Z prawnej problematyki świadczenia usług opiekuńczych w gospodarstwach rolnych
PDF

Słowa kluczowe

gospodarstwo rolne
usługi opiekuńcze
gospodarstwo opiekuńcze
wielofunkcyjność
rolnictwo społeczne

Jak cytować

Krzysztofik-Pelka, M. . (2022). Z prawnej problematyki świadczenia usług opiekuńczych w gospodarstwach rolnych. Przegląd Prawa Rolnego, (1(30), 107–124. https://doi.org/10.14746/ppr.2022.30.1.8

Abstrakt

Celem rozważań jest charakterystyka gospodarstw opiekuńczych i określenie ich statusu prawnego. W artykule zostało omówione pojęcie wielofunkcyjnego rozwoju gospodarstw rolnych i jego odniesienie do gospodarstw opiekuńczych. Konieczne było również umiejscowienie gospodarstwa opiekuńczego w systemie rolnictwa społecznego. W konkluzji autorka stwierdziła m.in., że omawiana problematyka łączy realizację celów polityki społecznej i rolnej. Gospodarstwo opiekuńcze wpisuje się w proces deinstytucjonalizacji pomocy społecznej w Polsce, jak również stanowi sposób na zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów gospodarstw oraz wzmocnienie roli małych i średnich gospodarstw rolnych.

https://doi.org/10.14746/ppr.2022.30.1.8
PDF

Bibliografia

Błąd M. (2008), Wielofunkcyjność gospodarstw rolniczych – istota, zakres i uwarunkowania, „Wieś i Rolnictwo” nr 1.

Budzinowski R. (1992), Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Poznań.

Chmielewska B. (2018), Gospodarstwa opiekuńcze jako forma pozyskiwania dochodów przez małe gospodarstwa rolne w Polsce, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” nr 3.

Dąbrowski A., Stępnik K., Król J. (2017), Gospodarstwa opiekuńcze – budowa sieci współpracy. Raport z badań, Kraków.

Jeżyńska B. (2014), Współczesne funkcje gospodarstw rodzinnych. Zagadnienia prawne. Ekspertyza, Warszawa.

Kamiński R. (2015), Gospodarstwa opiekuńcze jako alternatywna ścieżka rozwoju gospodarstw agroturystycznych, „Nauki Humanistyczne i Społeczne” nr 162.

Kapała A. (2017), Status prawny agroturystyki (studium prawnoporównawcze), Poznań.

Knapik W., Kowalska M. (2014), Zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce na tle procesów społeczno-ekonomicznych i demograficznych, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” nr 1.

Krzyminiewska G. (2013), Kultura ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich. Problemy – przekształcenia – wyzwania, Toruń.

Krzysztofik-Pelka M. (2021), Jednostki samorządu terytorialnego beneficjentami środków Unii Europejskiej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, Łódź.

Lesiewicz J. (red.) (2018), Rozwój usług opiekuńczych na terenach wiejskich, Minikowo.

Masini S. (2014), Agricoltura di comunità e servizi di „cura” alle persone, „Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente” nr 1/2.

Prutis S. (2015), Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego a rozwój obszarów wiejskich (dysfunkcje i bariery prawne), w: P. Litwiniuk (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. 25 lat doświadczeń. Nowe wyzwania, Warszawa.

Sobolewska-Mikulska K. (2015), Charakterystyka powierzchniowa i przestrzenna obszarów wiejskich, w: K. Sobolewska-Mikulska (red.), Procedury prawno-geodezyjne w gospodarce gruntami na obszarach rolnych, Warszawa.

Subocz E. (2019), Rolnictwo społeczne jako nowa funkcja obszarów wiejskich z perspektywy europejskiej i polskiej, „Studia Obszarów Wiejskich” t. 54.

Szczurkowska M., Podawca K., Gworek B. (2005), Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich szansą dla wsi, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” nr 28.