Redukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego w świetle międzynarodowego i unijnego prawa ochrony klimatu

Main Article Content

Justyna Goździewicz-Biechońska

Abstrakt

Celem rozważań jest odtworzenie systemu norm międzynarodowego i unijnego prawa ochrony klimatu dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego, a w konsekwencji określenie wymogów prawnych dla rolnictwa jako sektora włączonego do wysiłku redukcyjnego w tym zakresie. Obecnie ani na poziomie międzynarodowym, ani unijnym nie ma osobnej, sektorowej regulacji dotyczącej tego zagadnienia. Można jednak zauważyć włączanie tej tematyki zarówno do umów międzynarodowych (z porozumieniem paryskim na czele), dokumentów strategicznych w ramach unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, jak i aktów prawa wtórnego UE. Rok 2020 jest przełomowym okresem, w którym następują podsumowania i zamykanie okresów sprawozdawczych oraz planowanie nowych działań na rzecz klimatu (zwłaszcza w ramach Europejskiego Zielonego Ładu). Wskazuje to na rosnące znaczenie i prognozowany rozwój tej dziedziny regulacyjnej, co odzwierciedla postępującą zmianę ideologiczną co do potencjału sektora rolniczego w działaniach na rzecz klimatu, a w szczególności redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Goździewicz-Biechońska, J. (2020). Redukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego w świetle międzynarodowego i unijnego prawa ochrony klimatu. Przegląd Prawa Rolnego, (2(27), 115-132. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.27.2.7
Dział
ARTYKUŁY. Studia i materiały z badań

Referencje

 1. Ciechanowicz-McLean J. (2016), Prawne problemy umów międzynarodowych z zakresu ochrony klimatu, „Gdańskie Studia Prawnicze” t. XXXVI.
 2. Ciechanowicz-McLean J. (2016), Prawo ochrony klimatu, Warszawa.
 3. Ciechanowicz-McLean J. (2017), Implementacja porozumienia paryskiego w sprawie ochrony klimatu, „Gdańskie Studia Prawnicze” t. XXXVIII.
 4. Ciechanowicz-McLean J. (2017), Węzłowe problemy prawa ochrony klimatu, „Studia Prawnoustrojowe” nr 37.
 5. Daioglou V. i in. (2020), Progress and barriers in understanding and preventing indirect land‐use change, „Biofuels, Bioproducts and Biorefining” nr 14(5).
 6. Fellmann T. i in. (2018), Major challenges of integrating agriculture into climate change mitigation policy frameworks, „Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change” nr 23(3).
 7. Frank S. i in. (2017), Reducing greenhouse gas emissions in agriculture without compromising food security?, „Environmental Research Letters” nr 12(10).
 8. Goździewicz-Biechońska J. (2017), Nowe paradygmaty ochrony ziemi jako zasobu środowiska w prawie rolnym, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.
 9. Górski M. (red.) (2018), Prawo ochrony środowiska, Warszawa.
 10. Lankoski J., Lötjönen S., Ollikainen M. (2020), Climate change mitigation and agriculture: measures, costs and policies – A literature review, „Agricultural and Food Science” nr 29(2).
 11. Leśkiewicz K. (2019), Prawne aspekty włączenia w zakres polityki klimatyczno-energetycznej emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.
 12. Poore J., Nemecek T. (2018), Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers, „Science” nr 360.
 13. Ruban D.A. i in. (2020), Climate Change, Agriculture, and Energy Transition: What Do the Thirty Most-Cited Articles Tell Us?, „Sustainability” nr 12(19).
 14. Savaresi A., Perugini L. (2019), The Land Sector in the 2030 EU Climate Change Policy Framework: a Look At The Future, „Journal for European Environmental & Planning Law” nr 16(2).
 15. Savaresi, A., Perugini L., Chiriacò M.V. (2020), Making sense of the LULUCF Regulation: Much ado about nothing?, „Review of European, Comparative & International Environmental Law” nr 29.
 16. Smith P. i in. (2014), Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU), w: O. Edenhofer i in., Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge – New York.
 17. Sobieraj K. (2017), Wpływ Porozumienia paryskiego na zmianę polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i unijnych regulacji prawnych w tym zakresie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 79(4).
 18. Sokołowski Ł.M. (2019), O potrzebie całościowej regulacji prawnej przeciwdziałania marnowaniu żywności, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.
 19. Ziembiński Z. (1974), Metodologiczne podstawy prawoznawstwa, Warszawa.
 20. Ziembiński Z. (1983), Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa.