Sociolinguistic determinants of heritage language maintenance and second language acquisition in bilingual immigrant speakers
PDF (English)

Słowa kluczowe

bilingualism
heritage language
language maintenance
second language acquisition
family language policy
multilingual practices
formal language learning
identity

Jak cytować

Banasiak, I., & Olpińska-Szkiełko, M. (2021). Sociolinguistic determinants of heritage language maintenance and second language acquisition in bilingual immigrant speakers. Glottodidactica, 47(2), 49–65. https://doi.org/10.14746/gl.2020.47.2.01

Abstrakt

The objective of the study was to scrutinise the determinants of heritage language maintenance and second language acquisition in immigrant speakers and assess their significance and weight. Over one hundred cases of bilingual speakers with Polish as L1 (heritage language; Polish speakers abroad) and as L2 (national language; immigrant learners of Polish in Poland) were investigated in order to better understand the linguistic changes and multilingual practices involved in the process of relocating to another country. The cases underwent quantitative and qualitative analysis. The results revealed that in most cases bilinguals are at a high risk of losing their L1, and L2 becomes their dominant language. With the dominance of L2, identification with the culture of the country of residence also increases in bilinguals. Formal instruction in L1 proves to be the most important factor in heritage language maintenance, and the preservation of a sense of identification with the heritage culture. An important role in L1 and also L2 development is played by parental support and their actions.

https://doi.org/10.14746/gl.2020.47.2.01
PDF (English)

Bibliografia

Aleemi, J. (1991). Zur sozialen und psychischen Situation von Bilingualen. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag.

Arnberg, L. (1987). Raising children bilingually: The pre-school years. Clevedon: Multilingual Matters.

Arsenian, S. (1937/1972). Bilingualism and mental development: A study of bilingual children in New York City. New York: College Press.

Baker, C. (2011). Foundations of bilingual education and bilingualism [5th ed.]. Bristol: Multilingual Matters.

Banasiak, I. / Olpińska-Szkiełko, M. (2019). Language use of a bilingual child – an analysis of case studies. Kwartalnik Neofilologiczny, 3, 479–491. DOI: 10.24425/kn.2019.129909.

Ben-Zeev, S. (1977). Mechanism by which childhood bilingualism affects understanding of language and cognitive structures. In: P.A. Hornby (ed.), Bilingualism. Psychological, social and educational implications (pp. 29–51). New York: Academic Press.

Bertelle, L. (2018). Wpływ wybranych czynników emocjonalnych i społecznych na wychowanie dziecka dwujęzycznego w rodzinie mieszanej. Ph.D thesis defended at the University of Warsaw (WLS UW).

Bloomfield, L. (1933). Language. New York: Holt.

Cummins, J. (1979). Cognitive academic language proficiency, linguistic interdependence, the optimum age question and some other matters. Working Papers on Bilingualism, 19, 121–129.

Cummins, J. (1982). Die Schwellenniveau- und die Interdependenz-Hypothese: Erklärungen zum Erfolg zweisprachiger Erziehung. In: J. Swift (ed.), Bilinguale und Multikulturelle Erziehung (pp. 34–43). Würzburg: Königshausen + Neumann.

Cvikić, L. / Novak Milić, J. / Aladrović Slovaček, K. (2016). The role of formal language instruction in maintenance of heritage language: The case of the Croatian language. In: S. Grucza / M. Olpińska-Szkiełko / P. Romanowski (eds.), Advances in understanding multilingualism: A global perspective (pp. 12–23). Warszawa: Peter Lang Edition.

De Houwer, A. (2015). Harmonious bilingual development: Young families’ well-being in language contact situations. International Journal of Bilingualism, 19 (2), 169–184.

Duff, P.A. (2012). How to carry out case study research. In: A. Mackey / S.M. Gass (eds.), Research methods in SLA. A practical guide (pp. 95–114). Malden, MA: Blackwell Wiley.

Hall, R.A. (1952). Bilingualism and applied linguistics. Zeitschrift für Phonetik und allgemeinde Sprachwissenschft, 6, 13–30.

Haugen, E. (1987). Blessings of Babel: Bilingualism and language planning. Berlin: Mouton de Gruyter. Jonekeit, S. / Kielhöfer, B. (2002). Zweisprachige Kindererziehung [11th ed.]. Tübingen: Stauffenburg.

King, J. / Cunningham, U. (2016). Intergenerational transmission of minority languages in New Zealand: Methodological issues. In: S. Grucza / M. Olpińska-Szkiełko / P. Romanowski (eds.),

Advances in understanding multilingualism: A global perspective (pp. 81–104). Warszawa: Peter Lang Edition.

King, K. / Fogle, L. (2013). Family language policy and bilingual parenting. Language Teaching, 46 (2), 172–194.

Lanza, E. / Wei, L. (2016). Multilingual encounters in transcultural families. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 37 (7), 653–654. DOI: 10.1080/01434632.2016.1151198.

Olpińska-Szkiełko, M. (2013). Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu [2nd ed.]. Warszawa: Studia Naukowe IKSI UW. http://sn.iksi.uw.edu.pl/tomy/.

Olpińska-Szkiełko, M. (2016). Individuality vs. regularity of bilingualism – Conclusions from a case study analysis. In: S. Grucza / M. Olpińska-Szkiełko / P. Romanowski (eds.), Bilingual landscape of the contemporary world (pp. 159–172). Warszawa: Peter Lang Edition.

Patkowski, M.S. (1980). The sensitive period for the acquisition of syntax in a second language. Language Learning, 30, 449–472.

Skutnabb-Kangas, T. (1987). Bilingualism or not: The education of minorities. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Wei, L. (2008). Research perspectives on bilingualism and multilingualism. In: L. Wei / M.G. Moyer (eds.), The Blackwell guide to research methods in bilingualism and multilingualism (pp. 1–17). Malden / Oxford / Carlton: Blackwell Publishing.

Wode, H. (2000). Mehrsprachigkeit durch bilinguale Kindergärten. Kiel: Englisches Seminar und Zentrum für Mehrsprachigkeit und Sprachkontakt der Universität Kiel, Sokrates Comenius.

Wode, H. (2004). Frühes (Fremd)Sprachen lernen. Englisch ab Kita und Grundschule: Warum? Wie? Was bringt es? Kiel: Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und Schulen FMKS e.V.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.