Pozycja prawna młodego rolnika w Polsce w świetle rezolucji Parlamentu Europejskiego z 29 maja 2018 r.

Main Article Content

Przemysław Litwiniuk

Abstrakt

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 29 maja 2018 r. w sprawie wdrażania narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r. zwraca uwagę unijnych organów i europejskich instytucji, a także rządów państw członkowskich, na istotną potrzebę należytego ukształtowania i zabezpieczenia pozycji młodych rolników w unijnym prawodawstwie oraz w regulacjach krajowych. W artykule zostały zaprezentowane motywy przyjęcia tej rezolucji oraz zalecenia skierowane do Rady, Komisji Europejskiej, Trybunału Obrachunkowego, a także rządów i parlamentów państw członkowskich. Autor przeprowadził analizę stosowanych w Polsce instrumentów wsparcia młodych rolników, sprzyjających przemianom pokoleniowym na obszarach wiejskich. W podsumowaniu sformułował twierdzenie, że dotychczasowa krajowa polityka, kreująca system wsparcia młodych rolników, mimo niewątpliwych osiągnięć, może być w wielu aspektach uważana za nieefektywną, a stosowane rozwiązania prawne uznawane za fragmentaryczne i wobec siebie niekomplementarne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Litwiniuk, P. (2020). Pozycja prawna młodego rolnika w Polsce w świetle rezolucji Parlamentu Europejskiego z 29 maja 2018 r. Przegląd Prawa Rolnego, (2(27), 53-73. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.27.2.3
Dział
ARTYKUŁY. Studia i materiały z badań

Bibliografia

 1. Adamowicz M., Szepeluk A. (2016), Wsparcie młodych rolników jako element polityki rolnej Unii Europejskiej, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” nr 3(348).
 2. Bieluk J. (2019), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, Warszawa.
 3. Budzinowski R. (1999), Problemy ludzi starszych na wsi w aspekcie prawnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” z. 1.
 4. Budzinowski R. (2011), Umowa z następcą, w: J. Panowicz-Lipska (red.), System prawa prywatnego, t. 8: Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa.
 5. Gonet W. (2020), Komentarz do art. 2a, w: P. A. Blajer, W. Gonet, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.
 6. Iwaszkiewicz P. (2018), Teza 7, w: P. Czechowski (red.), Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz, Warszawa.
 7. Księżak P. (2019), Umowy służące wymianie pokoleń w rolnictwie. Umowa z następcą, w: M. Korzycka (red.), Instytucje prawa rolnego, Warszawa.
 8. Litwiniuk P. (2018), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dokument programowy i źródło prawa rolnego, Warszawa.
 9. Łobos-Kotowska D., Stańko M. (2020), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.
 10. Pomajda W. (red.) (2005), ARiMR – rok po akcesji, Warszawa.
 11. Stefańska K. (2011), Sytuacja prawna młodych rolników w procesie zmiany generacji w rolnictwie, „Studia Iuridica Agraria” t. IX.