Nr 35 (2010)

Articles

Ляйсэн Абдулхакова
17-26
Грамматическая синонимия и вариантность как важнейшие факторы языкового развития
PDF (Русский)
Elena Chabibullina
27-34
„Инастрики” и „тундрюки” в современном русском сленге: деривационный и стилистический аспекты сленговых номинаций иностранцев и провинциалов
PDF (Русский)
Michaił Fiedosjuk
35-46
„Трудолюбив, как немец, и легкомыслен, как поляк” (концепты русского обыденного сознания „немцы” и „поляки” по данным „Национального корпуса русского языка”)
PDF (Русский)
Olga Frołowa
47-56
Лингвистический портрет слова „чиновник”
PDF (Русский)
Swietłana Gałant
57-66
Tworzenie rzeczowników ekspresywnych w dialektach smoleńskich i w języku polskim
PDF (Русский)
Stefan Grzybowski
67-76
Hybrydyzacja rosyjskiej gwary staroobrzędowców w Polsce
PDF (Русский)
Jerzy Kaliszan
77-82
Rosyjskie homografy czasownikowe
PDF (Русский)
Elena Koriakowcewa
83-92
„Nomina actionis” z nowymi formantami internacjonalnymi w języku rosyjskim epoki postmoderny (w porównaniu z językiem polskim i czeskim)
PDF (Русский)
Elena Kotcowa
93-104
Związki hiponimiczne wyrazów w systemie leksykalnym języka rosyjskiego (na materiale czasowników)
PDF (Русский)
Olga Kryłowa
105-114
Językowy obraz świata w nazwach odzieży (na materiale dialektów północnoruskich)
PDF (Русский)
Katarzyna Kuligowska
115-122
„Nomina instrumenti” z sufiksem „-k(а)” w języku rosyjskim
PDF (Русский)
Czesław Lachur
123-132
Uwagi o statusie jednostki przyimkowej
PDF
Olga Makarowska
133-144
Myślenie o charakterze klipowym a kształtowanie kompetencji interkulturowej
PDF (Русский)
Łukasz Małecki
145-156
Emocja strachu jako jeden ze środków manipulacji językowej (na przykładzie tekstów współczesnej prasy rosyjskiej)
PDF (Русский)
Andrzej Narloch
157-166
Nowe zjawiska w sferze terminologicznych nominacji barw w języku rosyjskim
PDF
Tatiana Nikołajewa
167-176
Słownictwo emocjonalno-wartościujące jako wynik derywacji semantycznej
PDF (Русский)
Beata Nowicka
177-182
O uniwerbizmach z formantem „-ka”
PDF (Русский)
Monika Osmańska
183-194
Kilka uwag o statusie onomastycznym odapelatywnych nazw osobowych w antroponimii rosyjskiej XVI wieku
PDF
Swietłana Pieriewołoczanskaja
195-206
Demokratyzacja języka rosyjskiego i destrukcja kategorii stylistycznych na pocz. XIX i XXI wieku
PDF (Русский)
Larysa Popowa
207-215
Różnice funkcjonalno-semantyczne służebnych komponentów orzeczenia imiennego i czasownikowego
PDF (Русский)
Larysa Raciburskaja
215-226
Innowacje słowotwórcze we współczesnych rosyjskich mass mediach
PDF (Русский)
Barbara Rodziewicz
227-236
Koncept „szczęście” w językowym obrazie świata Polaków i Rosjan. Аspekt diachroniczny (paremiologiczny) i synchroniczny (asocjacyjny)
PDF
Ludmiła Ruczina
237-248
Językowa obiektywizacja konceptu „wesele” w języku rosyjskim
PDF (Русский)
Michał Sarnowski
249-258
O niektórych aspektach polsko-rosyjskiego dialogu międzykulturowego: „rossica” w strategicznej pozycji tekstu gazetowego
PDF
Stanisław Siatkowski
259-266
Interkulturowe kompetencje komunikacyjne i glottodydaktyka społeczna
PDF (Русский)
Andrzej Sitarski
267-274
Koncept „czas” w rosyjskiej i polskiej przestrzeni językowej (na materiale rosyjskich i polskich frazeologizmów z komponentem „время”/„czas” i „день” /„dzień”)
PDF (Русский)
Elena Słobodjan
275-280
Syntagma „nazwa ptaka” + „dźwięki wydawane przezeń” w przekładach „Słowa o wyprawie Igora” na język rosyjski (na materiale równoległego korpusu przekładów „Słowa o wyprawie Igora”)
PDF (Русский)
Tomasz J. Szutkowski
281-288
„Przyjaźń” i „przyjaciel” w językowym obrazie świata (na materiale transformacji paremiologicznej)
PDF (Русский)
Ałła Wieliczko
289-298
Sfrazeologizowane struktury syntaktyczne jako specyficzne zjawisko rosyjskiego systemu składniowego
PDF (Русский)
Tatiana Wołyniec
299-306
O gramatycznej specyfice tekstów epigramatów rosyjskich
PDF (Русский)
Władysław Woźniewicz
307-316
W jakim stopniu możliwe jest ukształtowanie kompetencji w komunikacji interkulturowej w procesie przyswajania języka obcego
PDF (Русский)