Zasady etyki

Redakcja czasopisma naukowego „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” informuje o tym, że przestrzega zapisów Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), zasad dobrego obyczaju obowiązujących w praktyce naukowej oraz standardów etycznych ustalonych przez Committee on Publication Ethics (COPE). Redakcja „Images” potwierdza przestrzeganie zasad w deklaracji dostępnej na dole sekcji. Dodatkowo przestrzega przed takimi praktykami jak ghostwriting czy guest authorship, które stanowią realne zagrożenie dla rzetelności naukowej – etycznego fundamentu współczesnej nauki. Wszelkie przypadki takich praktyk będą demaskowane, a następnie podawane do wiadomości publicznej.

 

Zasady obowiązujące Redakcję:

 1. Kontrolowanie standardów etycznych – redakcja stale czuwa nad przestrzeganiem obowiązujących standardów i zasad etyki. Zapobiega również wszelkim praktykom godzącym w dobre imię czasopisma, recenzenta lub autora tekstu.
 2. Fair play – Redakcja podkreśla, że stanowczo sprzeciwia się wszelkim rodzajom dyskryminacji i żadne kwestie pozamerytoryczne nie mają wpływu na ocenę tekstów.
 3. Redakcja zobowiązuje się do poszanowania praw osobistych autorów oraz dba o ich renomę.
 4. „Images” jest czasopismem naukowym zapewniającym rzetelny i profesjonalny proces redakcyjny – nie tylko poprzez własny nadzór, ale również wyznaczanie osobnych, kompetentnych redaktorów poszczególnych tomów. W kontekście danych osobowych autorów dba o bezpieczeństwo podczas ich przetwarzania.
 5. W żadnych razie nie dopuszcza do sytuacji, w której pojawia się konflikt interesów. Przeciwdziała również niepożądanemu przepływowi informacji o jeszcze nieopublikowanych tekstach. Jedynymi osobami z dostępem do danych potrzebnych w procesie recenzyjnym i publikacyjnym są: sam autor tekstu, afiliowani recenzenci oraz redaktorzy.
 6. W przypadku wystąpienia jasnych dowodów na plagiat lub autoplagiat, fałszowanie danych badawczych, niewiarygodność autora albo jakiekolwiek naruszenie zasad etyki wydawniczej Redakcja nie przyjmie tekstu do dalszych etapów jego weryfikacji.
 7. Redakcja dba o terminowe publikowanie numerów czasopisma.

 

Zasady obowiązujące autora:

 1. Autor ma obowiązek zgłaszać jedynie własne, oryginalne artykuły z wyraźnie zaznaczonymi za pomocą cytatu odnośnikami do tekstów innych badaczy. Jeśli korzysta on w swojej pracy z wyników przeprowadzonych badań, jest zobowiązany zapewnić do nich późniejszy dostęp.
 2. W przypadku tekstów, nad którymi pracowało więcej badaczy, należy precyzyjnie wykazać wkład poszczególnych autorów w całokształt pracy. Istotne są informacje pozwalające rozróżnić, kto jest odpowiedzialny chociażby za koncept artykułu, przeprowadzanie badań, metodologię czy napisanie konkretnych części pracy.
 3. Autor jest zobowiązany do wymienienia w bibliografii załącznikowej najważniejszych publikacji, z których korzystał podczas pisania tekstu. Powinna ona dodatkowo zawierać numery DOI cytowanych artykułów.
 4. W przypadku wykrycia przez autora istotnych nieścisłości lub błędów merytorycznych w tekście już po jego wysyłce, należy natychmiast powiadomić o tym redaktorów danego tomu.

 

Zasady obowiązujące recenzenta:

 1. Afiliowany przez Redakcję recenzent powinien przedłożyć swoją recenzję w ustalonym terminie. Jeśli opóźnienie jest nieodzowne, należy poinformować o tym Redakcję.
 2. Wszystkie recenzowane prace oraz opinie na ich temat są ściśle poufne, zatem ujawnianie informacji o nich osobom trzecim (wyłączając uczestników procesu redakcyjnego) jest niedopuszczalne.
 3. Z założenia recenzja naukowa powinna być całkowicie obiektywna i oparta wyłącznie na merytorycznej ocenie badacza, będącego specjalistą w danym temacie. Wprowadzanie jakiejkolwiek personalnej krytyki stoi w sprzeczności z ideą pracy naukowej.
 4. Jeśli istnieje ku temu wyraźny powód, recenzent ma prawo zasugerować autorowi artykułu włączenie do bibliografii tekstów przez niego niezacytowanych, a takich które mogą potencjalnie zwiększyć wartość danej pracy.
 5. Recenzent powinien zaznaczyć w swojej opinii wszelkie niepokojące sygnały świadczące o możliwym podobieństwie analizowanej pracy do innych tekstów o tej samej tematyce.
 6. Zabrania się wykorzystywania recenzowanego tekstu przed jego opublikowaniem do własnych celów naukowych oraz czerpania z tego faktu innych korzyści.

Deklaracja Redakcji "Images" o przestrzeganiu powyższych zasad etyki.