O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Podstawowym celem „Images” jest publikacja i upowszechnianie badań dotyczących kultury audiowizualnej: filmu, telewizji, nowych mediów, sztuk performatywnych, teatru, fotografii oraz ich styku z innymi dziedzinami kultury i sztuki, a także z rzeczywistością społeczną. Publikujemy teksty nadesłane tak przez badaczy polskich, jaki i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem autorów z Europy Środkowej. Akceptujemy artykuły w języku polskim i angielskim, ale dopuszczamy także niemiecki i francuski.

Proces recenzji

Do oceny każdego numeru czasopisma „Images” powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej.

Recenzenci podpisują deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji, bądź jego odrzucenie. Recenzent wniosek o dopuszczenie do druku może uzależnić od skorygowania tekstu wedle sformułowanych przez siebie wskazań. W takiej sytuacji Redakcja przestawia mu tekst do ponownej oceny po wykonaniu poprawek przez autora.

Na łamach czasopisma „Images” (wersja pierwotna papierowa) co najmniej raz w roku podawana jest lista recenzentów.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Stali recenzenci

 • Jason Scott, Leeds Trinity University
 • Jill Daniels, University of East London
 • Matilda Mroz, University of Sussex, Brighton
 • Michael Stewart, Queen Margaret University, Edinburgh
 • Elsayed Elkilany, Qatar University
 • Fatima Chinita, Politécnico de Lisboa
 • Kamila Kuc, Coventry University
 • Nick Poulakis, National and Kapodistrian University of Athens
 • Barbara Giza, SWPS, Warszawa
 • Krzysztof Kornacki, Uniwersytet Gdański
 • Marek Haltof, Northern Michigan University
 • Maryla Hopfinger, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 
 • Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Mariola Marczak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Mariusz Guzek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Elodie Amandine Roy, The Glasgow School of Art
 • Laura Wilson, University of Manchester

Recenzenci współpracujący z czasopismem w 2020 roku:

 • Katarzyna Mąka-Malatyńska, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 • Tomasz Kłys, Uniwersytet Łódzki
 • Sebastian Konefał, Uniwersytet Gdański
 • Paweł Sitkiewicz, Uniwersytet Gdański
 • Arkadiusz Lewicki, Uniwersytet Wrocławski

Zasady etyki

 1. Redakcja czasopisma naukowego „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” przestrzega zapisów o Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm ) oraz zasad dobrego obyczaju obowiązujących w praktyce naukowej.
 2. Redakcja czasopisma przestrzega zasad podwójnie ślepej recenzji poszczególnych tekstów nadesłanych.
 3. Przeciwdziałanie ghost-writingowi:
  Redakcja czasopisma naukowego „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” stoi na stanowisku, że rzetelność naukowa stanowi etyczny fundament współczesnej nauki. Głównym przejawem jej łamania jest ghost writing i guest authorship.
 4. Autorzy nie mogą proponować Redakcji materiałów, które wcześniej ukazały się w tym samym kształcie w innych publikacjach naukowych.
 5. Autorzy tekstów przyjętych do druku w czasopiśmie „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” zobowiązani są do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w publikowany tekst. Należy podać afiliację współautora oraz kontrybucję [informację, kto jest autorem koncepcji, założeń i metod wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji].
 6. Odpowiedzialność za ewentualne złamanie zasad naukowej rzetelności ponosi autor tekstu. Wszelkie odkryte przejawy naukowej nierzetelności będą ujawniane (z powiadomieniem instytucji zatrudniającej autora, stowarzyszeń naukowych itd.). Przypadki łamania, bądź naruszania etycznych zasad w nauce wykryte podczas prac redakcyjnych będą dokumentowane.
 7. Redakcja zwraca się o przygotowanie recenzji do osób, których interesy nie stoją w sprzeczności z interesami pisma i autorów.
 8. Redakcja przestrzega zasady poufności w korespondencji pomiędzy Redakcją a recenzentami i autorami.
 9. Redakcja dba o przestrzeganie obiektywności w procesie recenzji artykułów proponowanych do publikacji.
 10. Redakcja „Images” nie udostępnia tekstów osobom trzecim oraz innym redakcjom do przedruku bez zgody autora.
 11. Redakcja nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych autorów i recenzentów.
 12. Redakcja pisma zobowiązuje się także do ujawniania konfliktów interesów oraz do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i pomocy w ewentualnych śledztwach dotyczących łamania praw autorskich.

Finansowanie

Finansowane ze środków Dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Redakcja nie pobiera od autorów tekstów opłat za zgłoszenie, opracowanie ani publikację ich artykułów.

Historia czasopisma

Czasopismo „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” ukazuje się od 2003 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, początkowo w Collegium Europaeum Gnesnense, a od 2009 r. w Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów. Od roku 2011 pismo współpracuje ściśle z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi. Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym „Images” był prof. dr hab. Marek Hendrykowski, zaś od 2012 funkcję tę pełni prof. UAM dr hab. Andrzej Szpulak.
Tematyka dotychczas opublikowanych numerów pisma obejmuje całe spektrum zagadnień związanych z kulturą audiowizualną, od jej związków z antykiem do kwestii kultury produkcji, od poetyki obrazu czarno-białego do nadużyć w reprezentacjach Holokaustu, od ikony kultury popularnej do panoramy współczesnego dokumentu środkowoeuropejskiego.