CALL FOR PAPERS: Faces of visual history // Oblicza historii wizualnej

Dziś nikt już nie kwestionuje istotnej roli jaką odgrywa przekaz wizualny i audiowizualny w dyskursie historycznym, a pogłębione studia nad historią wizualną prowadzone od kilkunastu lat w większości ośrodków akademickich w Polsce, potwierdzają jedynie, że Mitchellowski „zwrot obrazowy” stał się naszą rzeczywistością i codziennością.

Aktualnie znajdujemy się w sytuacji, w której dyskurs historyczny w przestrzeni audiowizualnej osiągnął niespotykany poziom pod względem ilościowym. Jako odbiorcy mamy nieograniczony niemalże dostęp do licznych platform streamingowych, oferujących dziesiątki tysięcy godzin materiałów audiowizualnych poświęconych różnorodnym reprezentacjom przeszłości. Do tego istotnym obszarem, który wpisuje się w perspektywę historii wizualnej są także gry wideo. Ich ilość, jakość i niebagatelny wpływ na odbiorców pozostaje faktem, z którym w trzeciej dekadzie XXI w. nikt nie wydaje się polemizować. Z naukowego punktu widzenia, należy próbować dokonać opisu i kategoryzacji tak licznego materiału badawczego.

W planowanym numerze „Images” tematem wiodącym pragniemy uczynić historię wizualną. W przestrzeni polskiego dyskursu naukowego na gruncie nauk historycznych fundamentalne  wydają się ustalenia prof. Doroty Skotarczak (Historia wizualna, Poznań 2012) oraz prof. Piotra Witka (Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium historii wizualnej, Lublin 2016), których publikacje z zakresu historii wizualnej wyznaczyły dalsze cele badawcze i usystematyzowały dotychczasowy stan wiedzy.

Chcemy, aby prace wymienionych naukowców stały się swoistym barometrem badawczym dla niniejszego numeru czasopisma „Images”, a jednocześnie jako redaktorzy prowadzący tomu, zachęcamy do poszerzenia perspektywy w ramach namysłu nad historią wizualną. W związku z tym pragniemy skupić się na obliczach historii wizualnej obecnej zarówno w kinematografii (polskiej i światowej), jak i jeszcze jednym wpływowym medium współczesności: grach wideo.

Proponujemy uwzględnienie poniższych obszarów tematycznych:

  • refleksja teoretyczna dotycząca relacji filmu, gier wideo i historii, w tym namysł nad strategiami narracyjnymi prowadzonymi w dyskursie naukowym;
  • public history, a historia wizualna;
  • ekranowe obrazy epok historycznych w historii Polski i w historii powszechnej;
  • biopic i jego reprezentacje w kinie oraz współczesnych grach cyfrowych;
  • obrazy wojen i konfliktów w kinematografii (film fabularny i dokumentalny) oraz grach wideo;
  • seriale historyczne i dominujące w nich strategie narracyjne;
  • oblicza dokumentalnego filmu historycznego;
  • film fabularny i dokumentalny jako tworzywo treści gier wideo o tematyce historycznej;
  • animowany film historyczny;
  • audiowizualne strategie edukacji historycznej obecne w przestrzeni Internetu.

Wszelkie pytania należy kierować na adresy mailowe redaktorów numeru: dra Piotra Kurpiewskiego (piotr.kurpiewski@ug.edu.pl) oraz dra Marcina Pigulaka (marcin.pigulak@amu.edu.pl).

Termin nadsyłania artykułów mija 30 września 2024 roku. Artykuły powinny mieć długość 20000 - 40000 znaków ze spacjami (w tym przypisy i bibliografia, ale z wyłączeniem metadanych) i nie mogą być rozpatrywane przez żadne inne czasopismo lub publikację.

Chociaż czasopismo zapewnia podstawową korektę, autorzy, których językiem ojczystym jest inny język niż angielski, powinni zlecić korektę swojego artykułu akademickiemu native speakerowi języka angielskiego.

Wszystkie nadesłane artykuły, które spełniają wytyczne redakcyjne oraz uzyskają wstępną aprobatę redaktorów, będą recenzowane anonimowo przez dwóch recenzentów.

„Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” jest recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym przez Uniwersytet Adama Mickiewicza od 2003 roku. Czasopismo jest indeksowane w bazie Scopus i zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do swoich treści. Nie ma opłat za publikację artykułu; autorzy nie otrzymują honorarium.

Autorzy zachowują prawo do udostępniania i rozpowszechniania swoich prac na zasadach Creative Commons. Więcej informacji można znaleźć w wytycznych dla autorów na stronie pisma: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/i.