Religious and quasi-religious attitudes in four Polish documentaries from 2008–2019
PDF (English)

Słowa kluczowe

Polish film
documentary
religious film
transcendental style
Romanticism
paradigm of Romanticism
religion in film
Roberta Grossman
Who Will Write Our History
Beata Dzianowicz
Kites
Anna Zamecka
Communion
Tomasz Sekielski
Tell No One

Jak cytować

Kopczyński, K. (2021). Religious and quasi-religious attitudes in four Polish documentaries from 2008–2019. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 30(39), 139–155. https://doi.org/10.14746/i.2021.39.07

Abstrakt

The paper aims to present different ways of showing religious and quasi-religious attitudes in contemporary Polish documentaries. The discussion is based on four feature-length films: Kites by Beata Dzianowicz (2008), Communion by Anna Zamecka (2016), Who Will Write Our History by Roberta Grossman (2018), and Tell No One by Tomasz Sekielski (2019). The author evaluates the methodological usefulness of reflection in the documentary of the “religious film” category used in Polish research and the concept of “transcendent(al) style” taken from Paul Schrader’s book. Occasionally touching upon the question of the relationship with audiences, the author also mentions the paradigm of Polish Romanticism present in contemporary culture.

https://doi.org/10.14746/i.2021.39.07
PDF (English)

Bibliografia

Aitken I. (ed.), Encyclopedia of the Documentary Film, vol. 1, New York – London 2006

Barnouw E., Documentary: A History of the non-fiction film, New York – Oxford 1993

Barsam R.M., Non-fiction Film: A critical history revised and expanded, Indianapolis 1992

Beres W., Burnetko K., Marek Edelman. Życie. Po prostu, Warszawa 2008

Coates P., Cinema, Religion and the Romantic Legacy, Burlington 2003

Czyżewska B., Rodzina, której nie ma, “Vogue” 2019, 3.02, <https://www.vogue.pl/a/rodzina-ktorej-nie-ma>, accessed 6.12.2020

Deacy Ch., Ortiz W., Gaye, Theology and Film: Challenging the sacred/secular divide, Oxford 2008

Ellis J.C., McLane B.A., A New History of Documentary Film, New York – London 2011

Grzywacz R. SJ, Krucha podmiotowość, czyli o sporze na gruncie Lévinasowskiej i Ricoeurowskiej filozofii człowieka oraz niektórych jego implikacjach dla rozumienia zdrowia psychicznego, „Logos i Ethos” 2018, no. 2 (48), DOI: http://doi.org/10.15633/lie.2786

Hendrykowska M. (ed.), Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), Poznań 2015

Herzogenrath B. (ed.), Film as Philosophy, Minneapolis 2017

Jazdon M., Mąka-Malatyńska K. (eds.), Zobaczyć siebie. Polski film dokumentalny przełomu wieków, Poznań 2011

Johnson R.K. (ed.), Reframing Theology and Film: New focus for an emerging discipline, Michigan 2007

Kempna-Pieniazek M., Formuły duchowości w kinie najnowszym, Katowice 2013

Kłys T., Filmy (nie)religijne. Miedzy słowem a obrazem: księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu profesor Eweliny Nurczynskiej-Fidelskiej, eds. M. Jakubowska, T. Kłys, B. Stolarska, Kraków 2005, pp. 176–192

Konefał S.J., Zelent M., Kornacki K. (eds.), Sacrum w kinie dekadę później, Gdańsk 2013

Kopczynski K., Nowe tendencje w dystrybucji filmów dokumentalnych w Polsce końca II dekady XXI wieku, [in:] Dystrybucja filmowa. Od kina do streamingu, eds. S. Rogowski, A. Wróblewska, Warszawa 2020, p. 117–128

Kopczyński K., Paradygmat polskiego romantyzmu w uniwersum filmowym, Kraków 2021

Lis M., Przed i po „Dekalogu”. Spojrzenie na polska religijność, [in:] Zobaczyć siebie. Polski film dokumentalny przełomu wieków, eds. M. Jazdon, K. Mąka-Malatyńska, Poznań 2011, pp. 51–60

Lis M., Garbicz A. (eds.), Światowa encyklopedia filmu religijnego, Kraków 2007

Lute A., Poszukiwanie transcendencji w kinie polskim dwudziestego pierwszego wieku, „Ethos” 2010, no. 1 (89), pp. 139–147

Marczak M., Poetyka filmu religijnego, Kraków 2000

Mąka-Malatyńska K. (ed.), Theory of Practice: Kieślowski, Łozinski, Wiszniewski, Królikiewicz, Żebrowski, Łódz 2019

Morstin-Popławska A., Jak daleko stad do raju? Religia jako pamieć w polskim filmie fabularnym, Kraków 2010

Nichols B., Introduction to Documentary, Indianapolis 2010

Plantinga C., Moving pictures and the rhetoric of non-fiction film: two approaches, [in:] Post-Theory: Reconstructing film studies, eds. D. Bordwell, N. Carroll.

Madison, WI, 1996, pp. 307–324

Plate S.B., Religion and Film: Cinema and re-creation of the world. London – New York 2010

Przylipiak M., Filmy religijne, [in:] Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), ed. M. Hendrykowska, Poznań 2015, p. 542–546

Przylipiak M., Poetyka kina dokumentalnego, Gdansk – Słupsk 2004

Przylipiak M., Kornacki K. (eds.), Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie, Gdańsk 2002

Renov M. (ed.), Theorizing Documentary, New York – London 1993

Ricoeur P., “Hermeneutyka świadectwa”. Nazwać Boga. Teksty Paula Ricoeura, trans. R. Grzywacz, Kraków 2011

Schrader P., Transcendental Style In Film: Ozu, Bresson, Dreyer, Berkeley, Los Angeles – London 1972

Stanczyk M., Doświadczenie transcendencji – współczesne kino religijne, „Kwartalnik Filmowy” 2016, no. 86

Wieczorek B. (ed.), Teologia i film. Perspektywy badawcze, Kraków 2017

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.