Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Redakcja czasopisma naukowego „Images. The The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” przedstawia następujące wytyczne obowiązujące autorów przed wysłaniem tekstu a dotyczące jego zawartości i formatowania:

 1. Przyjmujemy wcześniej niepublikowane oraz niezgłoszone do publikacji w żadnym innym miejscu artykuły naukowe z zakresu szeroko pojętych badań nad filmem i mediami o objętości nie większej niż 40 000 znaków ze spacjami. Zgłoszenia przyjmowane są do dwóch działów: związanego z numerem temtycznym oraz Varia. Nabór do tego drugiego jest ciągły i ograniczony (do Varia preferujemy raczej teksty w j. angielskim, choć j. polski również jest dopuszczalny).
 2. Zalecaną formą przesłania tekstu jest skorzystanie z wewnętrznego systemu PRESSto – należy zarejestrować się lub zalogować na już istniejące konto i postępować zgodnie z wytycznymi uniwersyteckiej platformy. Alternatywną drogą zgłoszenia tekstu jest przesłanie go wraz z wszelkimi wymaganymi plikami na adres e-mail images@amu.edu.pl lub na adresy redaktorów poszczególnych numerów.
 3. Zgłaszając tekst za pomocą jednej z wymienionych wyżej ścieżek, autor powienien dodatkowo dołączyć formularz, w którym wyszczególni wszystkie potrzebne informacje, tj. afiliacja, numer ORCID, nota biograficzna, słowa kluczowe, bibliografia artykułu w układzie alfabetycznym etc.
 4. Wprowadzenie przez autora tekstu do systemu lub przesłanie go na adres mailowy jest uznawane za jednoznaczne z jego zapewnieniem, iż posiada wszystkie prawa autorskie i majątkowe do tego tekstu oraz że artykuł wolny jest od ewentualnych wad prawnych. Dodatkowo autor wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie tekstu na łamach „Images”, co jest możliwe po przejściu całego procesu recenzyjnego oraz redaktorskiego (double-blind review).
 5. Do zgłoszenia, zawierającego artykuł, abstrakt i bibliografię (uzupełnioną o numery DOI cytowanych tekstów), należy dołączyć tytuł, biogram oraz słowa kluczowe (prosimy o podanie maksymalnie sześciu) w dwóch językach (polskim i angielskim). Streszczenie (mające objętość od 800 do 1000 znaków ze spacjami) należy dołączyć tylko w języku angielskim. Jeżeli tekst powstał w języku angielskim, wszystkie dodatkowe elementy należy nadesłać również w języku angielskim. Autorzy mają obowiązek umieszczenia numeru profilu ORCID (Open Research and Contributor ID), który umożliwia śledzenie dorobku naukowego w internecie oraz podanie w biogramie swojej afiliacji. Prosimy o formułowanie noty o autorze (biogramu) w trzeciej osobie liczby pojedynczej.
 6. Jeśli tekst dotyczy konkretnych twórców filmowych lub dzieł, autor powinien umieścić wśród słów kluczowych nazwisko reżysera oraz tytuł filmu.
 7. Jeśli autor korzysta z jakichkolwiek zdjęć lub grafik urozmaicających lub będących częścią składową jego pracy, należy zaznaczyć, kto jest twórcą załączanych materiałów. wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich odnośnie do nadesłanego materiału ilustracyjnego ponoszą autorzy artykułów.
 8. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w artykułach stosownych poprawek redakcyjnych.
 9. Po zapoznania się z treściami recenzji naukowych, autor jest zobowiązany do wykonania swojej korekty w czasie, jaki wyznaczy mu redaktor danego tomu. Niewykonanie tego zalecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody autora na opublikowanie tekstu w niezmienionej formie.
 10. Autor nie otrzymuje honorarium za publikację artykułu, jak i nie obowiązuje go żadna opłata zgłoszeniowa.
 11. Zgłoszenie tekstu jest równoczesne z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych autora i informacji o artykule w bazach danych, w których „Images" jest indeksowane.
 12. Na życzenie autora wydawany jest mu nieodpłatnie jeden drukowany egzemplarz czasopisma „Images”, w którym znalazł się jego artykuł. Wszystkie teksty wchodzące w skład danego tomu można znaleźć na stronie internetowej czasopisma. Autor może rozporządzać plikiem ze swoim tekstem według własnego uznania.
 13. Wskazówki dotyczące zapisu tekstu głównego:
 • czcionka – Times New Roman, 12 punktów; interlinia 1,5; format docx
 • tytuły – kursywa
 • cytaty – cudzysłów: „abc def”
 • cytaty dłuższe niż trzy wersy – czcionka 10 punktowa, wyróżniony podwójną interlinią
 • cytaty wewnątrz innych cytatów – „abc «def» ghi”
 • nie należy wprowadzać niepotrzebnego formatowania (zwłaszcza pisania wersalikami); uwaga ta dotyczy również tytułu tekstu

