Dystrybucja filmów zagranicznych w Ludowej Republice Chorwacji na tle polityki kulturalnej Jugosławii (1944-1963)
PDF

Słowa kluczowe

film distribution
Yugoslavia
People's Republic of Croatia
United States
USSR
cinematography
cultural policy

Jak cytować

Gluba, J. (2023). Dystrybucja filmów zagranicznych w Ludowej Republice Chorwacji na tle polityki kulturalnej Jugosławii (1944-1963). Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 32(41), 221–235. https://doi.org/10.14746/i.2022.41.13

Abstrakt

The subject of this article is the distribution of foreign films in the People’s Republic of Croatia in 1944-1963 against the background of Yugoslavia’s cultural policy. The author considers as foreign films those that were not made in Yugoslavia or in the production or co-production of Yugoslav studios. The article aims to show in a cross-sectionally way the trends that led to the import of films into Yugoslavia from specific countries. These tendencies were shaped primarily by political factors, which are also pointed out in the article.

https://doi.org/10.14746/i.2022.41.13
PDF

Bibliografia

godina jugoslovenskog filma 1945–1965, red. D. Kosanović, Beograd 1966

Benson L., Jugosławia. Historia w zarysie, tłum. B. Gutowska-Nowak, Kraków 2011

Doknić B., Kulturna politika Jugoslavije 1946–1963, Beograd 2013

Enciklopedija Jugoslavije, red. M. Krleža, Zagreb 1960

Goulding D., Liberated Cinema: The Yugoslav Experience, 1945–2001, Bloomington 2003

Hollywood u punoj krizi, „Filmski Pregled” 1948, nr 20–21, s. 14

Istina o američkom filmu u bojama, „Filmski Pregled” 1948, nr 2, s. 13

Jakovina T., Socijalizam na američkoj pšenici (1948–1963), Zagreb 2002

Janjetović Z., Od „Internacionale” do komercijale. Popularna kultura u Jugoslaviji 1945–1991, Beograd 2011

Knezović Z., Obilježja boljševizacije hrvatske kulture (1945–1947), „Časopis za Suvremenu Povijest” 1992, nr 1, s. 101–133

Kinematografija i radiodifuzija u 1953 godini (Prosveta, nauka i kultura – 1954, sveska 16), HDA (Chorwackie Archiwum Państwowe), Udruženje kinematografa NRH, fond 1340, teczka 2

Kinematografija u Narodnoj Republici Hrvatskoj godine 1947, „Filmski Pregled” 1948, nr 1, s. 3–4

Kosanović D., Pregled posleratnog uvoza filmova po zemljama porekla (1944–1964), [w:] 20 godina jugoslovenskog lma 1945–1965, red. D. Kosanović, Beograd 1966, s. 84

Neka im!, „Filmski Pregled” 1948, nr 3

Osnovni zakon o filmu, „Službeni list”, 18.04.1956

Pająk P., Arcydzieła chorwackiego filmu fabularnego, Warszawa 2018

Pirjevec J., Tito, tłum. J. Pomorska, J. Sławińska, Warszawa 2018

Pogačić V., Jedan živi muzej, [w:] 20 godina jugoslovenskog filma 1945–1965, red. D. Kosanović, Beograd 1966, s. 22

Rezolucija konferencije filmskih radnika povodom klevetničke kampanije protiv FNRJ, „Filmski Pregled” 1949, nr 3, s. 2–3

Simić P., Tito. Zagadka stulecia, tłum. D. Ćirlić-Straszyńska, D.J. Ćirlić, Wrocław 2009

Stys H., V Kongres Komunistycznej Partii Jugosławii w 1948 roku i jego znaczenie, „Historia i Polityka: wiek XX” 2005, nr 4, s. 115–224 https://doi.org/10.12775/HiP.2006.004 DOI: https://doi.org/10.12775/HiP.2006.004

Škrabalo I., Između publike i države. Povijest hrvatske kinematogra je 1896–1980, Zagreb 1984

Volk P., Istorija jugoslovenskog filma, Beograd 1986

Vučetić R., Koka-kola socijalizam, Beograd 2016

Wojnicki J., Pomiędzy państwem unitarnym a unią państwową – funkcjonowanie państwa jugosłowiańskiego (1918–2006), „Studia Politologiczne” 2009, nr 14, s. 179–201 [online]

Zacharias M.J., Komunizm, federacja, nacjonalizmy: system władzy w Jugosławii 1943–1991: powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa 2004