Proces Recenzji

  1. Do recenzji przedkładane są teksty, który zostały wstępnie zakwalifikowane przez Redakcję „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication”.

  2. Proces recenzyjny nadzorują: redaktor naczelny oraz redaktorzy poszczególnych tomów, którzy powołują dwóch recenzentów zarówno spoza Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM, jak i jednostki autora tekstu. Mają oni na celu rzetelne, merytoryczne i niezależne od siebie ocenienie utworu. W przypadku, gdy artykuł powstał w języku innym niż polski, co najmniej jeden z recenzentów afiliowany jest w zagranicznej placówce badawczej.

  3. Recenzenci oraz autorzy tekstów nie znają swoich tożsamości (praktyka double-blind review).

  4. Przed rozpoczęciem pracy recenzenci składają oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów.

  5. Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu (tj. artykułu, tekstu), określa trafność podjętej problematyki oraz jej oryginalność czy przełomowość na tle innych badań z tej samej dziedziny. Recenzent wskazuje na ewentualne usterki oraz błędy merytoryczne. Gdy zachodzi taka potrzeba, wykazuje potrzebę skorygowania tekstu.

  6. Recenzenci wypełniają formularz, w którym rekomendują publikację artykułu w danym numerze bądź jego odrzucenie. Swój ostateczny wniosek recenzent ma prawo uzależnić od możliwości lektury tekstu po korektach wedle zaproponowanych w formularzu wskazówek. Wówczas Redakcja „Images” przedstawia sugestie autorowi, wyznacza termin na odniesienie się do nich, a po naniesieniu poprawek prosi recenzenta o ponowne ustosunkowanie się do tekstu.

  7. W szczególnych sytuacjach (np. gdy artykuł otrzyma dwie całkowicie wykluczające się recenzje) powołany zostaje trzeci recenzent.

  8. Autorzy otrzymują do wglądu formularze recenzyjne, z usuniętymi wcześniej danymi recenzentów.

  9. W osobnej zakładce na stronie internetowej „Images” Redakcja zamieszcza pełną listę recenzentów z ubiegłych lat. Dodatkowo można tam również znaleźć wykaz stałych recenzentów współpracujących z czasopismem.

  10. Powyższa procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opublikowanymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.