Forms in which the property of the State Treasury Agricultural Property Stock may be developed following the amendments to the regulations made in 2016
PDF (Język Polski)

Keywords

property of the Agricultural Property Stock of the Treasury
forms of property management
National Support Centre for Agriculture
legal regulations

How to Cite

Suchoń, A. (2018). Forms in which the property of the State Treasury Agricultural Property Stock may be developed following the amendments to the regulations made in 2016. Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), 13–30. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.1

Abstract

The aim of the author of the article was to determine the impact of the amendments to the legal regulations, especially those introduced by the Act of 14 April 2016 on suspending the sale of real estate from the State Treasury Agricultural Property Stock, on the forms of property development. In particular, it is to determine which of these forms dominate and to indicate the legal conditions related to their functioning.  Among other things, it has been noted the sale of the property from the State Treasury Agricultural Property Stock has significantly decreased in comparison with the years 2009–2014, while the area of agricultural land being leased is growing. The amendments to the regulations have therefore strengthened the role of leasing in rural relations. Moreover, the National Agricultural Support Centre enjoys greater rights when selling agricultural property from the State Treasury Agricultural Property Stock, not only before but also after the contract of sale is finalised. The same is true when it comes to the exercise of the pre-emption right to acquire shares in companies owing agricultural property.

https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.1
PDF (Język Polski)

References

ANR (2014), Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2014 r., Agencja Nieruchomości Rolnych, www.anr.gov.pl [dostęp: 10.12.201].

ANR (2016), Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2016 r., Agencja Nieruchomości Rolnych, www.kowr.gov.pl [dostęp: 10.12.2017].

Bednarek M. (2016), Nowe przepisy o ustroju rolnym – motywy i koncepcja legislacyjna w aspekcie konstytucyjnym, „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 4.

Ciaian P., Kancs A., Swinnen J., Van Herck K., Vranken L. (2012), Rental Market Regulations for Agricultural Land in EU Member States and Candidate Countries, Brussels, http://aei.pitt.edu/58518/1/Factor_Markets_15.pd [dostęp: 23.09.2017].

Doliwa A. (2000), Jeszcze w sprawie powierniczego statusu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Rejent” nr 2.

Iwaszkiewicz P. (2018), Komentarz do art. 39 c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w: P. Czechowski (red.), Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz, Warszawa.

Jurcewicz A. (2017), Wpływ ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na kształtowanie ustroju rolnego – zagadnienia wybrane, „Studia IuridicaAgraria” t. XV.

KOWR (2018), Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2017 roku, Warszawa.

Lichorowicz A. (2005), W kwestii modelu prawnego instytucji kształtujących struktury gruntowe w rolnictwie (studium prawnoporównawcze), „Studia Iuridica Agraria” t. 5.

Litwiniuk P. (2017), Ewolucja rozwiązań normatywnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, „Studia Iuridica Agraria” t. XV.

Michałowski R. (2016), Nowy kształt przetargu pisemnego przy sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Studia Iuridica Agraria” t. XIV.

Pisuliński J. (2016), O niektórych osobliwościach obrotu nieruchomościami rolnymi, „Rejent" nr 5.

Prutis S. (1998), Restrukturyzacja i prywatyzacja rolnictwa państwowego, w: S. Prutis (red.), Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej, Białystok.

Prutis S., Michałowski R. (2017), Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów? [2016/2141(INI)].

Suchoń A. (2016), Z aktualnej problematyki dzierżawy nieruchomości rolnych, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.

Suchoń A. (2013), Ramy prawne funkcjonowania Agencji Nieruchomości Rolnych a rozwój obszarów wiejskich i unowocześnianie rolnictwa, w: R. Marks-Bielska, R. Kisiel (red.), Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i obszarów wiejskich, Olsztyn.

Zarządzenie nr 28/2018/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z 22 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 103/2017/Z z 9 października 2017 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 2018.

Zarządzenie nr 28/2018/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z 22 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 103/2017/Z z 9 października 2017 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.