Initiatives based on local resources − new challenges of agricultural law
PDF
PDF (Język Polski)

Keywords

local resources
new challenges for agricultural law
agricultural law

How to Cite

Szymańska, M. (2018). Initiatives based on local resources − new challenges of agricultural law. Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), 91–100. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.6

Abstract

The model of sustainable rural development recognises the necessity of local development based on local resources. Investing in the growth of social capital refers to the postulates of implementing an integrated model of rural development, where different local actors engage and cooperate for the common good. Agricultural law also faces these challenges. The social capital of rural areas is characterised by bottom-up activities, locality and territoriality of initiatives, an integrated approach, a partnership action through local action groups, innovation in problem solving, independent management and financing of activities. It encourages local communities to work together to change their surroundings, solve urgent problems, invest in activities diversifying their income, for example through small entrepreneurship, setting up non-agricultural activities, thematic villages, care farms, production of traditional, regional and ecological high quality products, folk handicrafts, crafts.

https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.6
PDF
PDF (Język Polski)

References

Bogusz M., Kmita-Dziasek E. (2015), Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, in: W. Kamińska (ed.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, Warszawa.

Bogusz M., Kmita-Dziasek E., Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, http://www.czasopisma.pan.pl/Content/97622/mainfile.pdf.

Budzinowski R. (2014), Prawo rolne wobec współczesnych wyzwań, “Przegląd Prawa Rolnego” No 2.

Cork Declaration 2.0 of 2016 “A better life in rural areas”, https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_en.pdf.

Document opening the debate on the future of the EU’s funds, Brussels, 28.06.2017, COM (2017) 358 final.

Domański B., (2001), Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we współczesnej Polsce, in: I. Sagan, M. Czepczyński (eds.), Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, Gdańsk.

Idziak W. (2008), Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne, Koszalin.

Jurczyk-Miżejewska A., Stępnik K., Król J., Działania na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym, http://www.gospodarstwa-opiekuncze.pl.

Kmita-Dziasek E. (2014), Organizacja i funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Materiały informacyjne, II ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych, Centrum Doradztwa Rolniczego, Kraków.

Kościelecki P. (2007), Kultura w regionach – analiza dokumentów strategicznych polskich województw oraz piśmiennictwa przedmiotu, “Studia Regionalne i Lokalne” No 3.

Łobos-Kotowska D. (2015), Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, in: P. Litwiniuk (ed.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. 25 lat doświadczeń. Nowe wyzwania, Warszawa.

Pastuszka S. (2005), Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich, “Studia Regionalne i Lokalne” No 2.

Purchla J, (2011), Dziedzictwo kulturowe a kapitał społeczny, “Małopolskie Studia Regionalne” No 1.

Słodowa-Hełpa M., (2010), Zrównoważony rozwój a konkurencyjność w wymiarze lokalnym, in: Zrównoważony rozwój lokalny: warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, Szczecin.

Słodowa-Hełpa M. (2013), Inteligentna specjalizacja polskich regionów – warunki, wyzwania i dylematy, “Roczniki Nauk Społecznych” Vol. 41 (5), No 1.

Sobolewski A. (2007), Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy, Warszawa.

Zajda K. (2011), Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego, Łódź.