Intertekst w adaptacji filmowej

Main Article Content

Marek Hendrykowski

Abstrakt

Dyskusja oraz interpretowanie adaptacji filmowej w społeczno-kulturowym odniesieniu, które jest typowym dla semiotycznej, strukturalistycznej oraz estetycznej analizy tekstu, bywa problematyczne. Nawet kino jako sztuka poddaje się zwyczajowi dyskutowania o filmowym dorobku przypisywanym lub identyfikowanym z „autorem” i kinem autorskim. Mylącym może być przecenianie i nadmierna uwaga poświęcana „wierności” adaptacji filmowej, a trafniejsze może okazać się spojrzenie zarówno na adaptowany utwór literacki, jak i jego wersję ekranową jako na połączone teksty kultury konfrontujące się wzajemnie i biorące udział w określonym dyskursie. Artykuł Marka Hendrykowskiego podnosi te kwestie, a następnie bada je w oparciu o teoretyczną podstawę, w ramach której postrzega się adaptację jako formę komunikacji oraz koncentruje się ona językowych aspektach analizy intertekstualnej adaptacji filmowej jako formy translacji kulturowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hendrykowski, M. (2013). Intertekst w adaptacji filmowej. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 13(22), 266-272. https://doi.org/10.14746/i.2013.22.16
Dział
Varia

Bibliografia

  1. J. Kristeva, Séméiotikč. Recherches pour une sémanalyse, Edi¬tion du Seuil, Paris 1969, passim; M. Głowiński, O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4.
  2. R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, w: idem, Tekstowy świat. Poststrukturalizm i wiedza o literaturze, IBL PAN, Warszawa 1995, s. 59–82.
  3. Kultura w stanie przekładu. Translatologia – komparatystyka – transkulturowość, red. W. Bolecki i E. Kraskowska, IBL PAN, Warszawa 2012, s. 7.
  4. A. Helman, Fantazmat dziecka: pięć adaptacji „Listu do nieznajomej” Stefana Zweiga, w: Przestrzenie intermedialności. Adaptacje filmowe literatury niemieckojęzycznej, red. K. Kupczyńska i M. Saryusz-Wolska, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2012.
  5. W.J. Ong, Interfaces of the Word, Cornell University Press, Ithaca 1971.
  6. R. Ingarden, Kilka uwag o sztuce filmowej, w: idem, Studia z estetyki, t. 2, PWN, Warszawa 1966, s. 315.