Bi-/multilingualism and the perceptions of the gender of objects
PDF (English)

Słowa kluczowe

linguistic relativity
conceptual transfer
nominal gender
L2 and L3 learners
bilinguals and multilinguals

Jak cytować

Chłopek, Z. (2018). Bi-/multilingualism and the perceptions of the gender of objects. Glottodidactica, 36, 45–56. https://doi.org/10.14746/gl.2010.36.04

Abstrakt

The newest research confirms the ‘weak’ version of the linguistic relativity hypothesis, according to which the language we speak influences to some extent the way we think. At the same time, it has been shown that the conceptual representations of reality which have been shaped by the mother tongue from birth play a significant role while using an L2 (L3 etc.), especially when it is weaker than the L1. The present article describes one such conceptual domain – the (non-linguistic) categorization of objects according to their perceived gender, which is influenced by the grammatical gender of their names.
https://doi.org/10.14746/gl.2010.36.04
PDF (English)

Bibliografia

Boroditsky, L., 2003. Linguistic relativity. In: Nadel, L. (ed.), Encyclopedia o f Cognitive Science. London: MacMillan Press, 917-921.

Boroditsky, L., Schmidt, L.A., Phillips, W., 2003. Sex, syntax, and semantics. In: Gentner, D., Goldin-Meadow, S. (eds.), Language in Mind: Advances in the Study o f Language and Thought. Cambridge, MA: The MIT Press, 61-79.

Carroll, J.B. (ed.), 1956. Language, Thought, and Reality. Selected writings o f Benjamin Lee Whorf. Cambridge, MA: The M.I.T. Press.

Cenoz, J., Hufeisen, B., Jessner, U. (eds.), 2001. Cross-linguistic Influence in Third Language Acquisition. Psycholinguistic Perspectives. Clevedon: Multilingual Matters.

Chłopek, Z., 2007. Transfer of perceptions of gender in the acquisition of English as a third language. Paper presented at the Fifth International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Stirling, Scotland.

Chłopek, Z., 2009. Towards the trilingual mental lexicon. In: Lengyel, Z., Navracsics, J. (eds.), Tanulmänyok a mentalis lexikonrol: Nyelvelsajatitds - beszedprodukció - beszedpercepció./Studies on the Mental Lexicon: Language Acquisition - Speech Production - Speech Perception. Budapest: Tinta Könyvkiadö, 107-118.

Council of Europe, 2001. Common European Framework o f Reference fo r Languages: learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press. www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf

De Angelis, G., Selinker, L., 2001. Interlanguage transfer and competing linguistic systems in the multilingual mind. In: Cenoz, J., Hufeisen, B., Jessner, U. (eds.), 42-58.

Dentler, S., 2000. Deutsch und Englisch - das gibt immer Krieg! In: Dentler, S., Hufeisen, B., Lindemann, B. (eds.), 77-97.

Dentler, S., Hufeisen, B., Lindemann, B. (eds.), 2000. Tertiär- und Drittsprachen. Projekte und empirische Untersuchungen. Tübingen: Stauffenburg Verlag.

Gleason, H.A., 1961. An Introduction to Descriptive Linguistics. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Gumperz, J.J., Levinson, S.C. (eds.), 1996. Rethinking Linguistic Relativity. Cambridge: Cambridge University Press.

Gumperz, J.J., Levinson, S.C., 1996a. Introduction: Linguistic relativity re-examined. In: Gumperz, J.J., Levinson, S.C. (eds.), 1-20.

Gumperz, J.J., Levinson, S.C., 1996b. Introduction to Part I. In: Gumperz, J.J., Levinson, S.C. (eds.), 21-36.

Hermans, D., Bongaerts, T., de Bot, K., Schreuder, R., 1998. Producing words in a foreign language: Can speakers prevent interference from their first language? Bilingualism: Language and Cognition 1 (3), 213-229.

Jarvis, S., Pavlenko, A., 2008. Crosslinguistic Influence in Language and Cognition. New York: Routledge.

Jessner, U., 2006. Linguistic Awareness in Multilingual: English as a Third Language. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Kellerman, E., 2001. New uses for old language: Cross-linguistic and cross-gestural influence in the narratives of non-native speakers. In: Cenoz, J., Hufeisen, B., Jessner, U. (eds.), 170-191.

Kroll, J.F., Stewart, E., 1994. Category interference in translation and picture naming: Evidence for asymmetric connections between bilingual memory representations. Journal o f Memory and Language 33,149-174.

Lucy, J.A., 1996. The scope of linguistic relativity: An analysis and review of empirical research. In: Gumperz, J.J., Levinson, S.C. (eds.), 37-69.

Panayiotou, A., 2004. Switching codes, switching code: Bilinguals' emotional responses in English and Greek. Journal o f Multilingual and Multicultural Development 25 (2&3), 124-139.

Paradis, M., 2004. A Neurolinguistic Theory o f Bilingualism. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Pavlenko, A., 2005. Emotions and Multilingualism. Cambridge: Cambridge University Press.

Penn, J.M., 1972. Linguistic Relativity versus Innate Ideas. The Origins o f the Sapir-Whorf Hypothesis in German Thought. The Hague/Paris: Mouton.

Phillips, W., Boroditsky, L., 2003. Can quirks of grammar affect the way you think? Grammatical gender and object concepts. Proceedings o f the 25th Annual Meeting o f the Cognitive Science Society. Boston, MA.

Ramirez-Esparza, N., Gosling, S.D., Benet-Martínez, V., Potter, J.P., Pennebaker, J.W., 2006. Do bilinguals have two personalities? A special case of cultural frame switching. Journal of Research in Personality 40, 99-120.

Ringbom, H., 1987. The Role o f the First Language in Foreign Language Learning. Clevedon: Multilingual Matters.

Roberson, D., 2005. Color categories are culturally diverse in cognition as well as in language. Cross-Cultural Research 39 (1), 56-71.

Sapir, E., 1929. The status of linguistics as a science. Language 5, 207-214. [1985. In: Smolinski, F. (ed.), Landmarks o f American Language and Linguistics. Washington: English Language Programs Division, Bureau of Educational and Cultural Affairs, United States Information Agency, 9-14.]

Thierry, G., Wu, Y.J., 2007. Brain potentials reveal unconscious translation during foreignlanguage comprehension. Proceedings o f the National Academy o f Sciences o f the USA 104 (30), 12530-12535.

Twain, M., 1880. A Tramp Abroad. Appendix D: The Awful German Language. Hartford, CT: American Publishing Company. [2007. Stilwell, KS: Digireads.com Publishing.]

Van Hell, J.G., Dijkstra, T., 2002. Foreign language knowledge can influence native language performance in exclusively native contexts. Psychonomic Bulletin & Review 9 (4), 780-789.

van Heuven, W.J.B., Schriefers, H., Dijkstra, T., Hagoort, P., 2008. Language conflict in the bilingual brain. Cerebral Cortex 18, 2706-2716.

Weinreich, U., 1953. Languages in Contact. Findings and Problems. The Hague: Mouton.

Wierzbicka, A., 2004. Preface: Bilingual lives, bilingual experience. Journal o f Multilingual and Multicultural Development 25 (2&3), 94-104.

Winawer, J., Witthoft, N., Frank, M.C., Wu, L., Wade, A.R., Boroditsky, L., 2007. Russian blues reveal effects of language on color discrimination. PNAS 104 (19), 7780-7785.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.