Prawne aspekty ochrony przed hałasem na obszarach wiejskich
PDF

Słowa kluczowe

ochrona przed hałasem
obszary wiejskie
regulacje prawne
klimat akustyczny

Jak cytować

Goździewicz-Biechońska, J. (2018). Prawne aspekty ochrony przed hałasem na obszarach wiejskich. Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), 31–46. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.2

Abstrakt

Celem rozważań jest ocena systemu prawnego rozporządzenia dotyczącego ochrony środowiska przed hałasem na terenach wiejskich oraz odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu obowiązujące przepisy uwzględniają specyfikę zagrożeń hałasowych występujących na obszarach wiejskich oraz czy zapewniają odpowiedni system instrumentów ochrony klimatu akustycznego środowiska wiejskiego. W podsumowaniu stwierdzono, że ​​specyfika profilaktyki akustycznej na terenach wiejskich została odpowiednio uwzględniona, pomimo wyraźnego nacisku rozporządzenia na hałas w obszarach miejskich. Jednak potencjał jakościowego podejścia do przeciwdziałania hałasowi na terenach wiejskich czy wdrożenia instrumentów prawnych w celu ochrony obszarów o dobrym klimacie akustycznym (np. obszary ciche) pozostaje niewykorzystany, a środki interwencji w zakresie hałasu nie są wystarczająco uwzględnione w planowaniu przestrzennym.

https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.2
PDF

Bibliografia

Augustyńska D. (2006), Strategia ochrony pracowników przed hałasem według nowych przepisów prawnych – europejskich i krajowych, „Bezpieczeństwo Pracy: Nauka i Praktyka” nr 3.

Bendarek-Szczepańska M. (2016), Energetyka wiatrowa jako przedmiot konfliktów lokalizacyjnych w Polsce, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal” nr 1.

Bernat S. (2007), Ochrona środowiska przed hałasem-podejście jakościowe, „Czasopismo Techniczne. Architektura” nr 104.7-A.

Bernat S. (2010), Strefy ciszy w krajobrazie rekreacyjnym, „Problemy Ekologii Krajobrazu” nr 27.

Bernat S. (2015), Dźwięk w krajobrazie. Podejście geograficzne. Streszczenie monografii, „Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki” nr 2.

Bielecki M. (2013), Roszczenia właściciela nieruchomości związane z hałasem emitowanym przez lotnisko, „Nieruchomości” nr 7.

Bojarski P. (2000), Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i hałasem powstającymi w związku z ruchem drogowym, czyli od swądu do norm, „Ochrona Środowiska. Prawo” nr 4.

Brown A., Kamp I. van (2017), WHO environmental noise guidelines for the European region: a systematic review of transport noise interventions and their impacts on health, „International Journal of Environmental Research and Public Health” nr 14 (8).

Buxton R.T. i in, (2017), Noise pollution is pervasive in US protected areas, „Science” nr 356.6337.

Caban J. i in. (2016), Wybrane zagadnienia zanieczyszczenia środowiska hałasem pochodzącym z pracy maszyn i urządzeń rolniczych, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” nr 17 (12).

De Coensel B., Botteldooren D. (2006), The quiet rural soundscape and how to characterize it, „Acta Acustica united with Acustica" nr 92 (6).

Dusza S. (2008), Hałas komunikacyjny w krajobrazie rolniczym, w: Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, t. XI, Lublin.

Goździewicz-Biechońska J. (2015), Planowanie przestrzenne wobec współczesnych tendencji rozwoju obszarów wiejskich, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.

Górski M. (red.) (2019), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa.

Hänninen O. i in. (2014), Environmental burden of disease in Europe: assessing nine risk factors in six countries, „Environmental health perspectives” nr 122 (5).

Kirpluk M. (2005), Ochrona środowiska przed hałasem, „Prawo i Środowisko” nr 3.

Kocoł T. (2016), Konsekwencje przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji hałasu, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” nr 2.

Kołaska A. (2002), Ochrona środowiska przed hałasem w świetle nowych regulacji prawnych, „Prawo i Środowisko” nr 2.

Kosiński C. (2005), Postępowanie administracyjne w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej w związku z budową centrum handlowego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” nr 6.

Kotulski M. (2018), Dzwony kościelne jako źródło hałasu, „Samorząd Terytorialny” nr 3.

Król M.A. (2013), Producent rolny jako podmiot korzystający ze środowiska, „Studia Iuridica Agraria” t. XI.

Lipiński A. (2005), Ochrona przed hałasem-znowelizowane prawo ochrony środowiska, „Bezpieczeństwo Pracy: Nauka i Praktyka” nr 7-8.

Możdżyń O. (2015), Lepsza jakość powietrza i ochrona przed hałasem, „Prawo i Środowisko” nr 2.

Newport J., Shorthouse D.J., Manning A.D. (2014), The effects of light and noise from urban development on biodiversity: Implications for protected areas in Australia, „Ecological Management & Restoration” nr 15 (3).

Nowak M. (2013), Rozporządzenie w sprawie hałasu a obowiązywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, „Nieruchomości” nr 1.

Przybylska M. (2017), Prawne uwarunkowania lokalizacji elektrowni wiatrowych – uwagi de lege lata po wejściu w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, „Samorząd Terytorialny” nr 11.

Sadowski P. (2010), Strona postępowania administracyjnego w kontekście ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przed hałasem, w: J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego: na 50-lecie K.P.A., Lublin.

Schafer R.M. (1977), The tuning of the world, Nowy Jork, przedruk jako: Schafer R.M. (1994), The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World, Rochester, Vermont.

Shepherd D. i in. (2013), Do quiet areas afford greater health-related quality of life than noisy areas?, „International Journal of Environmental Research and Public Health” nr 10 (4).

Solecki L. (2012), Analiza całorocznej ekspozycji rolników indywidualnych na hałas i wibrację ogólną, „Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine" nr 2 (15).

Szreniawski P. (2009/2010), Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania hałasowi, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G: Ius” nr 56/57.

Votsi N.E.P., Kallimanis A.S., Pantis I.D. (2017), An environmental index of noise and light pollution at EU by spatial correlation of quiet and unlit areas, „Environmental Pollution” nr 221.

Votsi N.E.P., Kallimanis A.S., Pantis J.D. (2017), The distribution and importance of Quiet Areas in the EU, „Applied Acoustics” nr 127.

Wąsikowska A. (2011), Wybrane problemy dotyczące implementacji prawa Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska przed hałasem, w: M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj (red.), Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, Lublin.

Wąsikowska A. (2014), Mapa akustyczna jako prawny środek ochrony środowiska przed hałasem, w: K. Karpus, M. Szalewska, B. Rakoczy (red.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska: korzystanie z zasobów środowiska, t. 2, Toruń.

Woźniak M. (2015), Naruszenie dóbr osobistych hałasem, „Przegląd Sądowy” nr 6.

Żelazna A. (2015), Ochrona właścicieli lokali przed nadmiernym hałasem jest obowiązkiem wspólnoty mieszkaniowej, „Nieruchomości" nr 10.