Intertekst w adaptacji filmowej
PDF

Słowa kluczowe

kino
literatura
adaptator
adaptacja
sztuka filmowa
kultura filmowa
teoria filmu
twórczość filmowa
słowo
obraz
intertekst

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2013). Intertekst w adaptacji filmowej. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 13(22), 266–272. https://doi.org/10.14746/i.2013.22.16

Abstrakt

Dyskusja oraz interpretowanie adaptacji filmowej w społeczno-kulturowym odniesieniu, które jest typowym dla semiotycznej, strukturalistycznej oraz estetycznej analizy tekstu, bywa problematyczne. Nawet kino jako sztuka poddaje się zwyczajowi dyskutowania o filmowym dorobku przypisywanym lub identyfikowanym z „autorem” i kinem autorskim. Mylącym może być przecenianie i nadmierna uwaga poświęcana „wierności” adaptacji filmowej, a trafniejsze może okazać się spojrzenie zarówno na adaptowany utwór literacki, jak i jego wersję ekranową jako na połączone teksty kultury konfrontujące się wzajemnie i biorące udział w określonym dyskursie. Artykuł Marka Hendrykowskiego podnosi te kwestie, a następnie bada je w oparciu o teoretyczną podstawę, w ramach której postrzega się adaptację jako formę komunikacji oraz koncentruje się ona językowych aspektach analizy intertekstualnej adaptacji filmowej jako formy translacji kulturowej.
https://doi.org/10.14746/i.2013.22.16
PDF

Bibliografia

J. Kristeva, Séméiotikč. Recherches pour une sémanalyse, Edi¬tion du Seuil, Paris 1969, passim; M. Głowiński, O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4.

R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, w: idem, Tekstowy świat. Poststrukturalizm i wiedza o literaturze, IBL PAN, Warszawa 1995, s. 59–82.

Kultura w stanie przekładu. Translatologia – komparatystyka – transkulturowość, red. W. Bolecki i E. Kraskowska, IBL PAN, Warszawa 2012, s. 7.

A. Helman, Fantazmat dziecka: pięć adaptacji „Listu do nieznajomej” Stefana Zweiga, w: Przestrzenie intermedialności. Adaptacje filmowe literatury niemieckojęzycznej, red. K. Kupczyńska i M. Saryusz-Wolska, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2012.

W.J. Ong, Interfaces of the Word, Cornell University Press, Ithaca 1971.

R. Ingarden, Kilka uwag o sztuce filmowej, w: idem, Studia z estetyki, t. 2, PWN, Warszawa 1966, s. 315.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.