O właściwościach narracji filmowej
PDF

Słowa kluczowe

narration
narrative
narrator
language of moving pictures
art of film
comparative analysis

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2018). O właściwościach narracji filmowej. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 23(32), 161–169. https://doi.org/10.14746/i.2018.32.12

Abstrakt

The aim of the article is to present a synthetic conception of film narrative both in the theoretical and practical context. The author considers the subject in terms of film theory and history. He also examines features of film narrative by using both the synchronous and diachronic method.

https://doi.org/10.14746/i.2018.32.12
PDF

Bibliografia

Bal M., Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, przeł. E. Kraskowska, E. Rajewska, Kraków 2012.

Bazin A., Ontologia obrazu filmowego, w: A. Bazin, Film i rzeczywistość, przeł. B. Michałek, Warszawa 1963.

Bordwell D., Narration in the Fiction Film, London 1985.

Chatman S., Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film, Ithaca, New York 1990

Compagnon A., Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, przeł. T. Stróżyński. Gdańsk 2010.

Eisenstein S., Raczcie się, proszę, przeł. I. Piotrowska, w: S. Eisenstein, Wybór pism, Warszawa 1959

Gledhill Ch., Williams L. (red.), Reinventing Film Studies, London 2000.

Hendrykowski M., Kreacja i reprodukcja w filmie, w: Współczesne problemy metodologii filmu, red. A. Helman, Katowice 1977.

Hendrykowski M., Podmiot filmowy jako element rozwoju kina autorskiego, „Studia Filmoznawcze” 1989, t. VIII.

Hendrykowski M., Semiotyka ruchomych obrazów, Poznań 2014.

Hendrykowski M., Wielkie figury semantyczne w dziele filmowym, „IMAGES. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” 2016, vol. XVIII, nr 27.

Łotman J., O modelującym znaczeniu „końca” i „początku” w przekazach artystycznych (Tezy), w: Semio- tyka kultury, red. E. Janus, M.R. Mayenowa, przeł. J. Faryno, Warszawa 1975.

Metz C., Le cinéma moderne et la narrativité, „Cahiers du Cinéma” (numéro special: Film et roman: problèmes du récit) 1966, nr 185.

Ostaszewski J., Narrator niewiarygodny w filmie fabularnym, „Kwartalnik Filmowy” 2010, nr 71–72.

Przylipiak M., Kino bezpośrednie, t. 1–3, Gdańsk 2012–2014.

Przylipiak M., hasło: Narracja, w: Słownik pojęć filmowych, t. 5., red. A. Helman, Wrocław 1993.

Sklar R., Movie-Made America. A Cultural History of American Movies, New York 1975.

Thanouli E., Post-classical Narration. A New Paradigm in Contemporary World Cinema, Amsterdam 2005.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.