Joseph Green, producent polskich filmów jidyszowych

Main Article Content

Abstrakt

Włodek Roman, Joseph Green, producent polskich filmów jidyszowych [Joseph Green, producer of Polish Yiddish-language films]. „Images” vol. XXVI, no 35. Poznań 2019. Adam Mickiewicz University Press. Pp. 77–101. ISSN 1731-450X. DOI 10.14746/i.2019.35.04.


Joseph Green (1900–1996), born Josef Chaim Grinberg in Łódź, was one of the most important producers of films in Yiddish. At the beginning of the sound era in the United States, he worked on dubbing in Yiddish for Jewish films, including Joseph in the Land of Egypt. He received a copy of the film as a royalty, which he then used with great success. The money helped him produce four Jewish films in Poland between 1936 and 1938: Yiddle with His Fiddle, The Jester, Little Mother and A Letter to Mother. Green left Poland in the spring of 1939. When the world of Shtetls – evoked by him – disappeared as a result of the Second World War, he ceased making films.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
A Wander through the Themes
Biogram autora

Roman Włodek

dr nauk humanistycznych, teatrolog i filmoznawca, pracuje w Zakładzie Polskiego Słownika Biograficznego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się historią filmu polskiego i żydowskiego oraz biografistyką. Jest autorem haseł i artykułów biograficznych m.in. w Encyklopedii Krakowa (2000), Encyklopedii kina (2003) i Polskim słowniku biograficznym (od 2004). Publikował w pracach zbiorowych, m.in. Galicyjskie spotkania (2004, 2005, 2007), Autorzy filmu polskiego (2004, 2007), Gefilte film (2008, 2009), Galicja (2017), ponadto w periodykach, m.in. w „Dialogu”, „Images”, „Kinie”, „Kwartalniku Filmowym”, „Midraszu” i „Pamiętniku Teatralnym”. Autor książek: Na początku było „Le’chajim”. Bardzo krótka historiakina żydowskiego (2013), 100 lat Marzenia. Historia kina w Tarnowie (2013), Jadwiga Andrzejewskana scenie i ekranie (2018, drugie wyd. 2019) oraz (wraz z Barbarą Gierszewską) antologię recenzji Od „Sodomy i Gomory” do „Pépé le Moko” (2013). ORCID 0000–0001–9857–7761.

