Public control of share deals in companies owning agricultural real estate in a comparative perspective
PDF (English)

Słowa kluczowe

prawo rolne
nieruchomości rolne
kształtowanie ustroju rolnego
transakcje sprzedaży akcji
spółki rolne

Jak cytować

Blajer, P. (2023). Public control of share deals in companies owning agricultural real estate in a comparative perspective. Przegląd Prawa Rolnego, (2(31), 45–68. https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.3

Abstrakt

Rozważania koncentrują się na analizie aktualnego kształtu polskiego modelu kontroli obrotu udziałami lub akcjami spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych w perspektywie prawnoporówanwczej, uwzględniającej odpowiednie regulacje obowiązujące we Francji, Szwajcarii i w niektórych austriackich krajach związkowych, a także projekty aktów prawnych dotyczących publicznoprawnej kontroli tego typu transakcji opracowane w niektórych niemieckich krajach związkowych. W konkluzji autor stwierdza potrzebę publicznej kontroli obrotu udziałami lub akcjami w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych, jako reakcji na dostrzegalne zjawisko określane jako „land-grabbing”, a także odnotowuje ewidentne braki polskich regulacji w tym zakresie. Braki te dotyczą w szczególności niewłaściwie określonego zakresu przedmiotowego kontroli obrotu sprawowanej prze Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), jak też kontrowersyjnych narzędzi samej kontroli w postaci prawa pierwokupu i tzw. prawa nabycia przysługujących KOWR. Autor zauważa, że rozwiązania przyjmowane w niektórych zagranicznych porządkach prawnych mogłyby stać się inspiracją dla polskiego ustawodawcy w przypadku planowania przez niego modernizacji instrumentów publicznoprawnej kontroli obrotu udziałami lub akcjami w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych.

https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.3
PDF (English)

Bibliografia

Bieluk J. (2019), Przekształcenia spółek kapitałowych a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, "Przegląd Prawa Rolnego" no. 2. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.7

Bieluk J. (2021), Zastaw na udziałach i akcjach w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych - paradoks art. 3a ust. 3a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, "Przegląd Prawa Rolnego" no. 1. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.3

Blajer P. A. (2009), Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków.

Blajer P. A. (2015), Sąsiedzkie prawo pierwokupu a struktura gruntowa polskich gospodarstw rolnych – panaceum czy pandemonium? “Przegląd Prawa Rolnego” no. 2.

Blajer P. A. (2021), Rozważania o rozszerzaniu się zakresu regulacji prawnorolnej z uwzględnieniem perspektywy notariusza, “Przegląd Prawa Rolnego” no. 2. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.4

Bredow F.F. von (2022), Grundstückverkehrsrechtliche Kontrolle von Share Deals. Beteiligungserwerb an Agrargesellschafte, Hamburg.

Buszmak D., Kocot W. (2017), Przekształcenie spółki handlowej będącej właścicielem nieruchomości rolnej, “Przegląd Prawa Handlowego” no. 7.

Byczko Sz. (2017), Ustawowe prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych, in: P. Księżak, J. Mikołajczyk (eds.), Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, Warszawa.

Czerwińska-Koral K. (2016), Pojęcie nieruchomości rolnej jako wyznacznik zasad obrotu nieruchomościami rolnymi, “Rejent” no. 6.

Fortuński W., Kupis M. (2019), Pojęcie nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem wybranego orzecznictwa, “Nowy Przegląd Notarialny” no. 2.

Grykiel J. (2016), Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi oraz prawami udziałowymi w spółkach po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, “Monitor Prawniczy” no. 12.

Marciniuk K. (2017), Pojęcie nieruchomości rolnej jako przedmiotu reglamentacji obrotu własnościowego, “Studia Iuridica Lublinensia” vol. XXVI, no. 1.

Marciniuk K. (2019), Prawne instrumenty ingerencji władzy publicznej w obrót nieruchomościami rolnymi jako środek kształtowania ustroju rolnego, Białystok.

Muszalska M. (2020), Spółki handlowe a znowelizowana ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego - uwagi z praktyki notarialnej, "Studia Prawa Publicznego" no. 4. https://doi.org/10.14746/spp.2020.4.32.3

Opel A. (2016), Ausländische Agrarinvestitionen. "Land-Grabbing" im Spannungsfeld zwischen Menschenrechtsschutz und Investitionsschutzrecht, Berlin. https://doi.org/10.3790/978-3-428-54980-1

Pastuszko R. (2017), Land grabbing. Podstawowe zagadnienia prawne, “Studia Iuridica Lublinensia” vol. XXVI, no. 1.

Pastuszko R. (2019), Dostęp do zasobu gruntów rolnych w procesach globalizacji: zagadnienia prawne, Lublin.

Stranz J. (2016), Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na procedurę podwyższania kapitału zakładowego spółki akcyjnej, “Przegląd Prawa Handlowego” no. 12.

Suchoń A. (2019), Pojęcie nieruchomości rolnej, gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego – wybrane kwestie z praktyki notarialnej, “Przegląd Prawa Rolnego” no. 2. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.6

Szereda A. J. (2016), Problematyka orzeczenia sądu w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, “Krakowski Przegląd Notarialny” no. 4.

Truszkiewicz Z. (2007), Wpływ planowania przestrzennego na pojęcie nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, “Studia Iuridica Agraria” no. 6.

Truszkiewicz Z. (2016), Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne w rozumieniu u.k.u.r., “Krakowski Przegląd Notarialny” no. 2.

Wierzbowski B. (2005), Pojęcie nieruchomości rolnej w prawie polskim, “Studia Iuridica Agraria” vol. IV.

Wojciechowski P. (2019), Pojęcie nieruchomości rolnej, in: M. Korzycka (ed.), Instytucje prawa rolnego, Warszawa.