT IN THE HISTORY OF CHINESE POETRY. Porównania, 23(2), 297-316. https://doi.org/10.14746/p.2018.23.18713
Section
Articles
Author Biography

Joanna Krenz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Magister sinologii i filologii polskiej, w 2018 roku obroniła doktorat z literatury chińskiej na Uniwersytecie Lejdejskim. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Sinologii UAM. Zajmuje się głównie współczesną poezją i eseistyką chińską, w perspektywie interkulturowej i interdyscyplinarnej. Opracowała i przetłumaczyła wybór poezji Yu Jiana Świecie wejdź (2017), jest także autorką przekładu tomiku poetyckiego Li Hao Powrót do domu (2018) oraz przekładu wspomnień Harry’ego Wu Zimny wiatr. Pamiętnik z lat spędzonych w chińskim gułagu (2018).

References

 1. Bei Dao. Okno na urwisku. Przeł. Izabella Łabędzka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001.
 2. Bei Dao. Zuopin jingxuan. Red. Tang Xiaodu. Wuhan: Changjiang Wenyi Chubanshe, 2011.
 3. Bei Dao, LaPiana Siobahn. “An Interview with Visting Artist Bei Dao: Poet in Exile”. The Journal of the International Institute, 2(1) (1994). Web. 3.02.2019. <https://quod.lib.umich.edu/j/jii/4750978.0002.102/--interview-with-visiting-artist-bei-dao-poet-in-exile?rgn=main;view=fulltext>.
 4. Chen, Chao. Dakai shige de piaoliu ping. Chen Chao xiandai shilunji. Shijiazhuang: Hebei Jiaoyu Chubanshe, 2014.
 5. Dai, Maike [Michael Martin Day]. “Ai zai liu si linshi – 1989 qian de Liao Yiwu yu Zhongguo dixia shige”. Przeł. Huai Zhao. Web. 1.02.2019. <http://www.wpoforum.com/viewarticle.php?cid=12&aid=
 6. >.
 7. Day, Michael Martin. China’s Second World of Poetry: Sichuan Avant-Garde, 1982-1992. Digital Archive for Chinese Studies (DACHS), The Sinological Library, Leiden University, 2005. Web. 28.01.2019. <https://projects.zo.uni-heidelberg.de/archive2/DACHS_Leiden/poetry/MD/MD_EBook.pdf>
 8. Duo Duo. Wiersze wybrane. Przeł. Małgorzata Religa. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2013.
 9. FitzGerald, Carolyn. Fragmenting Modernisms: Chinese Wartime Literature, Art, and Film, 1937-49. Leiden: Brill, 2013.
 10. Haizi. Haizi shiji. Fujian: Lujiang Chubanshe, 2008.
 11. Haizi. „Wiersze”. Przeł. Joanna Krenz. NaTematChin, marzec 2013. Web. 28.01.2019. <http://natematchin.pl/hai-zi-wiersze/>.
 12. Hockx, Michel. Internet Literature in China. New York: Columbia University Press, 2015.
 13. Hong, Zicheng, Cheng Guangwei, red. Di san dai shi xin bian. Wuhan: Changjiang Wenyi Chubanshe, 2006.
 14. Hu, Dong. “Wo xiang chengshang yi sou man chuan dao Bali qu”. Web. 28.01.2019. <https://www.douban.com/group/topic/6492121/>
 15. Huo, Junming. Xianfeng shige yu difangxing zhishi. Jinan: Shandong Wenyi Chubanshe, 2017.
 16. Krenz, Joanna. „Jak kona ikona. W 24. rocznicę śmierci Haizi”. NaTematChin, marzec 2013. Web. 28.01.2019. <http://natematchin.pl/jak-kona-ikona-w-24-rocznice-smierci-hai-zi/>.
 17. Li, Dian. The Chinese Poetry of Bei Dao: Resistance and Exile. Albany, NY: Edwin Mellen Press, 2006.
 18. Li, Yawei. Jiu zhong de chuanghu. Li Yawei ji 1984-2015. Beijing: Zuojia Chubanshe, 2017.
 19. Lin, Xianzhi. Zhongguo xin shi wushi nian. Guilin: Linjiang Chubanshe, 2011.
 20. Mao, Zedong, “Zai Yan’an Wenyi Zuotanhui de jianghua”, 1942. Web. 1.02.2019. <https://www.marxists.org/chinese/maozedong/marxist.org-chinese-mao-194205.htm>
 21. Ouyang, Jianghe. Ruci boxue de ji’e. Ouyang Jianghe ji 1983-2012. Beijing: Zuojia Chubanshe, 2013.
 22. Ouyang, Jianghe. “Xuan guan”, 1984. Web. 28.01.2019. <https://www.douban.com/note/149332920/>.
 23. van Crevel, Maghiel. Contemporary Chinese Poetry and Duoduo. Leiden: CNWS, 1996.
 24. van Crevel, Maghiel. Chinese Poetry in Times of Mind, Mayhem and Money. Leiden: Brill, 2008.
 25. van Crevel, Maghiel. Walk on the Wild Side: Snapshots of the Chinese Poetry Scene. The Ohio State University, MCLC Resource Center, 2017. Web. 28.01.2019. <http://u.osu.edu/mclc/online-series/walk-on-the-wild-side/>
 26. Yeh, Michelle. Modern Chinese Poetry: Theory and Practice since 1917. New Haven: Yale University Press, 1991.
 27. Yin, Lichuan. “Weishenme bu zai shufu yidian”. Xiabanshen 1 (2000). S. 58-59.
 28. Yu, Gao. The Birth of Twentieth-Century Chinese Liteature: Revolutions in Language, History, and Culture. Przeł. Li Guicang. New York: Palgrave Macmillan, 2018.
 29. Yu, Jian. Świecie wejdź / Shijie a ni jinlai ba. Przeł. Joanna Krenz. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2017.
 30. Zhai, Yongming. Qianshuiting de beishang. Zhai Yongming ji 1983-2014. Beijing: Zuojia Chubanshe, 2015.
 31. Zhang, Jeanne Hong. The Invention of a Discourse: Women’s Poetry from Contemporary China. Leiden: CNWS, 2004.
 32. Zhang, Qinghua. Zhongguo dangdai minjian shige dili. T. 1, 2. Beijing: Dongfang Chubanshe, 2014.
 33. Zhou, Lunyou. Zhou Lunyou shixuan. Guangzhou: Huacheng Chubanshe, 2006.