O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma naukowego

„Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” ma na celu publikowanie oraz upowszechnianie badań dotyczących szeroko pojętej kultury audiowizualnej. Wśród zagadnień podejmowanych na łamach czasopisma znajduje się refleksja na temat filmu, telewizji oraz nowych mediów (w tym gier wideo), sztuk performatywnych, teatru i fotografii – ich wzajemnego oddziaływania na siebie oraz funkcjonowania w rzeczywistości społecznej. Na łamach „Images” znaleźć można teksty nadesłane zarówno przez polskich, jak i zagranicznych badaczy. Zespół redakcyjny akceptuje teksty w języku polskim i angielskim. Każdy numer czasopisma publikowany jest jednocześnie w wolnym dostępie na platformie PRESSto oraz w formie drukowanej.

Polityka otwartego dostępu i finansowanie

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty i bezpłatny dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z ideą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyspieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja nie pobiera od autorów tekstów opłat za zgłoszenie artykułu ani nie oferuje finansowej gratyfikacji za przyjęcie materiału do druku i jego późniejszą publikację. Działalność czasopisma jest finansowana ze środków Dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (Adam Mickiewicz University, Faculty of Polish and Classical Philology), a w ostatnim czasie również dzięki pomocy de minimis w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” (nr rejestracyjny wniosku: RCN/SP/0061/2021/1).

 Historia czasopisma

Czasopismo naukowe „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” publikowane jest od 2003 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. U swojego zarania ukazywało się w Collegium Europaeum Gnesnense, ale już po sześciu latach istnienia przejęte zostało przez Katedrę Filmu, Telewizji i Nowym Mediów (dziś Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych). Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma, (w latach 2003-2012) był prof. zw. dr hab. Marek Hendrykowski, twórca wzmiankowanej Katedry i Instytutu oraz powiązanego z nimi kierunku studiów (filmoznawstwo i kultura mediów). Redagowanie pisma stanowi ważny element działalności pracowników Instytutu. Obecnie (od 2012 roku) funkcję redaktora naczelnego pełni prof. UAM dr hab. Andrzej Szpulak. Edytorem czasopisma jest Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych. Od 2009 roku wszystkie numery czasopisma archiwizowane są i udostępniane za pośrednictwem strony internetowej pressto.amu.edu.pl.