Transfiguracja – Piękna złośnica Jacques’a Rivette’a w świetle mimo-sekularnej myśli o filmie i mediach światłowodowych
PDF

Słowa kluczowe

Jean-Luc Nancy
La Belle Noiseuse
Jacques Rivette
post-secular studies
theory of film
christianity

Jak cytować

Bohdziewicz , J. (2021). Transfiguracja – Piękna złośnica Jacques’a Rivette’a w świetle mimo-sekularnej myśli o filmie i mediach światłowodowych. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 30(39), 95–118. https://doi.org/10.14746/i.2021.39.05

Abstrakt

The essay is an interpretation of the film by Jacques Rivette La Belle Noiseuse (1991) within the context of post-secular studies. The sketch is inspired primarily by the writings of Martin Heidegger and Jean-Luc Nancy, and it also corresponds with the Bible and biblical studies. The author describes the creative process shown in the film as an act of salvation which occurs between the painter and his model. The hiding of the resulting image is understood here in relation to the passion, cross and burial of Jesus which brings the hope for a liberated life and “the new creation”. The film is made in a very consistent way, which opens up the perspective of crossing the world of images, paintings and classical films (the world of stage), towards the art of mutual respect (the world of interface). Rivette’s work contains a multitude of relevant observations and indications regarding psychology, religion and culture, but it also reveals the possibility of a new way of thinking about film and the media, close to Nancy’s post-metaphysical thought.

https://doi.org/10.14746/i.2021.39.05
PDF

Bibliografia

Agamben G., Byt specjalny, przeł. M. Kwaterko, [w:] G. Agamben, Profanacje, Warszawa 2006, s. 71–77

Balzac H., Nieznane Arcydzieło, przeł. J. Rogoziński, Warszawa 2009

Bednarek-Bohdziewicz A., Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w później twórczości Adama Mickiewicza, Gdańsk 2019

Bielik-Robson A., „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Kraków 2008

Bogalecki P., Szczęśliwe winy teolingwizmu. Polska poezja po roku 1968 w perspektywie postsekularnej, Kraków 2016

Bohdziewicz J., Ferment albo czas przepełniony. Archeologia negatywna i chrześcijaństwo, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2020, nr 1–2, s. 161–168

Bohdziewicz J., Przeświecenie – o wizjach elektralnych i dalej (pilot), [w:] Widzialność wyzwolona, red. A. Gwóźdź, N. Gruenpeter, Warszawa 2018, s. 68–85

Bonhoeffer D., Wybór pism, przeł. A. Morawska, Warszawa 1970

Calasso R., Nienazwana teraźniejszość, przeł. J. Ugniewska, Gdańsk 2019

Caputo J.D., The Weakness of God. A Theology of the Event, Bloomington 2006

Colebrook C., Jean Luc Nancy, [w:] Film, Theory and Philosophy. Key thinkers, red. F. Coleman, Montreal 2009

Czaja D., Zagadka arcydzieła. Balzak i Rivette, „Kwartalnik Filmowy” 2009, nr 65, s. 129–146

Dopart M., Czy kino może nawrócić? Wokół „Pasji” Mela Gibsona, Kraków 2004

Drzewo poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach, red. P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba, Katowice 2012

Ehrman B.D., Naśladowcy Jezusa. Prawda i fałsz. Piotr, Paweł i Maria Magdalena, przeł. P. Hejmej, Warszawa 2010

Elsaesser T., Around painting and the „End of Cinema”: A propos Jacques Rivette’s La Belle Noiseuse, [w:] T. Elsaesser, European Cinema. Face to Face with Hollywood, Amsterdam 2005, s. 165–176

Flusser V., Gest wideo, przeł. A. Gwóźdź, [w:] Pejzaże audiowizualne. Telewizja, wideo, komputer, red. A. Gwóźdź, Kraków 1997, s. 229–233

Gauchet M., Le désenchantement du monde. Une historie politique de la religion, Paris 1985

Gumbrecht H.U., Production of Presence: What Meaning Cannot Convey, Stanford 2004

Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Warszawa 1977

Heidegger M., Koniec filozofii i zadanie myślenia, przeł. K. Michalski, [w:] Drogi współczesnej filozofii, red. M.J. Siemek, Warszawa 1978, s. 202–222

Heidegger M., Tylko Bóg mógłby nas uratować (wywiad udzielony przez Martina Heideggera tygodnikowi „Der Spiegel” 23 września 1966 roku), przeł. M. Łukasiewicz, „Teksty” 1977, nr 3, s. 142–161

Ibsen H., W dniu zmartwychwstania, przeł. E. Rayner, Złoczów 1901

Jarzyńska K., Literatura jako ćwiczenie duchowe. Dzieło Czesława Miłosza w perspektywie postsekularnej, Kraków 2018

Kearney R., Anatheism: Returning to God After God, New York 2010

Kearney R., The God Who May Be: A Hermeneutics of Religion, Bloomington 2001

Kempna-Pieniążek M., Formuły duchowości w kinie najnowszym, Katowice 2013

Kołoczek Ł., Być czyli mieć. Próba transpozycji projektu „Przyczynków do filozofii” Martina Heideggera, Kraków 2016

Latour B., „Thou Shall Not Freeze-Frame”, or, How Not to Misunderstand the Science and Religion Debate, [w:] Science, Religion and the Human Experience, red. J.D. Proctor, Oxford 2005, s. 27–48

Lévinas E., O Bogu, który nawiedza myśl, przeł. M. Kowalska, Kraków 2008

Lis M., To nie jest Jezus. Filmowe apokryfy XXI wieku, Opole 2019

Marion J.L., Bóg bez bycia, przeł. M. Frankiewicz, Kraków 1996

Matuszek G., „Gdy wstaniemy z martwych” – epilog dramatyczny Henryka Ibsena, „Wielogłos” 2018, nr 2, s. 1–13

McMahon L., Evidence (Nancy), [w:] The Routledge Encyclopedia of Film Theory, red. E. Branigan, W. Buckland, London 2015

Miłosz Cz., Esse [w:] Cz. Miłosz, Wiersze wszystkie, Kraków 2015, s. 392

Morrey D., Open wounds. Body and image in Jean-Luc Nancy and Claire Denis, „Film-Philosophy” 2008, nr 12, s. 10–31

Nancy J.L, La Déclosion. Déconstruction du christianisme I, Paris 2005

Nancy J.L., L’Adoration. Déconstruction du christianisme II, Paris 2010

Nancy J.L., L’Evidence du film. Abbas Kiarostami, Bruxelles 2001

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, opr. Benedyktyni Tynieccy, Poznań 2003

Puczydłowski M., Religia i sekularyzm. Współczesny spór o sekularyzację, Kraków 2017

Rilke R.M., Odmiana, [w:] R.M. Rilke, Odziany światłem. Wiersze rozproszone i pośmiertne z lat 1906–1926, przeł. B. Antochewicz, Wrocław 1991, s. 66

Rosik M., Interpretacja Janowej narracji o otwartym grobie (J 20,1-18) w świetle mitu o rajskim ogrodzie, „Collectanea Theologica” 2004, nr 1, s. 39–63

Sekretne światy Jacquesa Rivette’a, red. R. Syska, Kraków 2017

Sławek T., Ratujące niebezpieczeństwo postsekularyzmu. Słowo wstępne, [w:] Drzewo poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach, red. P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba, Katowice 2012, s. 9–24

Steiner G., Rzeczywiste obecności, przeł. O. Kubińska, Gdańsk 1997

Tillich P., Męstwo bycia, przeł. H. Bednarek, Paris 1983

Wiles M.M., Jacques Rivette, Chicago 2012