Nierzetelny marketing ekologiczny w kontekście warunków produkcji ekologicznej
PDF

Słowa kluczowe

produkcja ekologiczna
marketing
znakowanie produktów ekologicznych
rolnictwo ekologiczne
ochrona konsumenta

Jak cytować

Hasińska, I. (2023). Nierzetelny marketing ekologiczny w kontekście warunków produkcji ekologicznej. Przegląd Prawa Rolnego, (2(31), 81–97. https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.5

Abstrakt

Celem rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie, czy nowe regulacje prawne w sposób wystarczający chronią konsumentów przed nierzetelnym marketingiem ekologicznym. Z tego punktu widzenia autorka analizuje warunki produkcji ekologicznej, zasady certyfikacji, znakowania produktów ekologicznych, stosowane praktyki marketingowe oraz sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie rolnictwa ekologicznego. W konkluzji stwierdza między innymi, że doprecyzowanie w nowych aktach prawnych procedur w zakresie podjęcia produkcji ekologicznej, a także funkcjonowania systemu kontroli i certyfikacji powinno w większym stopniu zapewniać konsumentom należytą jakość produktów ekologicznych. Temu celowi służy również ujednolicenie znakowania produktów ekologicznych i wprowadzony obowiązek informacji dotyczący ich pochodzenia. W doprecyzowaniu i rozbudowie sankcji za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego można również widzieć wzmocnienie ochrony konsumentów przed nierzetelnym marketingiem ekologicznym. Za słuszne należy uznać uzależnienie wysokości kary pieniężnej od rozmiaru korzyści majątkowej, którą dany podmiot uzyskał lub mógłby uzyskać za produkty wprowadzone do obrotu niezgodnie z warunkami produkcji ekologicznej.

https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.5
PDF

Bibliografia

Bułacz B. (2020), Znaki towarowe w marketingu ekologicznym, „Kwartalnik Urzędu Patentowego RP” nr 2(45).

Chmielewska M. (2018), Żywność pochodząca z produkcji ekologicznej. Obowiązki producenta, "Biuletyn Euro Info" 2018, nr 2(179). https://doi.org/10.29119/1641-3466.2018.117.21

Fert B. (2015), Nierzetelny marketing ekologiczny (greenwashing) - opis zjawiska i próba jego kwalifikacji prawnej, "Przegląd Prawa Ochrony Środowiska" nr 2. https://doi.org/10.12775/PPOS.2015.023

Groszyk J. (2022), Rolnictwo ekologiczne w Polsce w kontekście strategii unijnych, „Infos” nr 4(296).

Grzybowska-Brzezińska M. (2013), Wpływ instrumentów marketingu ekologicznego na zachowania konsumentów na rynku produktów spożywczych, „Marketing i Zarządzanie” nr 30.

Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola”, Warszawa.

Leśkiewicz K. (2010), Sankcje w rolnictwie ekologicznym, „Przegląd Prawa Rolnego” 2010, nr 1.

Leśkiewicz K. (2014), Nowe spojrzenie na rolnictwo ekologiczne – aspekty prawne, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2. https://doi.org/10.14746/ppr.2014.15.2.7

Łuczka-Bakuła W. (2007), Rynek żywności ekologicznej, Warszawa.

Łuczka W. (2016), Stan badań nad rolnictwem ekologicznym w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 453.

Nestoruk I. (2011), Greenwashing, czyli nierzetelny marketing ekologiczny w prawie amerykańskim, „Radca Prawny” nr 7–8.

Niewiadomski A. (2017), Prośrodowiskowe determinanty polskiej i europejskiej polityki rolnej, „Studia Iuridica Lublinensia” t. XXVI, nr 1.

Prutis S. (2013), Regulacje prawne produkcji ekologicznej w rolnictwie polskim, "Studia Iuridica Agraria" nr 11. https://doi.org/10.15290/sia.2013.11.03

Przybojewska I. (2022), Greenwashing w kontekście unormowań prawnych, "Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska" nr 1. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2022.01.07

Rudawska E. (2013), Marketing zrównoważony – nowe oblicze kapitalizmu? „Ekonomia” nr 3.

Sazońska B., Sambor K., Gajewska M., Stachowicz T., Krysztoforski M., Litwinow A., Pomykała D., Gradka I. (2021), Gospodarowanie ekologiczne – co każdy rolnik wiedzieć powinien? Materiały szkoleniowe dla rolników posiadających certyfikowane gospodarstwa ekologiczne, Radom.

Sieradzka M. (2008), Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Warszawa, LEX/el.

Trempała M. (2013), Odpowiedzialność za wprowadzenie konsumentów w błąd poprzez sugerowanie szczególnych właściwości żywności, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.

Wolska M. (2021), Znakowanie produktów rolnych za pomocą określenia „bio”. Glosa do wyroku NSA z dnia 11 lipca 2017 r., II GSK 2934/15, „Orzecznictwo Sądów Polskich” nr 2.

Zaremba-Warnke S. (2009), Pojęcie marketingu ekologicznego, w: S. Zaremba-Warnke (red.), Marketing ekologiczny, Wrocław.