"Patrzył na wszystko jakby przez wizjer" - fotografia w "Walcu z Baszirem" Ariego Folmana
PDF

Słowa kluczowe

Ari Folman
Waltz with Bashir
photography
trauma
Sabra and Shatila massacre

Jak cytować

Powierska, A. (2015). "Patrzył na wszystko jakby przez wizjer" - fotografia w "Walcu z Baszirem" Ariego Folmana. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 16(25), 125–131. https://doi.org/10.14746/i.2015.25.10

Abstrakt

“He looked at everything as if through an imaginary camera” – Photography in Ari Folman’s Waltz with Bashir

 

The article analyzes the theme of photography in Ari Folman’s Waltz with Bashir (2008). It shows the relation between photography and narration as well as similarities between the way the photographic medium functions and the mechanisms of trauma. The author points out that Folman’s documentary film uses the theme of photography as a metaphor for the characters’ emotional distance to what they experience.

https://doi.org/10.14746/i.2015.25.10
PDF

Bibliografia

B. Nuwayhed al-Hout, Counting the Victims, w: B. Nuwayhed, Sabra and Shatila. September 1982, London and Ann Arbor 2004, s. 275–296.

B. Dudek, Zaburzenie po stresie traumatycznym, Gdańsk 2003, s. 17.

R. Barthes, Rhetoric of the Image, w: Visual Culture: The Reader, ed. J. Evans, S. Hall, London 1999, s. 33.

M. Michałowska, Niepewność przedstawienia. Od kamery obskury do współczesnej fotografi i, Kraków 2004, s. 25.

J. Berger, Użycia fotografi i, w: idem, O patrzeniu, przeł. S. Sikora, Warszawa 1999, s. 84.

R. Yosef, The Politics of Loss and Trauma in Contemporary Israeli Cinema, New York 2011, s. 3.

D. Tomaszczuk, Patrząc przez aparat nie czujesz emocji, nabierasz dystansu. Trzeba się pilnować – mówi fotoreporter Sławek Kamiński, http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,15694441,Patrzac _przez_aparat_nie_czujesz_emocji_nabierasz.html [dostęp: 06.06.2014].

M. Hirsch, Surviving Images: Holocaust Photographs and the Work of Postmemory, „The Yale Journal of Criticism” 2001, vol. 14, nr 1; R. Yosef, The Politics of Loss and Trauma in Contemporary Israeli Cinema, s. 15.

J. Leociak, Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji, Warszawa 2009, s. 247–248.

M. Hirsch, Projected Memory: Holocaust Photographs in Personal and Public Fantasy, w: Acts of Memory: Cultural Recall in the Present, ed. M. Bal, J. Crewe, L. Spitzer, Hanover 1999, s. 8.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.