Formy zagospodarowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa po zmianie przepisów z 2016 roku
PDF

Słowa kluczowe

mienie Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
formy zagospodarowania mienia
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
regulacje prawne

Jak cytować

Suchoń, A. (2018). Formy zagospodarowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa po zmianie przepisów z 2016 roku. Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), 13–30. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.1

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie wpływu zmian w przepisach prawa, w szczególności wprowadzonych ustawą z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, na formy rozwój nieruchomości, a w szczególności określenie, które z tych form dominują, oraz wskazanie uwarunkowań prawnych związanych z ich funkcjonowaniem. Odnotowano m.in. znaczny spadek sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w porównaniu z latami 2009–2014, przy jednoczesnym wzroście powierzchni dzierżawionych gruntów rolnych. Zmiany przepisów wzmocniły więc rolę leasingu w stosunkach z obszarami wiejskimi. Ponadto Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma większe uprawnienia przy sprzedaży nieruchomości rolnej ze Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie tylko przed, ale także po zawarciu umowy sprzedaży. To samo dotyczy wykonywania prawa pierwokupu udziałów w spółkach posiadających majątek rolny.

https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.1
PDF

Bibliografia

ANR (2014), Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2014 r., Agencja Nieruchomości Rolnych, www.anr.gov.pl [dostęp: 10.12.201].

ANR (2016), Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2016 r., Agencja Nieruchomości Rolnych, www.kowr.gov.pl [dostęp: 10.12.2017].

Bednarek M. (2016), Nowe przepisy o ustroju rolnym – motywy i koncepcja legislacyjna w aspekcie konstytucyjnym, „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 4.

Ciaian P., Kancs A., Swinnen J., Van Herck K., Vranken L. (2012), Rental Market Regulations for Agricultural Land in EU Member States and Candidate Countries, Brussels, http://aei.pitt.edu/58518/1/Factor_Markets_15.pd [dostęp: 23.09.2017].

Doliwa A. (2000), Jeszcze w sprawie powierniczego statusu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Rejent” nr 2.

Iwaszkiewicz P. (2018), Komentarz do art. 39 c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w: P. Czechowski (red.), Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz, Warszawa.

Jurcewicz A. (2017), Wpływ ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na kształtowanie ustroju rolnego – zagadnienia wybrane, „Studia IuridicaAgraria” t. XV.

KOWR (2018), Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2017 roku, Warszawa.

Lichorowicz A. (2005), W kwestii modelu prawnego instytucji kształtujących struktury gruntowe w rolnictwie (studium prawnoporównawcze), „Studia Iuridica Agraria” t. 5.

Litwiniuk P. (2017), Ewolucja rozwiązań normatywnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, „Studia Iuridica Agraria” t. XV.

Michałowski R. (2016), Nowy kształt przetargu pisemnego przy sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Studia Iuridica Agraria” t. XIV.

Pisuliński J. (2016), O niektórych osobliwościach obrotu nieruchomościami rolnymi, „Rejent" nr 5.

Prutis S. (1998), Restrukturyzacja i prywatyzacja rolnictwa państwowego, w: S. Prutis (red.), Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej, Białystok.

Prutis S., Michałowski R. (2017), Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów? [2016/2141(INI)].

Suchoń A. (2016), Z aktualnej problematyki dzierżawy nieruchomości rolnych, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.

Suchoń A. (2013), Ramy prawne funkcjonowania Agencji Nieruchomości Rolnych a rozwój obszarów wiejskich i unowocześnianie rolnictwa, w: R. Marks-Bielska, R. Kisiel (red.), Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i obszarów wiejskich, Olsztyn.

Zarządzenie nr 28/2018/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z 22 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 103/2017/Z z 9 października 2017 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 2018.

Zarządzenie nr 28/2018/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z 22 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 103/2017/Z z 9 października 2017 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.