The Extermination of Animals and Men: On Tadeusz Śliwiak’s Poemat o miejskiej rzeźni

Main Article Content

Katarzyna Niesporek

Abstract

The aim of the article is an interpretation of Tadeusz Śliwiak’s Poemat o miejskiej rzeźni. Śliwiak puts equal signs between the slaughterhouse and the concentration camp, and between the suffering of Jews and farm animals with which he enters the modern discussion on these matters. The poet, trying to understand “the first lawof wolf ” and “the last law of man”, realizes that there are no boundaries between “human” and “animal”; that one should accept the animalistic part of human existence. In the perspective of war, death and extermination, everyone suffers likewise.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Niesporek, K. (2021). The Extermination of Animals and Men: On Tadeusz Śliwiak’s Poemat o miejskiej rzeźni. Porównania, 29(2), 167-187. https://doi.org/10.14746/por.2021.2.10
Section
Articles
Author Biography

Katarzyna Niesporek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Katarzyna Niesporek – dr, adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się krajowa i emigracyjna poezja polska drugiej połowy XX wieku, literatura na Górnym Śląsku oraz twórczość najnowsza. Artykuły naukowe i recenzje ogłaszała w tomach zbiorowych i czasopismach. Autorka monografii „Ja” Świetlickiego (2014); Eda. Szkice o wyobraźni i poezji (2015); Boskie, ludzkie. Studia o poetyckim doświadczaniu Boga (2017), Hałda. O śląskiej wyobraźni symbolicznej (2019). Współredaktorka tomów zbiorowych.

E-mail: katarzyna.niesporek@us.edu.pl; ORCID: 0000–0001–7103–9285

References

 1. Celan Paul (1988), Wiersze, wybór, przeł., posł. Feliks Przybylak, Kraków.
 2. Cioran Emilè (2004), Zeszyty 1957–1972, słowo wstępne Simone Boué, przeł. i opatrzył przypisami Ireneusz Kania, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 3. Coetzee John Maxwell (2006a), Życie zwierząt. Poeci i zwierzęta, przeł. Zbigniew Batko, w: tenże, Elizabeth Costello, Znak, Kraków, s. 109–136.
 4. Coetzee John Maxwell (2006b), Życie zwierząt. Filozofowie i zwierzęta, przeł. Zbigniew Batko, w: tenże, Elizabeth Costello, Znak, Kraków, s. 72–108.
 5. Czechowicz Józef (1970), Wybór poezji, oprac. Tadeusz Kłak, Zakład Narodowy im. Ossolinskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 6. Dziadosz Dariusz (2012), Samuel [hasło], w: Encyklopedia katolicka, t. 17: Republika – Serbia, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, s. 998–999.
 7. Janowski obóz we Lwowie, w: Polski słownik judaistyczny, https://tinyurl.com/5xcudysk [dostęp: 7.05.2020].
 8. Jarzyna Anita (2019), Post-koine. Studia o nieantropocentrycznych językach (poetyckich), Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łódź.
 9. Krupiński Piotr (2016), Dlaczego gęsi krzyczały? Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa.
 10. Kryska Sławomir (1966), Poemat o miejskiej rzeźni, „Kultura”, nr 27, s. 8.
 11. Loba Mirosław (2017), Zagłada, ofiara i zwierząt w myśli Elisabeth de Fontenay, „Narracje o Zagładzie”, nr 3, s. 42–50.
 12. Patterson Charles (2003), Wieczna Treblinka, przeł. Roman Rupowski, Vega! POL, Opole.
 13. Pieńkosz Konstanty (1986), Świat nadziei paradoksalnej, w: Śliwiak Tadeusz, Koń maści muzycznej, wstęp i wybór Konstanty Pieńkosz, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 5–13.
 14. Sandauer Artur (1981), Poezja tragicznego ładu (Rzecz o Tadeuszu Śliwiaku), w: tenże, Zebrane pisma krytyczne. Studia o literaturze współczesnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 467–483.
 15. Singer Peter (2018), Droga przez fermę przemysłową. Czyli co się przydarzyło twojemu obiadowi, kiedy był jeszcze zwierzęciem, w: tenże, Wyzwolenie zwierząt, przedmowa Yuval Noah Harari, przeł. Anna Alichniewicz, Anna Szczęsna, Marginesy, Warszawa, s. 174–256.
 16. Sobolczyk Piotr (2009), „Ty jesteś krowa a ja Żyd”. Tadeusza Śliwiaka Holocaust zwierząt, „Pogranicza”, nr 5, s. 28–40.
 17. Szaj Patryk (2017), Niepokoje. Tadeusz Różewicz wobec tzw. zwierząt hodowlanych, „Narracje o Zagładzie”, nr 3, s. 121–138.
 18. Śliwiak Tadeusz (1965), Poemat o miejskiej rzeźni, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 19. Śliwiak Tadeusz (1975), Wstęp, w: Poezje wybrane, wyboru dokonał i wstępem opatrzył Tadeusz Śliwiak, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, s. 5–11.
 20. Śliwiak Tadeusz (1988), Od autora, w: tenże, Poezje wybrane, wstęp i wybór Tadeusz Śliwiak, posłowie Jan Pieszczachowicz, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, s. 5–8.
 21. Ubertowska Anna (2013), Natura u kresu (ekocyd). Podmiotowość po katastrofie, „Teksty Drugie”, nr 1–2, s. 33–44.