Wpływ ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na dzierżawę gruntów rolnych
PDF

Słowa kluczowe

dzierżawa gruntów rolnych
nieruchomość rolna
gospodarstwo rodzinne
rolnik indywidualny
prawo pierwokupu

Jak cytować

Suchoń, A. (2023). Wpływ ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na dzierżawę gruntów rolnych. Przegląd Prawa Rolnego, (2(31), 269–287. https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.13

Abstrakt

Celem rozważań jest próba ustalenia, w jakim zakresie i stopniu na zawieranie, wykonywanie oraz zakończenie dzierżawy gruntów rolnych wpływa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego oraz czy regulacje te sprzyjają stabilnemu prowadzeniu działalności rolniczej na dzierżawionych gruntach rolnych. Przedmiotem analizy są przepisy zawarte w ustawie z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W podsumowaniu autorka stwierdziła między innymi, że kolejne nowelizacje ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w coraz większym stopniu i zakresie wpłynęły na zawieranie, wykonywanie oraz zakończenie dzierżawy gruntów rolnych - prywatnych, komunalnych i państwowych. Wiele przepisów budzi wątpliwości interpretacyjne. Z tego względu zasadny jest postulat podjęcia prac nad ustawą o dzierżawie rolniczej. Obecnie natomiast, by wyeliminować wspomniane wątpliwości interpretacyjne i zapewnić stabilne warunki prowadzenia działalności rolniczej, niezbędna jest nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.13
PDF

Bibliografia

Bednarek M. (2017), Nowe przepisy o ustroju rolnym – motywy i koncepcja legislacyjna w aspekcie konstytucyjnym, „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 4.

Bieluk J. (2016, 2019), Komentarz do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Warszawa, Legalis/el. Wyd. I i II.

Blajer P. (2009), Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Kraków.

Blajer P., Gonet W. (2020), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2020.

Budzinowski R. (2021), Komentarz do art. 461 KC, w: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny, t. I: Komentarz do art. 1–352, Warszawa 2021.

Klat-Górska E. (2014), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, Warszawa.

Lichorowicz A. (2010), Potrzeba prawnego uregulowania dzierżawy rolnej w Polsce (na podstawie doświadczeń krajów Unii Europejskiej), „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.

Łobos-Kotowska D., Stańko M. (2020), Komentarz do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego do art. 9, Warszawa, Lex/el.

Panowicz-Lipska J. (2004), Najem, w: J. Panowicz-Lipska (red.). Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System Prawa Prywatnego, t. 8, Warszawa.

Radwański Z., Machnikowski P. (2019), Zawarcie umowy, w: Z. Radwański, A. Olejniczak (red.), Prawo cywilne – część ogólna. System Prawa Prywatnego, t. 2, Warszawa.

Radwański Z., Panowicz-Lipska J. (2004), Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa.

Suchoń A. (2021), Komentarz do art. 39 ustawy z 19 października 1991 o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w: K. Osajda (red.), Komentarz do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Warszawa.

Suchoń A. (2021), Ustawowe i umowne prawo pierwokupu przysługujące dzierżawcy nieruchomości rolnych, „Studia Iuridica” nr 88.

Suchoń A. (2021), Z prawnej problematyki wsparcia finansowego dla dzierżawców gruntów rolnych z pierwszego i drugiego filaru wspólnej polityki rolnej oraz programów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” nr 4.

Szymańska M. (2022), Dbajmy o grunty rolne i rolników!, „Tygodnik Poradnik Rolniczy” nr 5.

Truszkiewicz Z. (2017), Zakres stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji z 2016 r., „Rejent” nr 7.

Wojciechowski P. (2021), Komentarz do art. 8, w: K. Osajda (red.), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa, Legalis/el.

Wojciechowski P. (2021), Komentarz do art. 9, w: K. Osajda (red.), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa, Legalis/el.

Zubik M. (2015), Gospodarstwo rodzinne – niedoceniona szansa współkształtowania konstytucyjnych podstaw ustroju rolnego poprzez sądownictwo konstytucyjne, w: P. Litwiniuk (red.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Warszawa.

Zyżylewski L. (2003), Pośpiech sprzyja bublom, „Gazeta Prawna” nr 100.