Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Wytyczne dla autorów

Długość tekstu ustalana jest każdorazowa przez redaktorów tematycznych numeru.

Zapis tekstu głównego:

 • czcionka – Times New Roman, 12, interlinia 1,5, format doc/dox
 • tytuł – kursywa
 • cytat – cudzysłów: „abc def”
 • cytat dłuższy niż 3 wersy: czcionka 10, wyróżniony podwójną interlinią
 • cytat w cytacie – „abc «def» ghi”
 • nie należy wprowadzać niepotrzebnego formatowania (zwł. pisania wersalikami – dotyczy to także tytułu tekstu)

Przypisy:

 • czcionka – Times New Roman, 10, interlinia 1
 • łacińskie formuły:
 • ibidem, s. 12 i n.
 • idem, s. 7.
 • op. cit., s. 90.

Bibliografia załącznikowa.

 • Bibliografia powinna obowiązkowo zawierać numery DOI cytowanych artykułów.

Zapis bibliograficzny – przykłady:

 • C. Dahlhaus, H.H. Eggebrecht, Co to jest muzyka?, przeł. D. Lachowska, wstęp M. Bristiger, Warszawa 1992. (Jeśli książka zredagowana została przez więcej niż trzech autorów, należy zapisać nazwiska tylko trzech pierwszych.)
 • Mówi Diane Johnson, scenarzystka „Lśnienia”, „Film na Świecie” 1981, nr 5/6 (nr 38).
 • zaznaczenie tomu: S. Kierkegaard, Stadia erotyki bezpośredniej, w: Albo – albo, t. 1, przeł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1981, s. 76.
 • w długim tekście można w całości powtórzyć zapis lub odesłać czytelnika do odpowiedniego przypisu: Zob. przyp. 3.
 • jeżeli czasopismo ma podwójną numerację (roczną i ciągłą), należy odnotować oba numery – drugi w okrągłym nawiasie, np. „Film na Świecie” 2000, nr 2 (nr 230).
 • w przypadku kilkudziesięciostronicowych artykułów z pism naukowych należy podać stronę, z której pochodzi cytat.
 • w przypadku dzienników proszę podać również dzienną datę wydania numeru, np. „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 230 (piątek, 14 maja 2010).
 • w przypadku linków internetowych należy podać cały link oraz zamieść datę dostępu, np. http://filmpolski.pl/fp/index.php/4120169 (dostęp: 10.10.2011)

Wymagania dotyczące zdjęć i innych materiałów graficznych:

 • Format TIFF lub JPEG
 • Zdjęcia powinny być w wysokiej rozdzielczości (300 dpi), niekompresowane kompresją stratną, „ważące” co najmniej 1 MB, a jeśli mają zajmować całą stronę, to co najmniej 2,5 MB (nie chodzi tu o rozmiary plików podniesione w sposób sztuczny, mechaniczny, ale o oryginalne zdjęcia). Chodzi o pliki zapamiętane jako czarno-białe (gray scale).
 • Zdjęcia (względnie rysunki, mapy, wykresy) należy ponumerować i opatrzyć podpisem. Opisy zdjęć umieszczamy w osobnym pliku doc.
  Fotografie autorskie należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem fotografa oraz – ewentualnie – tytułem zdjęcia.
  Fotografie cytowane należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem fotografa, podać źródło oraz – ewentualnie – tytuł zdjęcia.
  Screeny filmowe należy opatrzyć tytułem filmu, imieniem i nazwiskiem reżysera w pełnym brzmieniu i krótkim opisem interpretującym scenę.
 • Artykuł w ostatecznej redakcji powinien zawierać wszystkie cytowane ilustracje we właściwych miejscach i z opisami (jest to wzór układu tekstu dla grafika). Zdjęcia dodatkowo załączamy w osobnym pliku.

Załączniki

 • Do każdego tekstu (również do artykułów publikowanych w językach obcych) powinno zostać dołączone streszczenie w języku polskim i angielskim wraz ze słowami kluczowymi w obu tych językach. Wśród słów-kluczy powinny znajdować się również nazwiska twórców, o których mowa w tekście (np. reżysera omawianego filmu) i tytuły filmów.
 • Powinna również zostać załączona nota o autorze w języku polskim i angielskim oraz afiliacja (również w obu tych językach). Noty o autorach formułowane w 3 os. l.p.

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.