Bibliografia

 1. Akta miasta Łodzi, księgi ludności stałej z lat 1903–1931 (sygn. 10057, sygn. 10460); Spis ludności z lat 1916–1921, Archiwum Państwowe w Łodzi, sygn. 24628
 2. aw., Kim jest Molly Picon?, „Film” 1936, nr 9
 3. B.W., Nowy film „Jidl mitn fidl” to „chluba” polskiej produkcji. Kompromitacja X Muzy, „Echo”1936, nr 233
 4. Błazen, „Prawda o Filmie” 1937, nr 7
 5. Caplan D., Nomadic Chutzpah: The Vilna Troupe’s Transnational Yiddish Theatre Paradigm, 1915–1935, „Theatre Survey” 2014, z. 3
 6. „Chwila” 1933, nr 5134
 7. „Chwila” 1933, nr 5135
 8. „Chwila” 1934, nr 5347
 9. Der najer jidiszer film „Jidl mitn fidl” (Nowy film jidyszowy „Judel gra na skrzypcach”), „Literarisze Bleter” 1936, nr 39
 10. Don Bosco, „Kino” 1937, nr 10
 11. „Dziennik Białostocki” 1939, nr 95
 12. Edga., „Yiddle With His Fiddle” (Polish Made), „Variety” 1937, nr 4
 13. „Expresss Wieczorny Ilustrowany” 1933, nr 327
 14. „Film” 1936, nr 1
 15. „Film” 1936, nr 13
 16. „Film” 1936, nr 17
 17. „Film” 1938, nr 30
 18. „Film” 1939, nr 7
 19. „Film” 1939, nr 9–10
 20. Finkelstein J., W towarzystwie Eliszewy i Mali Picon (Korespondencja własna „Chwili”),
 21. „Chwila” 1931, nr 4544
 22. Freedland M., Joseph Green. Yiddisher poppa, „The Guardian” (London), nr z 4 lipca 1996
 23. Goldberg J.N., Laughter through Tears. The Yiddish Cinema, Rutherford, Madison, Teaneck, London, Toronto 1983
 24. Goldman E.A., Visions, Images, and Dreams. Yiddish Film Past and Present, Ann Arbor 1983
 25. Gross N., Film żydowski w Polsce, przeł. A. Ćwiakowska, Kraków 2002
 26. Halo! Tu Ameryka. Ameryka o Polsce: „Love of A Kingdom” („Miłość lub Królestwo”); „Der Purymspieler”, „Prawda o Filmie” 1938, nr 1
 27. Helman A., Autor, [w:] Słownik pojęć filmowych, t. III, pod redakcją A. Helman, Wrocław 1992
 28. Hoberman J., Bridge of Light. Yiddish Film Between Two Worlds, Hanover, London 2010
 29. Igel E., Film żydowski. „List do matki” – Kino Marysieńka, „Chwila” 1939, nr 7170 „Ilustrowana Republika” 1939, nr 70
 30. Informator m. Łodzi z Kalendarzem na rok 1920. Spis firm handlowo-przemysłowych w Łodzi z podziałem na branże w porządku alfabetycznym, Łódź [1920]
 31. J.B., La Colonie scolaire, „L’Univers Israélite” 1936, nr 33
 32. J. St., Śmiej się pajacu… Reportaż z atelier, „Kino” 1937, nr 33
 33. K., Komisfilm – Jasna 24, „Wiem Wszystko” 1937, nr 8
 34. Komunikat prasowy Związku Dziennikarzy i Publicystów Filmowych o konferencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w sprawie tematyki filmowej krajowej produkcji, „Aktualności” 1939, nr 1
 35. Korotkij W.M., Opieratory i reżissiery russkogo igrowogo kino 1897–1921. Biofilmograficzeskij sprawocznik, Moskva 2009
 36. Krajewska H., Życie filmowe Łodzi w latach 1896–1939, Warszawa–Łódź 1992
 37. Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt getto 1941–1944, t. III: 1943, opracowanie i redakcja naukowa: J. Baranowski et al., Łódź 2009
 38. Leyko M., Teatr Icchoka Zandberga, [w:] Łódzkie sceny żydowskie. Studia i materiały, pod redakcją M. Leyko, Łódź 2000
 39. Loeb T., Skilled Gast Triumphs in Yiddish Film, „Oakland Tribune” 1945, nr 184
 40. Łapińska A., Kina białostockie w okresie międzywojennym, [w:] Białystok w 80-leciu, pod redakcją C. Kukli, Białystok 2000
 41. „Mitteilungsblatt der Stadt Warschau / Dziennik Obwieszczeń Miasta Warszawy” 1941, nr 15
 42. M.K. [M. Kanfer], Morris Schwarz jako Towje Mleczarz, „Nowy Dziennik” 1935, nr 356
 43. Moasi [M. Kanfer], Z ekranu: „Dybuk”, „Nowy Dziennik” 1937, nr 259
 44. „Nasz Przegląd” 1935, nr 285
 45. Ostrzeżenie przed kiczem filmowym, „Gazeta Polska” 1934 nr 88
 46. Pevner Ch., Joseph Green, the Visionary of the Golden Age, [w:] When Joseph Met Molly. A Reader on Yiddish Film, red. S. Paskin, Nottingham 1999
 47. Picon M., Fiddling in Old Kazmierz, „The New York Times” 1937, nr 10
 48. Picon M. (i J.B. Grillo), Molly!, New York 1980
 49. „Piętro wyżej” po żydowsku, „Film” 1938, nr 25
 50. Podręczny rejestr handlowy, Łódź [1926]
 51. Pollock A., Jacob Ben-Ami Offers „We Will Live” at Jewish Folk Theater, „The Brooklyn
 52. Daily Eagle”, nr z 20 grudnia 1944
 53. Riss H., Żydowscy artyści z Polski w Berlinie, przeł. Małgorzata Leyko, [w:] Teatr żydowski w Polsce, pod red. A. Kuligowskiej-Korzeniewskiej i M. Leyko, Łódź 1998
 54. (r–s.), W drodze z Palestyny do Moskwy. Przy czarnej kawie Mali Pikon i J. Kalichem, „Nasz Przegląd” 1933, nr 147
 55. Szydłowska M., Z dziejów żydowskich widowisk rozrywkowych we Lwowie przed 1945, „Pamiętnik Teatralny” 2014, z. 1–2
 56. Szydłowska M., Ze Lwowa w filmowy świat, „Przegląd Polski” (Nowy Jork) nr z 3 grudnia 2010
 57. The American Film Institute Catalog. Within our Gates: Ethnicity in American Feature Films, 1911–1960, red. A. Gevinson, Berkeley 1997
 58. „Wiadomości Filmowe” 1935, nr 12
 59. Włodek R., Bezdomni. Motyw emigracji w filmach jidyszowych, [w:] Przestrzeń w kulturze współczesnej: literatura, teatr, film, red. D. Mazur i B. Morzyńska--Wrzosek, Bydgoszcz 2016
 60. Włodek R., Na początku było „Le’chajim”. Bardzo krótka historia kina żydowskiego, Szczecin 2013
 61. Włodek R., Wileńska opowieść, „Midrasz” 2011, nr 4
 62. Yiddish Stars in New Film, „The Pittsburgh Press” 1939, nr 136
 63. Zajiček E., Poza ekranem. Kinematografia polska 1918–1991, Warszawa 1992
 64. Zdarzenia i wypadki ubiegłej doby, „Echo” 1933, nr 346