Z problematyki wykładni aktów prawa Unii Europejskiej na przykładzie umowy dostawy produktów rolnych
PDF

Słowa kluczowe

umowa dostawy produktów rolnych
wykładnia
rozwiązanie umowy
wypowiedzenie umowy
Unia Europejska

Jak cytować

Okurowska, A. (2023). Z problematyki wykładni aktów prawa Unii Europejskiej na przykładzie umowy dostawy produktów rolnych. Przegląd Prawa Rolnego, (2(31), 27–43. https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.2

Abstrakt

Celem artykułu jest ustalenie, czy w świetle przepisów prawa wspólnotowego obligatoryjnym elementem umowy dostawy produktów rolnych jest klauzula dotycząca rozwiązania lub wypowiedzenia kontraktu. Rozważania prowadzone są w oparciu o kanony wykładni prawa unijnego, z uwzględnieniem problemów różnych wersji językowych. Wykładnia gramatyczna przeprowadzona w różnych językach urzędowych Unii Europejskiej nie doprowadziła do jednoznacznych wniosków. Pozajęzykowe metody wykładni doprowadziły jednak do wniosków zaskakujących, bowiem odmiennych od literalnego brzmienia przepisu regulującego przedmiotową kwestię. W konkluzji Autorka stwierdza, że koniecznym elementem w umowach dostawy produktów rolnych winny być postanowienia dotyczące wypowiedzenia umowy, nie zaś jej rozwiązania. Klauzule te powinny być obligatoryjnie zawierane wyłącznie w przypadku umów terminowych, w których świadczenie producenta rolnego ma charakter ciągły lub okresowy.

https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.2
PDF

Bibliografia

Bator A., Gromski W., Kozak A., Kazimierczyk S., Pulka Z. (2008), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa.

Bieluk J. (2020), Uwagi do art. 605–626, w: M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa.

Blajer P.A. (2020), Regulacje zawierające określone wymogi formalne dotyczące umów zawieranych w ramach wspólnej organizacji rynkowej produktów rolnych, w: M. Stec (red.), Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego, t. 5B, Warszawa.

Borysiak W. (2021), Uwagi do art. 3651, w: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa.

Budzinowski R. (2008), Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, Poznań.

Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P. (2013), Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa.

Doliwa A. (2020), Wykonanie i przekształcenie umowy handlowej, w: M. Stec (red.), Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego, t. 5A, Warszawa.

Dybowski T., Pyrzyńska A. (2020), Świadczenie, w: K. Osajda (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna. System Prawa Prywatnego, t. 5, Warszawa.

Fiedorow D. (2008), Wykładnia celowościowa prawa wspólnotowego w orzecznictwie sądów Unii Europejskiej, w: C. Mik (red.), Wykładnia prawa Unii Europejskiej, Toruń.

Guzewicz A. (2019), Wykładnia autonomiczna pojęć prawa spółek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa.

Hejbudzki M. (2017), Umowa dotycząca dostawy mleka surowego jako instrument prawny systemu organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w Polsce, „Studia Iuridica Agraria” t. XV. https://doi.org/10.15290/sia.2017.15.09

Helios J. (2002), Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, Wrocław.

Helios J., Jedlecka W. (2018), Wykładnia prawa Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa, Wrocław.

Kalisz A., Koncewicz T., Jedlecka W., Szot A. (2019), Reguły i argumenty interpretacyjne w wykładni prawa UE, w: L. Leszczyński (red.), Wykładnia prawa Unii Europejskiej. System prawa Unii Europejskiej, t. 3, Warszawa.

Karaszewski B. (2019), Uwagi do art. 365(1), w: J. Ciszewski, P. Nazaruk (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa.

Marcisz P. (2015), Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa.

Napierała J. (2019), Wykładnia prawa spółek Unii Europejskiej i prounijna wykładnia krajowego prawa spółek, w: A. Szumański (red.), Prawo spółek handlowych. System Prawa Handlowego, t. 2B, Warszawa.

Nowak-Far A. (2021), Prawo Unii Europejskiej. Języki, struktury, działanie w praktyce, Warszawa.

Radwański Z., Zieliński A. (2012), Stosowanie i wykładnia prawa cywilnego, w: M. Safjan (red.), Prawo cywilne – część ogólna. System Prawa Prywatnego. t. I, Warszawa.

Russo L. (2014), Reforma WPR z 2013 r. i stosunki umowne pomiędzy uczestnikami rynku, "Przegląd Prawa Rolnego" nr 2. https://doi.org/10.14746/ppr.2014.15.2.9

Suchoń A. (2019), Umowa kontraktacji i umowy pokrewne, w: M. Korzycka (red.), Instytucje prawa rolnego, Warszawa.

Suchoń A. (2017), Z prawnej problematyki umowy kontraktacji w praktyce, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.

Szmidt R. (2008), Wypowiedzenie zobowiązania – uwagi na tle wykładni art. 365[1] KC, „Studia Prawa Prywatnego” nr 2.