14. Przypisy:

 • należy stosować przypisy dolne
 • czcionka – Times New Roman, 10 punktów, interlinia 1
 • łacińskie formy (np. ibidem, idem, cit.)
 • skróty – strona (s.) czy numer (nr)
 • przykład: L. Sorrel, Człowiek, który jest za tym wszystkim, „Film" 1989, nr 35, s. 12.

15. Bibliografia:

 • Należy stosować pełne nazwisko i imię (np. Adamczak Marcin, Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Przeobrażenia kultury audiowizualnej przełomu stuleci, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010).
 • Jeśli autor korzystał ze stron internetowych, jest zobowiązany do wskazania w przypisie pełnego do niej linku oraz podania daty dostępu: Książek Roman, Hollywood i konteksty, nr 59, „Dwutygodnik" 2011, https://www.dwutygodnik.com/artykul/2326-hollywood-i-konteksty.html (dostęp: 27.05.2022 r.).
 • Jeśli książka została zredagowana przez więcej niż trzech autorów, należy podać nazwiska tylko trzech pierwszych.
 • W przypadku cytowania artykułu z czasopisma krytycznego lub naukowego obowiązuje następujący zapis bibliograficzny: Kołodyński Andrzej, Zamknięty krąg, „Film” 1979, nr 15, s. 18-19.
 • Jeżeli czasopismo stosuje podwójną numerację (roczną i ciągłą), należy odnotować obie liczby w swoim spisie: Lubelski Tadeusz, Pisanie o filmie jako (zaniedbany) przedmiot badań, nr 85 (145), „Kwartalnik Filmowy” 2014, s. 246-249.
 • Konstruując bibliografię należy pamiętać, że w przypadku kilkudziesięciostronicowych artykułów z pism naukowych zaleca się podawanie wyłącznie strony, z której pochodzi dany cytat.

16. Wytyczne dotyczące cudzych utworów, zdjęć oraz innych materiałów graficznych:

 • Zgodnie z zasadami obowiązującymi Redakcję „Images" wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich odnośnie do nadesłanego materiału ilustracyjnego ponoszą autorzy artykułów.
 • Jedynymi formatami, w których Redakcja przyjmuje materiały wizualne jest TIFF, PNG, JPG lub JPEG.
 • Nieskompresowane zdjęcia powinny zostać załączone w wysokiej rozdzielczości (300 dpi). Najlepiej, aby ich waga przekraczała wartość 1 MB, a jeśli mają one zajmować całą stronę – powinny ważyć co najmniej 2,5 MB.
 • Zdjęcia (np. rysunku, mapy, wykresy) należy ponumerować i opatrzyć stosownym podpisem. Opisy zdjęć umieszczamy w osobnym pliku WORD.
 • Jeśli autorowi zależy na umieszczenie innych typów materiałów (np. animacji), jest zobowiązany do skonsultowania tego z redaktorami danego tomu.
 • Fotografie autorskie lub cytowane należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem fotografa, podać źródło oraz – jeśli taki istnieje – tytuł zdjęcia.
 • Każdy kadr filmowy należy podpisać tytułem filmu, imieniem i nazwiskiem reżysera w pełnym brzmieniu oraz krótkim opisem interpretującym scenę.
 • Artykuł w ostatecznej wersji powinien zawierać wszystkie cytowane ilustracje we właściwych miejscach oraz zawierać stosowne ich opisy, gdyż stanowi to wzór układu dla grafika redakcji „Images”. Dodatkowo prosimy o załączenie wszystkich materiałów wizualnych w osobnych plikach.

 

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla użytkowników PRESSto

(https://pressto.amu.edu.pl/index.php/index/about/privacy)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest rejestracja i udostępnianie publikacji na platformie czasopism naukowych PRESSto, zagwarantowanie bezpieczeństwa świadczonych usług, ulepszania usług, przesyłania informacji na wskazany adres e-mail (na podstawie Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 5. Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO, w przypadku gdy:
 • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wypełnienia celów wskazanych w punkcie 3.
 2. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.